nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju RegionalnegoDz.Urz.MZ.07.17.94 → z dnia 14 listopada 2007r

Zarządzenie
Ministra Zdrowia1)


z dnia 13 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.199, z późn. zm.20 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2005 r. Nr 8, poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:
1) Tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: „Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III”;
2) § 1-3 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powołuje się Zespół do spraw wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – przedstawiciel Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia;
4) pozostali Członkowie Zespołu:
a) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
b) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
c) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
d) przedstawiciel Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg w Ministerstwie Zdrowia.
§ 3. Zespół realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1) opracowanie kryteriów wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III i przekazanie ich do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
2) ocenę merytoryczną projektów przewidzianych do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pod kątem ich spójności ze strategią ministra właściwego do spraw zdrowia, rodzajami kwalifikujących się projektów oraz szczegółowymi kryteriami wyboru projektów zgodnymi z postanowieniami Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
3) ocenę merytoryczną projektów przewidzianych do realizacji w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III pod kątem ich spójności ze strategią ministra właściwego do spraw zdrowia, rodzajami kwalifikujących się projektów oraz szczegółowymi kryteriami wyboru projektów zgodnymi z postanowieniami dokumentów programowych Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III;
4) opiniowanie i rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia listy projektów do wsparcia ze środków przeznaczonych do współfinansowania projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III.”;
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu prowadzi Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2006 r., Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r., Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, oraz z 2006 r., Nr 45, poz 319, Nr 170, poz 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-11-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4295 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.