nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.07.19.103 → z dnia 31 grudnia 2007 r

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu
oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2.

1. Minister Zdrowia, zwany dalej „Ministrem”, sprawuje nadzór nad:
1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3) Inspektorem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych;
4) Narodowym Funduszem Zdrowia.
2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Biuro Prasy i Promocji;
4) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
5) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
3. Minister:
1) nadzoruje działalność Biura Rozliczeń Międzynarodowych w Warszawie;
2) rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

Sekretarz Stanu Krzysztof Grzegorek:
1) jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów;
2) jest przewodniczącym Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia;
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
b) Departament Prawny,
c) Departament Spraw Obronnych;
nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia w Warszawie,
b) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Zduńskiej Woli,
c) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
f) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
g) Lecznicy – Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie,
h) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
i) Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
j) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie,
k) SPZOZ „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” w Warszawie.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Mariola Dwornikowska:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
b) Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych,
c) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,
b) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
c) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Adam Fronczak:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Współpracy Międzynarodowej,
b) Departament Zdrowia Publicznego;
2) jest członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;
3) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
b) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
c) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
d) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
e) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
f) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
g) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
h) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie,
i) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
j) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
k) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
l) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
m) Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§ 6.

Podsekretarz Stanu Marek Twardowski:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Dialogu Społecznego,
b) Departament Pielęgniarek i Położnych,
c) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;
2) sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
3) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,
c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,
d) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

§ 7.

Podsekretarz Stanu Andrzej Witold Włodarczyk:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Polityki Zdrowotnej,
b) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,
b) Akademii Medycznych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Jagiellońskiego w odniesieniu do Collegium Medicum oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w odniesieniu do Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
c) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
d) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
e) Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
f) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
g) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
h) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
i) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
j) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
k) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
l) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
m) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
n) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
o) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
p) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
q) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
r) Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
s) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
t) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
u) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
v) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
w) Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Instytutu Naukowo-Badawczego,
x) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

§ 8.

1. Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 9.

1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności: dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych odrębnie przez Ministra, jako należące do jego właściwości, w szczególności dotyczących odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.
3. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji spraw dotyczących udzielania w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje, oświadczenia senatorskie oraz zapytania poselskie.
4. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 10.

1. Ministra zastępuje Sekretarz Stanu w zakresie przez niego ustalonym.
2. W czasie nieobecności Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1) Sekretarza Stanu Krzysztofa Grzegorka zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Twardowski;
2) Podsekretarza Stanu Marka Twardowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Andrzej Witold Włodarczyk;
3) Podsekretarza Stanu Andrzeja Witolda Włodarczyka zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Twardowski;
4) Podsekretarza Stanu Mariolę Dwornikowską zastępuje Podsekretarz Stanu Adam Fronczak;
5) Podsekretarza Stanu Adama Fronczaka zastępuje Podsekretarz Stanu Mariola Dwornikowska.
3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.

§ 11.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 18, poz. 97).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-12-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7176 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.