nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”Dz.Urz.MZ.07.18.96 → z dnia 14 grudnia 2007r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 30 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24 poz. 199 z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga” ( Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 16, poz. 86) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia raport, o którym mowa w § 4 ust. 2, w terminie do dnia 30 maja 2008 r.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-11-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4375 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.