nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zatwierdzenia statutu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu HigienyDz.Urz.MZ.07.17.96 → z dnia 14 listopada 2007r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.Na postawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się co następuje:

§ 1

Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego - Państwowemu Zakładowi Higieny zatwierdza się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 października 1992 r. w sprawie rozszerzenia zadań statutowych Państwowego Zakładu Higieny.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działam administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.
Załącznik do
zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. Urz.Min. Zdrow. Nr 17, poz.95)

STATUT

NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO -
Państwowego Zakładu Higieny


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny zwany dalej „NIZP – PZH” działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 33, poz. 388, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”;
2) Rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 153, poz. 1764);
3) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (Dz. U. Nr 203, poz. 1466);
4) Niniejszego Statutu.

§ 2

1. Siedzibą NIZP - PZH jest Warszawa

2. Nadzór nad NIZP - PZH sprawuje Minister Zdrowia

3. NIZP - PZH posiada osobowość prawną

4. NIZP - PZH ma prawo używania pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła orła ustalonego dla Rzeczpospolitej Polskiej pośrodku i napisem w otoku: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.

Rozdział II

Zadania

§ 3

Podstawowym zadaniem NIZP - PZH jest prowadzenie badań naukowych i prac usługowo-badawczych z zakresu higieny, mikrobiologii, epidemiologii i statystyki medycznej dostosowanych do potrzeb ochrony zdrowia ludności.

§ 4

Do szczegółowych zadań NIZP - PZH należy:
1) projektowanie, organizowanie i prowadzenie badań oraz opracowywanie naukowych podstaw działania w dziedzinie: epidemiologii, statystyki medycznej, bakteriologii, wirusologii, immunopatologii, parazytologii, zakażeń, entomologii lekarskiej, jakości biopreparatów, metod kontroli skażeń środowiska zewnętrznego, higieny komunalnej, higieny szkolnej, zdrowotnej jakości żywności, naturalnych tworzyw uzdrowiskowych, przedmiotów użytku, toksykologii środowiskowej, ochrony radiologicznej i radiobiologii, oświaty i wychowania zdrowotnego i innych specjalności medycyny zapobiegawczej oraz dla celów promocji zdrowia a ponadto prowadzenia badań związanych z zapobieganiem chorobom będącym następstwem zmian w środowisku człowieka,
2) współdziałanie w realizacji prac, o których mowa w pkt 1 prowadzonych przez inne jednostki;
3) opracowywanie analiz i ocen działalności służby zdrowia oraz stanu i rozwoju nauki w dziedzinach objętych problematyką NIZP – PZH;
4) projektowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, a w szczególności śledzenie rozwoju nauk będących przedmiotem zainteresowania NIZP - PZH oraz inicjowanie prac mających za cel przystosowanie najnowszych zdobyczy wiedzy do potrzeb ochrony zdrowia publicznego;
5) udział i pomoc przy wprowadzaniu osiągnięć nauki z zakresu wymienionego w pkt 1 do praktycznej działalności służby zdrowia;
6) podnoszenie naukowych i zawodowych kwalifikacji pracowników NIZP - PZH, służby sanitarno-epidemiologicznej i innych instytucji poprzez szkolenie podyplomowe oraz współdziałanie w szkoleniu prowadzonym przez inne placówki w zakresie statutowych zadań NIZP – PZH;
7) prowadzenie badawczej i usługowej działalności diagnostycznej oraz profilaktycznej na rzecz ochrony zdrowia, a zwłaszcza:
a) diagnostyki bakteriologicznej, wirusologicznej, parazytologicznej, patomorfolo-gicznej i immunologicznej,
b) zapobiegania i zwalczania zakażeń,
c) diagnostyki skażeń środowiska zewnętrznego,
d) badań odwoławczych i specjalistycznych,
e) oceny naturalnych tworzyw uzdrowiskowych przeznaczonych do celów profilaktycznych i leczniczych,
f) oceny środków spożywczych, a w szczególnych przypadkach także ich produkcji i stosowanych technologii oraz dopuszczenie do obrotu przedmiotów użytku, naturalnych tworzyw uzdrowiskowych i ich produktów pochodnych,
g) kontroli jakości biopreparatów stosowanych przy rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi,
h) oceny środków ochrony roślin oraz środków stosowanych do dezynfekcji, dezynsekcji, sterylizacji i deratyzacji,
i) oceny materiałów budowlanych,
j) analizy stanu zdrowia;
8) sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinie higieny, epidemiologii i mikrobiologii sanitarnej, a zwłaszcza:
a) opracowywanie, doskonalenie i ujednolicanie metod stosowanych w jednostkach organizacyjnych służby sanitarno-epidemiologicznej i w zakładach uzdrowiskowych,
b) sporządzanie opinii, ekspertyz i udzielanie konsultacji w sytuacjach zagrożeń zdrowia,
c) inicjowanie i konsultowanie aktów prawnych z dziedziny higieny i epidemiologii;
9) określanie kierunków i zakresu działalności oświaty i wychowania zdrowotnego, opracowywanie założeń programów oświaty zdrowotnej oraz konsultowanie wydawnictw i materiałów z tej dziedziny;
10) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a w szczególności opracowywanie dokumentacji i informacji naukowo-technicznej oraz prowadzenie działalności wydawniczej w dziedzinach zainteresowań NIZP – PZH;
11) prowadzenie prac normalizacyjnych i unifikacyjnych w zakresie ustalonym przez Ministra Zdrowia;
12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Zdrowia.

§ 5

Podczas wykonywania zadań NIZP - PZH współpracuje z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia oraz stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi w kraju, a także współpracuje i utrzymuje łączność z odpowiednimi organizacjami i instytucjami za granicą.

Rozdział III

Organy


§ 6

Organami NIZP - PZH są:

§ 7

1. Dyrektor kieruje NIZP - PZH, a w szczególności:
1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.
1) ustala plany działalności;
2) prowadzi politykę kadrową;
3) zarządza mieniem;
4) odpowiada za wyniki działalności;
5) reprezentuje NIZP – PZH;
6) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących NIZP - PZH z wyjątkiem należących do zakresu działania Rady Naukowej.

2. Dyrektora powołuje Minister Zdrowia spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, po uzgodnieniu z Radą Naukową. Dyrektor jest powoływany na okres 5-ciu lat.

3. Dyrektora odwołuje Minister Zdrowia po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

4. Dyrektor zarządza przy pomocy:
1) zastępcy dyrektora ds. naukowych;
2) zastępcy dyrektora ds. szkolenia podyplomowego i współpracy w zakresie zdrowia publicznego;
3) zastępcy dyrektora ds. zdrowia środowiskowego;
4) zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych;
5) głównego księgowego.

5. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, powołuje i odwołuje zastępców dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych prowadzących badania naukowe lub prace badawczo-rozwojowe.

6. Głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, nie wymienionych w ust. 4 zatrudnia Dyrektor.

7. Zastępcy dyrektora i główny księgowy kierują podległymi im bezpośrednio komórkami organizacyjnymi w zakresie ustalonym przez Dyrektora.

8. W przypadku powołania kolegium lub innych organów opiniodawczo-doradczych dyrektora, członków tych organów powołuje i odwołuje Dyrektor.

§ 8

1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym NIZP - PZH w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

2. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności NIZP - PZH.

3. Główne zadania Rady Naukowej i uprawnienia jej członków określa ustawa.

4. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

5. Członków Rady Naukowej w liczbie 40 wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy NIZP - PZH na okres 4 lat w trybie przewidzianym regulaminem Rady Naukowej.

6. Skład Rady Naukowej określa ustawa.


7. Rada Naukowa wybiera w tajnym głosowaniu przewodniczącego i jego zastępców.

8. Przewodniczącym Rady Naukowej może być tylko osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

9. Funkcja przewodniczącego Rady Naukowej i jego zastępców nie może być łączona z funkcją Dyrektora NIZP - PZH lub jego zastępcy.

10. W posiedzeniu Rady Naukowej biorą udział Dyrektor, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Naukowej z głosem doradczym.

Rozdział IV

Pracownicy


§ 9

1. NIZP - PZH może zatrudniać:
1) pracowników naukowych
2) pracowników badawczo-technicznych
3) pracowników inżynieryjno-technicznych
4) pracowników administracyjno-ekonomicznych
5) pracowników bibliotecznych i pracowników dokumentacji naukowej,
6) pracowników służby zdrowia
7) pracowników na stanowiskach robotniczych
8) pracowników obsługi i innych.
Obowiązki pracowników określa ustawa.

§ 10

1. Pracownikiem naukowym jest osoba o wymaganych ustawą kwalifikacjach, zatrudniona na stanowisku: profesora, docenta, adiunkta i asystenta.

2. Podstawowym obowiązkiem pracownika naukowego jest realizowanie celów i zadań NIZP - PZH, a zwłaszcza prowadzenie działalności zapewniającej stały rozwój nauki i techniki.

3. Pracownika naukowego NIZP - PZH zatrudnia się na podstawie mianowania lub zawarcia umowy o pracę.

4. Tryb i zasady zatrudniania pracowników naukowych oraz pozostałych pracowników, a także ich uprawnienia określa ustawa.

Rozdział V

Struktura organizacyjna


§ 11

1. Strukturę organizacyjną NIZP - PZH określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

2. W skład NIZP - PZH mogą wchodzić:
1) komórki działalności naukowej i usługowej: zakłady, samodzielne pracownie, pracownie, poradnie, laboratoria, samodzielne stanowiska pracy.
2) komórki działalności administracyjnej, technicznej i obsługi.

3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia może tworzyć oddziały terenowe poza siedzibą NIZP - PZH.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa


§ 12

1. NIZP - PZH prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi ustawą.

2. Podstawą gospodarki finansowej NIZP - PZH jest plan rzeczowo-finansowy ustalony przez Dyrektora po zaopiniowaniu przez Radę Naukową

3. Działalność profilaktyczna i usługowa działalność diagnostyczna wymieniona w § 4 pkt 7 jest finansowana na zasadzie odpłatności przez zleceniodawców.

4. NIZP - PZH sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

5. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Dyrektor na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560).

Rozdział VII

Reprezentacja i przedstawicielstwo


§ 13

1. Dyrektor jest upoważniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu NIZP – PZH a zastępcy oraz pełnomocnicy Dyrektora w granicach przyznanych im uprawnień.

2. Dyrektor może wyznaczyć pełnomocników do wykonania określonych zadań ustalając zakres i czas ich działalności.

3. Jeżeli czynności prawne dokonywane przez osoby określone w ust. 2 obejmują rozporządzanie mieniem, którego wartość przekracza dziesięciokrotnie minimalną wartość środka trwałego lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania NIZP - PZH do świadczenia powyżej tej wartości, do skuteczności oświadczenia woli wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch osób.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-11-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4364 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.