nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji dotyczącej realizacji zadań służby krwi w procesie realizacji zadań obronnych na potrzeby państwa przez publiczną i niepubliczną służbę zdrowiaDz.Urz.MZ.07.19.100 → z dnia 31 grudnia 2007 r

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 grudnia 2007r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji dotyczącej realizacji zadań służby krwi w procesie realizacji zadań obronnych na potrzeby państwa przez publiczną i niepubliczną służbę zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§1.

Powołuje się Zespół do spraw opracowania koncepcji dotyczącej realizacji zadań służby krwi w procesie realizacji zadań obronnych na potrzeby państwa przez publiczną i niepubliczną służbę zdrowia.
§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – doc. dr hab. med. Piotr Radziwon –Krajowy Konsultant w dziedzinie transfuzjologii klinicznej, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;
2) Wiceprzewodniczący Zespołu – doc. dr hab. med. Jolanta Korsak – Krajowy Konsultant ds. obronności w dziedzinie transfuzjologii klinicznej, Wojskowy Instytutu Medyczny;
2) Sekretarz Zespołu – płk dypl. rez. Jan Świeboda – Ekspert Narodowego Centrum Krwi;
3) pozostali członkowie Zespołu:
a) dr. n. med. Mateusz Kuczabski – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Krwi,
b) Andrzej Jagiełło – Główny Specjalista Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia,
c) Ryszard Kozłowski - Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu,
d) Krzysztof Olbromski - Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu,
e) Adam Olszewski - Dyrektor Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;
f) Beata Uszyńska - Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
g) Aleksandra Dzieciątkowska - Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

§ 3.

1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu może powoływać ekspertów, spośród osób dysponujących specjalistyczną wiedzą lub doświadczeniem, w celu sporządzania opinii lub ekspertyz.

§ 4.

1. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do dnia 31 marca 2008 r., propozycji koncepcji dotyczącej realizacji zadań służby krwi
w procesie realizacji zadań obronnych na potrzeby państwa przez publiczną i niepubliczną służbę zdrowia.
2. Do zadań Zespołu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:
1) dokonanie analizy możliwości zwiększenia poboru i przetwarzania krwi przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dużych grup ludności oraz w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
2) opracowanie jednolitych zasad współpracy jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi z wojskową służbą krwi;
3) opracowanie jednolitego, zgodnego z regulacjami NATO, ogólnopolskiego standardu współdziałania jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi w sytuacji zagrożenia państwa i w czasie wojny;
4) opracowanie koncepcji współdziałania jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dużych grup ludności;
5) opracowanie harmonogramu wprowadzenia standardu i koncepcji;
6) wdrożenie opracowanego standardu i koncepcji.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) ustalanie porządku posiedzenia Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) powoływanie zespołów problemowych do wykonania określonego zadania oraz powoływanie przewodniczących tych zespołów;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) informowanie osoby sprawującej nadzór nad działalnością Zespołu, o której mowa w § 7 ust. 1, o bieżącej działalności Zespołu;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje Wiceprzewodniczący Zespołu.
§ 6.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§ 7.

1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, nadzorujący prace Narodowego Centrum Krwi.
2. Zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem osoby, o której mowa w ust. 1, informacje o bieżącej działalności Zespołu, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 8.

1. Przewodniczącemu Zespołu, Wiceprzewodniczącemu Zespołu i pozostałym członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 3 w miesiącach., w których odbyły się posiedzenia, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 250 zł za udział w posiedzeniu, jednak nie więcej niż 750 zł miesięcznie.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które wykonują prace na rzecz Zespołu w ramach obowiązków pracowniczych lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 3 przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w pracach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990,
z późn. zm.)3).
§ 9.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Narodowe Centrum Krwi we współpracy z Departamentem Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia.
2. Wydatki związane z dzielnością Rady pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział – 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85143 – Publiczna służba krwi.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-12-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4495 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.