nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra ZdrowiaDz.U.07.216.1607 → z dnia 20 listopada 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia


Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia, zwanego dalej "ministrem".
2. Minister kieruje działem administracji rządowej - zdrowie.
3. Minister jest dysponentem części 46 budżetu państwa.
4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Zdrowia.
5. Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są:
1) Główny Inspektor Sanitarny;
2) Główny Inspektor Farmaceutyczny;
3) Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2007 r.


1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-11-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3697 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.