nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i KrwiolecznictwaDz.Urz.MZ.07.19.99 → z dnia 31 grudnia 2007 r

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 grudnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa


Na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 29) wprowadza się następujące zmiany:
1) §2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący – Konsultant Krajowy do spraw transfuzjologii klinicznej;
2) Zastępca Przewodniczącego – Konsultant Krajowy do spraw hematologii;
3) 12 członków z następujących instytucji:
a) Naczelnej Rady Lekarskiej – 1 przedstawiciel,
b) Wojskowej Izby Lekarskiej – 1 przedstawiciel,
c) Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych – 1 przedstawiciel,
d) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii – 1 przedstawiciel,
e) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa – 4 przedstawicieli,
f) Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – 1 przedstawiciel,
g) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – 1 przedstawiciel,
h) Polskiego Czerwonego Krzyża – 1 przedstawiciel;
i) innych organizacji pozarządowych – 1 przedstawiciel.
2. Członkami Rady mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie;
2) posiadają wykształcenie wyższe;
3) posiadają wiedzę i doświadczenie w sprawach krwiodawstwa lub krwiolecznictwa dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków członka Rady.”;
2) w § 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady w przypadku:
1) złożenia rezygnacji;
2) nieobecności na 2 kolejnych posiedzeniach Rady, która nie została usprawiedliwiona zgodnie z przepisami prawa pracy, na wniosek przewodniczącego Rady;
3) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek choroby, trwającej co najmniej sześć miesięcy;
4) złożenia wniosku o jego odwołanie przez podmiot, którego osoba ta jest przedstawicielem;
5) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.”;
3) uchyla się § 4;
4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W posiedzeniach Rady, na zaproszenie Przewodniczącego Rady, mogą uczestniczyć, w celu zaprezentowania swojego stanowiska, bez prawa do głosowania, eksperci, których wiedza i doświadczenie będą pomocne w trakcie obrad Rady, w tym w zakresie spraw dotyczących poszczególnych dziedzin medycyny - konsultanci krajowi z tych dziedzin.”;
5) w § 6:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) weryfikacja i opiniowanie medycznych zasad pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, o których mowa w art. 25 pkt 12 ustawy.”,
b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) opiniowanie propozycji perspektywicznych rozwiązań systemowych, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, w zakresie organizacji i bieżącego zarządzania publiczną służbą krwi.”;
6) w § 8 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady nie częściej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwołane przez Przewodniczącego Rady w razie potrzeby, w każdym czasie, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia albo co najmniej 1/3 składu Rady.”;
7) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Rada obraduje w obecności Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego oraz co najmniej ½ składu Rady.”;
8) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Protokół podpisuje protokolant oraz Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu – Zastępca Przewodniczącego.”;
9) w § 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczącemu, Zastępcy Przewodniczącego i Członkom Rady, w miesiącach, w których odbyły się posiedzenia, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 250 zł za udział w posiedzeniu, jednak nie więcej niż 750 zł miesięcznie.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85143 – publiczna służba krwi.”;
10) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Obsługę organizacyjną i techniczną Rady zapewnia Narodowe Centrum Krwi”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz.2215 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-12-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5214 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.