nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.07.18.97→ z dnia 14 grudnia 2007 r.

uchylone
zarządzeniem z dnia 28 grudnia 2007 r

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 4 grudnia 2007 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu
w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
§ 2.

1. Minister Zdrowia, zwany dalej „Ministrem”, sprawuje nadzór nad:
1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3) Inspektorem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych;
4) Narodowym Funduszem Zdrowia.
2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Biuro Prasy i Promocji;
4) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
5) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
3. Minister:
1) nadzoruje działalność Biura Rozliczeń Międzynarodowych w Warszawie;
2) rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

Sekretarz Stanu Krzysztof Grzegorek:
1) jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów;
2) jest przewodniczącym Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia;
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Prawny,
b) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
c) Departament Polityki Zdrowotnej,
d) Departament Zdrowia Publicznego,
e) Departament Spraw Obronnych;
4) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
5) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia,
b) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
c) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
d) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Zduńskiej Woli,
e) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
f) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
g) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
h) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
i) Lecznicy – Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie,
j) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
k) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
l) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
m) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
n) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
o) Ośrodka Readaptacyjnego dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy ze Względów Społecznych i Medycznych w Konstancinie-Jeziornie,
p) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
r) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
s) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
t) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
u) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie,
w) Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju,
z) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
za) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
zb) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
zc) Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
zd) Agencja Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,
ze) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
zf) SPZOZ „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” w Warszawie,
zg) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Marek Twardowski:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) Departament Dialogu Społecznego,
c) Departament Pielęgniarek i Położnych,
d) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;
2) sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
3) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,
b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,
c) Akademii Medycznych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Jagiellońskiego w odniesieniu do Collegium Medicum oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w odniesieniu do Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
d) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
e) Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
f) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
g) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
h) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
i) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
j) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
k) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
l) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
m) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
n) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
o) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
p) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
r) Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
s) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
t) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
w) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
z) Narodowego Instytutu Leków,
za) Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Instytutu Naukowo-Badawczego,
zb) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Wacława Wojtala:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
b) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg,
c) Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych,
d) Departament Współpracy Międzynarodowej;
2) jest członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;
3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
b) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie,
c) Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie.

§ 6.

1. Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 7.

1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności: dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni
do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych odrębnie przez Ministra, jako należące
do jego właściwości, w szczególności dotyczących odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.
3. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji spraw dotyczących udzielania w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje, oświadczenia senatorskie oraz zapytania poselskie.
4. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 8.

1. Ministra zastępuje Sekretarz Stanu w zakresie przez niego ustalonym.
2. W czasie nieobecności Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1) Sekretarza Stanu Krzysztofa Grzegorka zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Twardowski;
2) Podsekretarza Stanu Marka Twardowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Wacława Wojtala;
3) Podsekretarza Stanu Wacławę Wojtalę zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Twardowski.
3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.

§ 9.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 14, poz. 77).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-12-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2007-12-04
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2007-12-04Małgorzata Woźniak-Juhre 

Statystyka strony: 6908 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.