nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzanie ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Sfałszowanych Produktów LeczniczychDz.Urz.MZ.07.17.92 → z dnia 14 listopada 2007r

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 listopada 2007r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Sfałszowanych Produktów Leczniczych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2003 r., Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Powołuje się Zespół do Spraw Sfałszowanych Produktów Leczniczych, zwany dalej „Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 4 lit. d-f wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Główny Inspektor Farmaceutyczny;
2) zastępca przewodniczącego Zespołu - przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
3) sekretarz Zespołu - przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
4) 7 członków Zespołu, wyznaczonych odpowiednio przez:
a) ministra właściwego do spraw zdrowia,
b) Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
c) Głównego Inspektora Sanitarnego,
d) Prokuratora Krajowego,
e) Komendanta Głównego Policji,
f) Szefa Służby Celnej,
g) Dyrektora Narodowego Instytutu Leków.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:
1) analiza i ocena stanu oraz określenie skutków zjawiska fałszowania produktów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa;
2) doradztwo w zakresie polityki i strategii ograniczenia zjawiska fałszowania produktów leczniczych;
3) doradztwo w zakresie wdrożenia kompleksowego systemu zapewniającego ochronę przed wprowadzaniem do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych;
4) doradztwo w zakresie wdrożenia systemu szybkiego identyfikowania pojawienia się na rynku produktów leczniczych sfałszowanych;
5) doradztwo w zakresie wdrożenia szybkiej sieci wymiany informacji pomiędzy podmiotami, których przedstawiciele wymienieni w § 2 pkt 1-4 wchodzą w skład Zespołu, w zakresie zadań realizowanych przez Zespół;
6) przygotowywanie propozycji zmian legislacyjnych i instytucjonalnych, pozwalających na skuteczną walkę ze zjawiskiem fałszowania produktów leczniczych.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
3) wyznaczanie osoby prowadzącej posiedzenia Zespołu w przypadku swojej nieobecności;
4) planowanie i organizacja pracy Zespołu;
5) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w jego pracach ekspertów w zakresie dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół.

§ 6.

1. Członkom Zespołu oraz ekspertom zaproszonym do udziału w jego pracach nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz ekspertom zaproszonym do udziału w jego pracach przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236 poz. 1990 z późn. zm.3)).

§ 7.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, z działu 851-Ochrona zdrowia, z rozdziału 85133 – Inspekcja sanitarna.

§ 8.

Obsługę Zespołu zapewnia Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
3)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004, Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554, oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-11-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3898 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.