nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków
o nadanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"Dz.Urz.MZ.07.19.101 → z dnia 31 grudnia 2007 r

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 14 grudnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków
o nadanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz.15) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący Komisji – Dyrektor Narodowego Centrum Krwi;
2) sekretarz Komisji – przedstawiciel Narodowego Centrum Krwi;
3) pozostali członkowie:
a) 2 przedstawicieli Narodowego Centrum Krwi,
b) 1 przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
c) 1 przedstawiciel Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W razie niemożności uczestnictwa sekretarza Komisji, w pracach Komisji może uczestniczyć inna osoba wyznaczona przez Dyrektora Narodowego Centrum Krwi.”;
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką honorową "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” prowadzi Biuro Ministra Zdrowia we współpracy z Narodowy Centrum Krwi.”;
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Narodowe Centrum Krwi.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-12-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5270 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.