nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Nowe akty prawne 

 
UWAGA! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje elektroniczną bazą aktów prawnych. Z tego powodu nie mamy możliwości przesyłania użytkownikom serwisu tekstów rozporządzeń i ustaw niezamieszczonych na naszych stronach.

Informacje na temat dostępu do Dzienników Ustaw i dzienników urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej (w tym: Ministra Zdrowia) publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pod adresem
www.cokprm.gov.pl w dziale: "Najnowsze Akty Prawne".

Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl/prace/prace.html w dziale "Proces legislacyjny".

 
 
23-07-2014 UWAGA! WERSJA ARCHIWALNA SERWISU.
Pełna dokumentacja dotycząca aktów prawnych pochodzących z 2013 r. jest dostępna w
Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.


27-03-2014 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń

11-03-2014 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzenia granicznej kontroli sanitarnej

28-02-2014 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

28-02-2014 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych

24-02-2014 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2014 r.

17-02-2014 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji

07-02-2014 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

07-02-2014 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety


27-01-2014 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin

24-01-2014 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych

24-01-2014 Obwieszczenie Ministra zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej


24-01-2014 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających


16-01-2014 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd

16-01-2014 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego

16-01-2014 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

13-01-2014 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

10-01-2014 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 roku procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego

27-12-2013 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

27-12-2013 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

27-12-2013 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich

27-12-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin


23-12-2013 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2014 r.

20-12-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

20-12-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę

20-12-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

13-12-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień


13-12-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne


13-12-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie


12-12-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

12-12-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r.

09-12-2013 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

09-12-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

09-12-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

09-12-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

29-11-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego


29-11-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

27-11-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji
Dz.U.13.1445 → z dnia 4 grudnia 2013 r.

25-11-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

25-11-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

07-11-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Dz.U.13.1413 → z dnia 2 grudnia 2013

07-11-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

07-11-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

07-11-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
Dz.U.13.1462 → z dnia 6 grudnia 2013 r.

07-11-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Dz.U.13.1386 → z dnia 27 listopada 2013 r.

06-11-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

Dz.U.13.1292 → z dnia 7 listopada 2013 roku

06-11-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
Dz.U.13.1293 → z dnia 7 listopada 2013

30-10-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
Dz.U.13.1347 → z dnia 20 listopada 2013 r.

25-10-2013 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2013 r

18-10-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
Dz.U.13.1343 → z dnia 19 listopada 2013 roku

18-10-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Dz.U.13.1332 → z dnia 18 listopada 2013 roku

18-10-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych
Dz.U.13.1233 → z dnia 23 października 2013 roku

18-10-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych
Dz.U.13.1234 → z dnia 23 października 2013

18-10-2013 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

16-10-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
Dz.U.13.1225 → z dnia 17 października 2013

30-09-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego
Dz.U.13.1181 → z dnia 7 października 2013

25-09-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
Dz.U.13.1248 → z dnia 28 października 2013

25-09-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć

Dz.U.13.1192 → z dnia 8 października 2013

25-09-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

Dz.U.13.1176 → z dnia 4 października 2013


27-08-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2013 r.
w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Dz.U.13.986 → z dnia 28 sierpnia 2013 r.


26-08-2013 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2013 r.

20-08-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych
Dz.U.13.1001 → z dnia 30 sierpnia 2013 r.

19-08-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia
Dz.U.13.999 → z dnia 30 sierpnia 2013 r.

07-08-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Dz.U.13.1096 → z dnia 17 września 2013 roku

29-07-2013 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób


24-07-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U.13.931 → z dnia 14 sierpnia 2013 r.

24-07-2013 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

24-07-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
Dz.U.13.855 → z dnia 30 lipca 2013 r.

15-07-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń
Dz.U.13.853 → z dnia 29 lipca 2013 r.

15-07-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
Dz.U.13.873 → z dnia 1 sierpnia 2013 r.

10-07-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
Dz.U.13.848 → z dnia 26 lipca 2013 r.

10-07-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
Dz.U.13.944 → z dnia 21 sierpnia 2013 r.

02-07-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia
Dz.U.13.770 → z dnia 3 lipca 2013 r.

01-07-2013 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej


28-06-2013 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw

28-06-2013 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

28-06-2013 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

28-06-2013 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej


28-06-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
Dz.U.13.769 → z dnia 3 lipca 2013 r.

27-06-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego

Dz.U.13.750 → z dnia 28 czerwca 2013 r.

24-06-2013 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2013 r.

14-06-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji

Dz.U.13.721 → z dnia 24 czerwca 2013 r.

10-06-2013 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

10-06-2013 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

07-06-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia
Dz.U.13.671 → z dnia 11 czerwca 2013 r.

07-06-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych
Dz.U.13.670 → z dnia 11 czerwca 2013 r.

07-06-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Dz.U.13.969 → z dnia 19 czerwca 2013 r.

27-05-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
Dz.U.13.665 → z dnia 10 czerwca 2013 r.

08-05-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
Dz.U.13.540 → z dnia 9 maja 2013 r.

29-04-2013 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej

24-04-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego
Dz.U.13.516 → z dnia 29 kwietnia 2013 r.

24-04-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia
Dz.U.13.514 → z dnia 29 kwietnia 2013 r.

24-04-2013 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2013 r.
Dz.Urz.13.17 → z dnia 24 kwietnia 2013 r.

18-04-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Dz.U.13.489 → z dnia 23 kwietnia 2013 r.

15-04-2013 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
M.P.13.203 → z dnia 9 kwietnia 2013 r.

15-04-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej
Dz.U.13.502 → z dnia 24 kwietnia 2013 r.

11-04-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty
Dz.U.13.478 → z dnia 19 kwietnia 2013 r.

11-04-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych oraz surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych
Dz.U.13.491 → z dnia 23 kwietnia 2013 r.

03-04-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej
Dz.U.13.463 → z dnia 16 kwietnia 2013 r.

27-03-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej

Dz.U.13.473 → z dnia 19 kwietnia 2013 r.

18-03-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej
Dz.U.13.436 → z dnia 9 kwietnia 2013 r.

18-03-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
Dz.U.13.410 → z dnia 29 marca 2013 r.

08-03-2013 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

04-03-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego
Dz.U.13.368 → z dnia 19 marca 2013 r.

04-03-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
Dz.U.13.321 → z dnia 7 marca 2013 r.

22-02-2013 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013 r
Dz.Urz.13.10 → z dnia 22 lutego 2013 r.

18-02-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych
Dz.U.13.210 → z dnia 14 lutego 2013 r.

05-02-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
Dz.U.13.222 → z dnia 18 lutego 2013 r.

23-01-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U.13.141 → z dnia 30 stycznia 2013 r.

18-01-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
Dz.U.13.138 → z dnia 18 stycznia 2013 r.

17-01-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r.
w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta

Dz.U.13.160 → z dnia 31 stycznia 2013 r.

04-01-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
Dz.U.13.64 → z dnia 16 stycznia 2013 r.

04-01-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej

Dz.U.13.51 → z dnia 14 stycznia 2013 r.

02-01-2013 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Dz.U.13.26 → z dnia 8 stycznia 2013 r.

31-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
Dz.U.12.1545 → z dnia 31 grudnia 2012 r.

28-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania
Dz.U.13.42 → z dnia 10 stycznia 2013 r.

21-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Dz.U.13.15 → z dnia 7 stycznia 2013 r.

21-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Dz.U.12.1531 → z dnia 29 grudnia 2012 r.

21-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach

Dz.U.12.1505 → z dnia 28 grudnia 2012 r.

21-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Dz.U.12.1543 → z dnia 31 grudnia 2012 r.

21-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
Dz.U.12.1506 → z dnia 28 grudnia 2012 r.

21-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
Dz.U.12.1534 → z dnia 31 grudnia 2012 r.

21-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
Dz.U.13.9 → z dnia 7 stycznia 2013 r.

21-12-2012 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2013 r.

20-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Dz.U.12.1507 → z dnia 28 grudnia 2012 r.

20-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych

Dz.U.12.1509 → z dnia 28 grudnia 2012 r.

20-12-2012 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów
Dz.U.12.1497 → z dnia 28 grudnia 2012 r.

20-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
Dz.U.12.1500 → z dnia 28 grudnia 2012 r.

20-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Dz.U.12.1498 → z dnia 28 grudnia 2012 r.

20-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

Dz.U.12.1489 → z dnia 28 grudnia 2012 r.

20-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego
Dz.U.13.44 → z dnia 11 stycznia 2013 r.

18-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego

Dz.U.12.1446 → z dnia 21 grudnia 2012 r.

11-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia
Dz.U.12.1458 → z dnia 27 grudnia 2012 r.

11-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym
Dz.U.12.1420 → z dnia 18 grudnia 2012 r.

11-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
Dz.U.12.1421 → z dnia 18 grudnia 2012 r.

11-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami

Dz.U.13.5 → z dnia 4 stycznia 2013 r.

07-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

Dz.U.12.1406 → z dnia 14 grudnia 2012 r.

06-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Dz.U.12.1422 → z dnia 18 grudnia 2012 r.

06-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
Dz.U.12.1373 → z dnia 7 grudnia 2012 r.

03-12-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
Dz.U.12.1441 → z dnia 20 grudnia 2012 r.

22-11-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w zakresie badanych produktów leczniczych weterynaryjnych
Dz.U.12.1363 → z dnia 5 grudnia 2012 r.

08-11-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Dz.U.12.1316 → z dnia 28 listopada 2012 r.

08-11-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych
Dz.U.12.1277 → z dnia 20 listopada 2012 r.

07-11-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych
Dz.U.12.1259 → z dnia 16 listopada 2012 r.

29-10-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej

26-10-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

26-10-2012 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2012 r.

23-10-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów

27-09-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

27-09-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych

26-09-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania

21-09-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

21-09-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku

21-09-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

27-08-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

27-08-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

21-08-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych

20-08-2012 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami Spycimierz, Spycimierz Kolonia, Zieleń i Człopy położonym na obszarze gminy Uniejów

20-08-2012 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwu Latoszyn i sołectwu Podgrodzie położonym na obszarze gminy Dębica

16-08-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r.

14-08-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin

31-07-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Końcowego

31-07-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach

31-07-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania

26-07-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

24-07-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

18-07-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego

11-07-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej

09-07-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
Dz.U.12.817 → z dnia 17 lipca 2012 r.

29-06-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania

26-06-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

26-06-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

26-06-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi

26-06-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

20-06-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

19-06-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
Dz.U.12.723 → z dnia 26 czerwca 2012 r.

18-06-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej

14-06-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

24-05-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
Dz.U.12.663 → z dnia 14 czerwca 2012 r.

22-05-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne
Dz.U.12.601 → z dnia 29 maja 2012 r.

18-05-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

18-05-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania

17-05-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji
Dz.U.12.605 → z dnia 29 maja 2012 r.

17-05-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Przejrzystości

08-05-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 maja 2012 roku


07-05-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych

04-05-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej

04-05-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego

04-05-2012 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami Spycimierz, Spycimierz Kolonia, Zieleń i Człopy położonym na obszarze gminy Uniejów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 maja 2012 roku


30-04-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego

30-04-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie inspekcji badań klinicznych weterynaryjnych

27-04-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga zgody

27-04-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie inspekcji badań klinicznych

24-04-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin

12-04-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne

10-04-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
Dz.U.12.423 → z dnia 18 kwietnia 2012 r.

10-04-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta

04-04-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu

04-04-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych
Dz.U.12.384 → z dnia 06 kwietnia 2012 r.

04-04-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną

29-03-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

29-03-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych

26-03-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

23-03-2012  Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

22-03-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia

22-03-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

19-03-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie

19-03-2012  Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

15-03-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

13-03-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wycofania substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu z obrotu

08-03-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
Dz.U.12.260 → z dnia 9 marca 2012 r.


08-03-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
Dz.U.12.259 → z dnia 9 marca 2012 r.

08-03-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie lub stosowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych
Dz.U.12.293 → z dnia 20 marca 2012 r

27-02-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1
Dz.U.12.236 → z dnia 2 marca 2012 r.

10-02-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego
Dz.U.12.207 → z dnia 23 lutego 2012 r.

08-02-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązków przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1, a także warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania środków objętych zezwoleniem w komorach przeładunkowych

06-02-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
Dz.U.12.182 → z dnia 17 lutego 2012 r.

06-02-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów
Dz.U.12.151 → z dnia 10 lutego 2012 r.

11-01-2012 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji
Dz.Urz.MZ.11.10.76 → z dnia 09 grudnia 2011 r.

11-01-2012 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwot tych dotacji
Dz.Urz.MZ.11.10.75 → z dnia 09 grudnia 2011 r.

11-01-2012 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwot tych dotacji

Dz.Urz.MZ.11.10.74 → z dnia 09 grudnia 2011 r.

11-01-2012 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.10.73 → z dnia 08 grudnia 2011 r.

11-01-2012 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w roku 2012
Dz.Urz.MZ.11.10.77 → z dnia 09 grudnia 2011 r.

05-01-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi gromadzonymi w celach naukowych przez jednostki naukowe prowadzące badania nad problematyką narkomanii
Dz.U.12.73 → z dnia 20 stycznia 2012 r.

05-01-2012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U.12.14 → z dnia 5 stycznia 2012 r.

30-12-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
Dz.U.12.24 → z dnia 10 stycznia 2011 r

29-12-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych
Dz.U.11.294.1744 → z dnia 30 grudnia 2011 r.

28-12-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
Dz.U.11.294.1740 → z dnia 30 grudnia 2011 r.

23-12-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
Dz.U.11.294.1739 → z dnia 30 grudnia 2011 r.

23-12-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala
Dz.U.11.294.1741 → z dnia 30 grudnia 2011 r.

23-12-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
Dz.U.11.294.1742 → z dnia 30 grudnia 2011 r.

23-12-2011 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.

22-12-2011 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej

22-12-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu oraz warunków nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych
Dz.U.11.294.1738 → z dnia 30 grudnia 2011 r.

20-12-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi
Dz.U.11.288.1698 → z dnia 29 grudnia 2011 r.

13-12-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.U.11.274.1627 → z dnia 21 grudnia 2011 r.

13-12-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Dz.U.11.269.1598 → z dnia 14 grudnia 2011 r.

13-12-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Dz.U.11.269.1597 → z dnia 14 grudnia 2011 r.

13-12-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Dz.U.11.269.1596 → z dnia 14 grudnia 2011 r.

12-12-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Dz.U.11.269.1594 → z dnia 14 grudnia 2011 r.

09-12-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
Dz.U.11.271.1606 → z dnia 16 grudnia 2011 r.

08-12-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej
Dz.U.11.272.1612 → z dnia 20 grudnia 2011 r.

08-12-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Dz.U.11.269.1593 → z dnia 14 grudnia 2011 r.

08-12-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U.11.269.1595 → z dnia 14 grudnia 2011 r.

08-12-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów składanego przez członka wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
Dz.U.11.274.1625 → z dnia 21 grudnia 2011 r.

08-12-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie
Dz.U.11.274.1626 → z dnia 21 grudnia 2011 r.

04-11-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U.11.242.1443 → z dnia 14 listopada 2011 r.

04-11-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Dz.U.11.244.1459 → z dnia 15 listopada 2011 r.

04-11-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Dz.U.11.244.1458 → z dnia 15 listopada 2011 r.

03-11-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu powoływania sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych
Dz.U.11.246.1475 → z dnia 17 listopada 2011 r.

03-11-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
Dz.U.11.237.1420 → z dnia 08 listopada 2011 r.

03-11-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Dz.U.11.244.1457 → z dnia 15 listopada 2011 r.

03-11-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa
Dz.U.11.251.1511 → z dnia 22 listopada 2011 r.

28-10-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży
Dz.U.11.235.1395 → z dnia 03 listopada 2011 r.

28-10-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Dz.U.11.235.1394 → z dnia 03 listopada 2011 r.

28-10-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Dz.U.11.244.1455 → z dnia 15 listopada 2011 r.

28-10-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
Dz.U.11.245.1464 → z dnia 12 września 2011 r.


28-10-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Dz.U.11.244.1456 → z dnia 15 listopada 2011 r.

28-10-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U.11.241.1441 → z dnia 14 listopada 2011 r.

28-10-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U.11.242.1442 → z dnia 14 listopada 2011 r.

28-10-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U.11.241.1440 → z dnia 14 listopada 2011 r.

26-10-2011 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2012
Dz.Urz.MZ.11.8.71 → z dnia 27 października 2011 r.

20-10-2011 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwot tych dotacji
Dz.Urz.MZ.11.8.69 → z dnia 27 października 2011 r.

19-10-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby i warunków reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie
Dz.Urz.MZ.11.8.67 → z dnia 27 października 2011 r.

17-10-2011 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2011
Dz.Urz.MZ.11.8.70 → z dnia 27 października 2011 r.

12-10-2011 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji
Dz.Urz.MZ.11.8.68 → z dnia 27 października 2011 r.

11-10-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ofert w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Dz.Urz.MZ.11.8.66 → z dnia 27 października 2011 r.

10-10-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej
Dz.U.11.225.1355 → z dnia 20 października 2011 r.

29-09-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
Dz.U.11.221.1319 → z dnia 17 października 2011 r.

29-09-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania
Dz.U.11.220.1311 → z dnia 14 października 2011 r.

29-09-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r.
Dz.U.11.220.1309 → z dnia 14 października 2011 r.

29-09-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej
Dz.U.11.220.1310 → z dnia 14 października 2011 r.

21-09-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania dokumentów programowych dla nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014 – 2020 w obszarze zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.7.65 → z dnia 1 października 2011 r.

15-09-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej
Dz.U.11.206.1226 → z dnia 29 września 2011 r.

15-09-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Dz.U.11.206.1225 → z dnia 29 września 2011 r.

15-09-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Dz.U.11.202.1191 → z dnia 27 września 2011 r.

15-09-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.7.63 → z dnia 1 października 2011 r.

13-09-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji
Dz.U.11.206.1223 → z dnia 29 września 2011 r.

13-09-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U.11.206.1224 → z dnia 29 września 2011 r.

13-09-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Dz.U.11.215.1273 → z dnia 11 października 2011 r.

01-09-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Komisji Ekonomicznej
Dz.Urz.MZ.11.7.61 → z dnia 1 października 2011 r.

01-09-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji modelu realizacji świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.11.7.62 → z dnia 1 października 2011 r.

31-08-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw pulmonologii
Dz.Urz.MZ.11.7.60 → z dnia 1 października 2011 r.

22-08-2011 Obwieszczenie Ministra Zdrowia o zamiarze i przyczynach podziału Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie
Dz.Urz.MZ.11.6.59 → z dnia 1 września 2011 r.

18-08-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
Dz.U.11.182.1086 → z dnia 12 września 2011 r.


17-08-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Dz.U.11.194.1152 → z dnia 16 września 2011 r

17-08-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
Dz.U.11.188.1123 → z dnia 12 września 2011 r

10-08-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki długoterminowej
Dz.Urz.MZ.11.6.51 → z dnia 1 września 2011 r.

10-08-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu przygotowującego kierunek zmian w obrębie działań związanych z onkologią
Dz.Urz.MZ.11.6.52 → z dnia 1 września 2011 r.

10-08-2011 Zrządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń krajowego systemu leczenia ostrej niewydolności oddechowej przy pomocy zewnątrzustrojowego natleniania krwi (ECMO)
Dz.Urz.MZ.11.6.54 → z dnia 1 września 2011 r.

10-08-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania standardów postępowania w rehabilitacji medycznej
Dz.Urz.MZ.11.6.53 → z dnia 1 września 2011 r.

08-08-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
Dz.U.11.165.993 → z dnia 11 sierpnia 2011 r.


29-07-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska
Dz.U.11.161.976 → z dnia 4 sierpnia 2011 r.


29-07-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych
Dz.U.11.159.954 → z dnia 1 sierpnia 2011 r.


29-07-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki paliatywnej i hospicyjnej
Dz.Urz.MZ.11.6.50 → z dnia 1 września 2011 r.

29-07-2011 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwot tych dotacji
Dz.Urz.MZ.11.6.58 → z dnia 1 września 2011 r.

26-07-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Chorób Rzadkich
Dz.Urz.MZ.11.6.49 → z dnia 1 września 2011 r.

20-07-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
Dz.U.11.151.896 → z dnia 22 lipca 2011 r.

20-07-2011 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwot tych dotacji
Dz.Urz.MZ.11.6.57 → z dnia 1 września 2011 r.

19-07-2011 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji po zmianach w 2011 r.
Dz.Urz.MZ.11.6.56 → z dnia 1 września 2011 r.

07-07-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową
Dz.U.11.142.835 → z dnia 8 lipca 2011 r.


05-07-2011 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwot tych dotacji
Dz.Urz.MZ.11.6.55 → z dnia 1 września 2011 r.

29-06-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Komisji działających przy Prezesie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Dz.U.11.159.953 → z dnia 1 sierpnia 2011 r.


29-06-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej
Dz.U.11.144.863 → z dnia 13 lipca 2011 r.


29-06-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłaty za wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej
Dz.U.11.144.864 → z dnia 13 lipca 2011 r.

16-06-2011 Uchwała nr 79/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia

15-06-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 – Zdrowie
Dz.Urz.MZ.11.5.47 → z dnia 1 lipca 2011 r.


09-06-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu
Dz.U.11.130.761 → z dnia 22 czerwca 2011 r.

09-06-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U.11.130.760 → z dnia 22 czerwca 2011 r.

09-06-2011 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwot tych dotacji
Dz.Urz.MZ.11.5.48 → z dnia 1 lipca 2011 r.


01-06-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru formularza oświadczenia o braku konfliktu interesów

27-05-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Dz.U.11.111.653→ z dnia 31 maja 2011 r.

20-05-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Dz.U.11.105.620→ z dnia 24 maja 2011 r.

20-05-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.5.45 → z dnia 1 lipca 2011 r.


17-05-2011 Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy
Dz.U.11.115.672→ z dnia 7 czerwca 2011 r.

13-05-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Dz.U.11.110.651→ z dnia 31 maja 2011 r.

13-05-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.5.43 → z dnia 1 lipca 2011 r.


13-05-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
Dz.Urz.MZ.11.5.44 → z dnia 1 lipca 2011 r.


12-05-2011 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

29-04-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Dz.U.11.101.583 → z dnia 17 maja 2011 r.

28-04-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli
Dz.U.11.91.527 → z dnia 2 maja 2011 r.

23-04-2011 Zarządzanie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.3.32 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

23-04-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń merytorycznych dla zmian legislacyjnych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne
Dz.Urz.MZ.11.3.33 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

22-04-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
Dz.U.11.92.537→ z dnia 6 maja 2011 r.

22-04-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Dz.U.11.92.538→ z dnia 6 maja 2011 r.

22-04-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych
Dz.U.11.91.526 → z dnia 2 maja 2011 r.

22-04-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych
Dz.U.11.91.525 → z dnia 2 maja 2011 r.

15-04-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia
Dz.U.11.88.504 → z dnia 28 kwietnia 2011 r.

15-04-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
Dz.U.11.88.503 → z dnia 28 kwietnia 2011 r.

14-04-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
Dz.U.11.88.500 → z dnia 28 kwietnia 2011 r.

14-04-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich
Dz.U.11.88.501 → z dnia 28 kwietnia 2011 r.

14-04-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego
Dz.U.11.88.502 → z dnia 28 kwietnia 2011 r.

13-04-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia zasad zbycia, najmu, dzierżawy oraz użyczenia aktywów instytucji gospodarki budżetowej, dla której funkcje organu założycielskiego pełni minister właściwy do spraw zdrowia

12-04-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
Dz.U.11.85.467 → z dnia 22 kwietnia 2011 r.

08-04-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
Dz.U.11.86.478 → z dnia 22 kwietnia 2011 r.

08-04-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za czynności związane z wydawaniem zgody na przeprowadzenie badań naukowych i rozwojowych
Dz.U.11.86.479 → z dnia 22 kwietnia 2011 r.

07-04-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
Dz.Urz.MZ.11.4.38 → z dnia 14 kwietnia 2011 r.

07-04-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku
Dz.Urz.MZ.11.4.39 → z dnia 14 kwietnia 2011 r.

07-04-2011 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.11.4.42 → z dnia 14 kwietnia 2011 r.


31-03-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych
Dz.U.11.85.466 → z dnia 22 kwietnia 2011 r.

31-03-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w zakresie wyrobów oraz sposobu sprawowania nadzoru i kontroli jednostek notyfikowanych
Dz.U.11.76.416 → z dnia 11 kwietnia 2011 r.

31-03-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U.11.77.427 → z dnia 12 kwietnia 2011 r.

31-03-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii
Dz.Urz.MZ.11.3.36 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.


31-03-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 – Zdrowie
Dz.Urz.MZ.11.3.35 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.


31-03-2011 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

28-03-2011 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne
Dz.Urz.MZ.11.3.37 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

25-03-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii
Dz.Urz.MZ.11.3.34 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.


24-03-2011 Uchwała Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015
tekst przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 marca 2011 roku

23-03-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
Dz.U.11.80.436 → z dnia 15 kwietnia 2011 r.

23-03-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków
Dz.U.11.75.405 → z dnia 8 kwietnia 2011 r.

23-03-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii
Dz.U.11.80.437 → z dnia 15 kwietnia 2011 r.

23-03-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego
Dz.U.11.75.406 → z dnia 8 kwietnia 2011 r.

23-03-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów
Dz.Urz.MZ.11.3.31 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

21-03-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
Dz.U.11.77.426 → z dnia 12 kwietnia 2011 r.

18-03-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych
Dz.Urz.MZ.11.3.30 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

10-03-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Dz.U.11.57.297 → z dnia 15 marca 2011 r.

10-03-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać ocena kliniczna wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
Dz.U.11.63.331 → z dnia 24 marca 2011 r.

10-03-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.3.29 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

04-03-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Norm Zatrudnienia i Wartościowania Stanowisk Pracy dla Pracowników Wykonujących Zawody Medyczne Objętych Skróconą Dobową Normą Czasu Pracy
Dz.Urz.MZ.11.3.28 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

02-03-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

02-03-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

Dz.U.11.44.234 → z dnia 1 marca 2011 r.

02-03-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
Dz.U.11.61.314 → z dnia 22 marca 2011 r.

02-03-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Zasad Przekazywania Samorządowi Lekarskiemu Środków z Budżetu Państwa na Pokrycie Kosztów Czynności Przejętych od Administracji Państwowej
Dz.Urz.MZ.11.3.27 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

01-03-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
Dz.U.11.61.313 → z dnia 22 marca 2011 r.

21-02-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” w jednostkę gospodarki budżetowej pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” i nadania jej statutu
Dz.Urz.MZ.11.3.26 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

18-02-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności
Dz.U.11.52.272 → z dnia 10 marca 2011 r.

18-02-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych
Dz.U.11.48.253 → z dnia 7 marca 2011 r.

18-02-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej
Dz.U.11.48.252 → z dnia 7 marca 2011 r.

18-02-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
Dz.U.11.51.265 → z dnia 9 marca 2011 r.

18-02-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Dz.U.11.52.271 → z dnia 10 marca 2011 r.

18-02-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Dz.U.11.52.270 → z dnia 10 marca 2011 r.

17-02-2011 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji po zmianach w 2010 r.
Dz.Urz.MZ.11.2.24 → z dnia 18 lutego 2011 r.

16-02-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych
Dz.U.11.37.194 → z dnia 21 lutego 2011 r.

11-02-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Dz.U.11.40.212 → z dnia 24 lutego 2011 r.

11-02-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących postępowania z podstawową dokumentacją badania klinicznego
Dz.U.11.40.210 → z dnia 24 lutego 2011 r.

11-02-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych
Dz.U.11.40.211 → z dnia 24 lutego 2011 r.

02-02-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
Dz.U.11.31.158 → z dnia 11 lutego 2011 r.

02-02-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U.11.33.166 → z dnia 16 lutego 2011 r.

02-02-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów
Dz.U.11.33.167 → z dnia 16 lutego 2011 r.

26-01-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. opracowania Planu Dotyczącego Środowiska i Zdrowia Dzieci (CEHAP)
Dz.Urz.MZ.11.2.14 → z dnia 18 lutego 2011 r.

24-01-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
Dz.U.11.35.180 → z dnia 17 lutego 2011 r.

24-01-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze
Dz.U.11.23.127 → z dnia 2 lutego 2011 r.

24-01-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
Dz.U.11.27.139 → z dnia 8 lutego 2011 r.

24-01-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego
Dz.U.11.23.126 → z dnia 2 lutego 2011 r.

24-01-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
Dz.Urz.MZ.11.2.12 → z dnia 18 lutego 2011 r.

24-01-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
Dz.Urz.MZ.11.2.13 → z dnia 18 lutego 2011 r.

20-01-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego
Dz.U.11.20.110 → z dnia 28 stycznia 2011 r.

12-01-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego
Dz.U.11.22.120 → z dnia 31 stycznia 2011 r.

12-01-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
Dz.U.11.16.77 → z dnia 24 stycznia 2011 r

12-01-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności
Dz.U.11.18.95 → z dnia 27 stycznia 2011 r

12-01-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych
Dz.U.11.16.74 → z dnia 24 stycznia 2011 r

12-01-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
Dz.U.11.16.75 → z dnia 24 stycznia 2011 r

12-01-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
Dz.U.11.18.94 → z dnia 27 stycznia 2011 r.

12-01-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
Dz.U.11.16.76 → z dnia 24 stycznia 2011 r

12-01-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego
Dz.U.11.20.111 → z dnia 28 stycznia 2011 r

12-01-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych
Dz.U.11.20.109 → z dnia 28 stycznia 2011 r.

12-01-2011 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia limitu stypendiów dla cudzoziemców podejmujących i odbywających kształcenie oraz uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.2.25 → z dnia 18 lutego 2011 r.

05-01-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.1.10 → z dnia 6 stycznia 2011 r.

05-01-2011 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji po zmianach w 2010 r.
Dz.Urz.MZ.11.1.11 → z dnia 6 stycznia 2011 r.

04-01-2011 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wielospecjalistycznej opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki
Dz.Urz.MZ.11.1.9 → z dnia 6 stycznia 2011 r.


31-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt
Dz.U.11.10.56 → z dnia 13 stycznia 2011 r.

30-12-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”
Dz.Urz.MZ.11.1.7 → z dnia 6 stycznia 2011 r.

30-12-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA”
w jednostkę gospodarki budżetowej pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” i nadania jej statutu

Dz.Urz.MZ.11.1.8 → z dnia 6 stycznia 2011 r.


28-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U.10.258.1761 → z dnia 31 grudnia 2010 r.

28-12-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie
Dz.Urz.MZ.11.1.6 → z dnia 6 stycznia 2011 r.

28-12-2010 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
Dz.U.11.24.128 → z dnia 3 lutego 2011 r.

27-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U.11.06.28 → z dnia 10 stycznia 2011 r.

27-12-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
Dz.Urz.MZ.11.1.4 → z dnia 6 stycznia 2011 r.


27-12-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.01.05 → z dnia 6 stycznia 2011 r.

24-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
Dz.U.11.19.99 → z dnia 27 stycznia 2011 r.

23-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Dz.U.10.251.1688 → z dnia 29 grudnia 2010 r.

23-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Dz.U.10.255.1719 → z dnia 30 grudnia 2010 r.

23-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych
Dz.U.11.2.3 → z dnia 04 stycznia 2011 r.

23-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U.10.251.1689 → z dnia 29 grudnia 2010 r.

22-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

22-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U.10.252.1698 → z dnia 29 grudnia 2010 r.

22-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U.10.253.1699 → z dnia 29 grudnia 2010 r.

22-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U.10.251.1686 → z dnia 29 grudnia 2010 r.

22-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U.10.251.1687 → z dnia 29 grudnia 2010 r.

21-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego
Dz.U.11.3.6

21-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów
Dz.U.10.255.1718 → z dnia 30 grudnia 2010 r.

21-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania
Dz.U.10.254.1711 → z dnia 30 grudnia 2010 r.

21-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Dz.U.10.252.1697 → z dnia 29 grudnia 2010 r.

21-12-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.1.2 → z dnia 6 stycznia 2011 r.

21-12-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia uchylające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia
Dz.Urz.MZ.11.1.3 → z dnia 6 stycznia 2011 r.


16-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

15-12-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.11.1.1 → z dnia 6 stycznia 2011 r.

13-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych
Dz.U.10.244.1635 → z dnia 23 grudnia 2010 r.

08-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
Dz.U.10.240.1611 → z dnia 21 grudnia 2010 r.

03-12-2010 USTAWA o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

03-12-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U.10.240.1610 → z dnia 21 grudnia 2010 r.

22-11-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych
Dz.U.232.1525

15-11-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju
Dz.U.10.232.1524 → z dnia 9 grudnia 2010 r.

15-11-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia
Dz.U.10.230.1520 → z dnia 7 grudnia 2010 r.

15-11-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej
Dz.U.10.230.1519 → z dnia 7 grudnia 2010 r.

15-11-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego
Dz.U.10.222.1453 → z dnia 25 listopada 2010 r.

15-11-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Dz.Urz.MZ.10.13.75 → z dnia 11 grudnia 2010 r.

05-11-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych
Dz.U.10.215.1416 → z dnia 16 listopada 2010 r.

05-11-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
Dz.U.10.216.1426 → z dnia 17 listopada 2010 r.

28-10-2010 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2011
Dz.Urz.MZ.10.12.70 → z dnia 29 października 2010 r.

22-10-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Dz.U.10.204.1352 → z dnia 3 listopada 2010 r.

22-10-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Dz.U.10.204.1353 → z dnia 3 listopada 2010 r.

22-10-2010 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
Dz.U.10.201.1334 → z dnia 22 października 2010 r.

22-10-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
Dz.U.10.208.1376 → z dnia 4 listopada 2010 r.

22-10-2010 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka

22-10-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Dz.Urz.MZ.10.12.69 → z dnia 29 października 2010 r.

19-10-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe
Dz.U.10.202.1342 → z dnia 29 października 2010 r.

18-10-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.U.10.198.1320 → z dnia 26 października 2010 r.

18-10-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
Dz.U.10.209.1382 → z dnia 5 listopada 2010 r.

06-10-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U.10.192.1285 → z dnia 15 listopada 2010 r.

06-10-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
Dz.U.10.192.1286 → z dnia 15 października 2010 r.

06-10-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne
Dz.U.10.191.1282 → z dnia 15 października 2013 r.

23-09-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
Dz.U.10.187.1259 → z dnia 7 października 2010 r.

23-09-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru znaku CE
Dz.U.10.186.1252 → z dnia 6 października 2010 r.

22-09-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży
Dz.U.10.186.1251 → z dnia 6 października 2010 r.

16-09-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi
Dz.U.10.180.1215 → z dnia 30 września 2010 r.

16-09-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności
Dz.U.10.174.1184 → z dnia 24 września 2010 r.

16-09-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dz.U.10.180.1214 → z dnia 30 września 2010 r.

14-09-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką
Dz.U.10.183.1234 → z dnia 1 października 2010 r.

14-09-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Wdrożenia Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych
Dz.Urz.MZ.10.11.68 → z dnia 15 października 2010 r.

09-09-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Fałszowania i Nielegalnego Obrotu Produktami Leczniczymi oraz Innymi Sfałszowanymi Produktami Spełniającymi Kryteria Produktu Leczniczego
Dz.Urz.MZ.10.11.67 → z dnia 15 października 2010 r.

01-09-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i preparatów chemicznych oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną
Dz.U.10.165.1122 → z dnia 8 września 2010 r.

01-09-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu wycofania substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu z obrotu i sposobu ich przechowywania
Dz.U.10.164.1115 → z dnia 7 września 2010 r.

30-08-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
Dz.U.10.170.1148 → z dnia 16 września 2010 r.

24-08-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Zespołu Konkursowego powołanego w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce
Dz.Urz.MZ.10.10.66 → z dnia 25 sierpnia 2010 r.

24-08-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych
Dz.Urz.MZ.10.10.65 → z dnia 25 sierpnia 2010 r.

13-08-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Dz.U.10.162.1095 → z dnia 3 września 2010 r.

11-08-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich
Dz.U.10.155.1045 → z dnia 25 sierpnia 2010 r.

09-08-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Dz.U.10.159.1073 → z dnia 31 sierpnia 2010 r.

09-08-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
Dz.U.10.159.1072 → z dnia 31 sierpnia 2010 r.

09-08-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych
Dz.U.10.153.1032 → z dnia 23 sierpnia 2010 r.

09-08-2010 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia

09-08-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r.
Dz.U.10.153.1031 → z dnia 23 sierpnia 2010 r.

05-08-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
Dz.U.10.153.1030 → z dnia 23 sierpnia 2010 r.

05-08-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
Dz.U.10.150.1012 → z dnia 17 sierpnia 2010 r.

30-07-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
Dz.U.10.139.940 → z dnia 4 sierpnia 2010 r.

29-07-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów
Dz.U.10.149.1002 → z dnia 16 sierpnia 2010 r.

29-07-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych za zakresu leczenia stomatologicznego
Dz.U.10.149.1003 → z dnia 16 sierpnia 2010 r.

29-07-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
Dz.U.10.139.939 → z dnia 4 sierpnia 2010 r.

29-07-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń merytorycznych do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej
Dz.Urz.MZ.10.10.64 → z dnia 25 sierpnia 2010 r.

23-07-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Informatyzacji Ochrony Zdrowia
Dz.Urz.MZ.10.10.63 → z dnia 25 sierpnia 2010 r.

20-07-2010 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji po zmianach w 2010 r.
Dz.Urz.MZ.10.9.62 → z dnia 21 lipca 2010 r.

14-07-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów
Dz.U.10.131.888 → z dnia 21 lipca 2010 r.

14-07-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki długoterminowej
Dz.Urz.MZ.10.9.61 → z dnia 21 lipca 2010 r.

12-07-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
Dz.U.10.128.864→ z dnia 16 lipca 2010 r.

08-07-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia sprawie Narodowego Centrum Krwi
Dz.Urz.MZ.10.9.60 → z dnia 21 lipca 2010 r.

02-07-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
Dz.U.10.128.863→ z dnia 16 lipca 2010 r.

02-07-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Dz.U.10.130.883 → z dnia 20 lipca 2010 r.

02-07-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.10.9.59 → z dnia 21 lipca 2010 r.

02-07-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”
Dz.Urz.MZ.10.9.58 → z dnia 21 lipca 2010 r.

01-07-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Dz.Urz.MZ.10.9.56 → z dnia 21 lipca 2010 r.

01-07-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
Dz.Urz.MZ.10.9.57 → z dnia 21 lipca 2010 r.

25-06-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Dz.U.10.120.808→ z dnia 6 lipca 2010 r.

25-06-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
Dz.U.10.115.774 → z dnia 30 czerwca 2010 r.

22-06-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek
Dz.U.10.113.758 → z dnia 25 czerwca 2010 r.

22-06-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Dz.Urz.MZ.10.9.54 → z dnia 21 lipca 2010 r.

22-06-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych
Dz.Urz.MZ.10.9.55 → z dnia 21 lipca 2010 r.

22-06-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Dz.Urz.MZ.10.9.53→ z dnia 21 lipca 2010 r.

18-06-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych
Dz.U.10.110.736→ z dnia 23 czerwca 2010 r.

18-06-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego
Dz.U.10.118.803 → z dnia 2 lipca 2010 r.

16-06-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne
Dz.U.10.125.851 → z dnia 13 lipca 2010 r.

16-06-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Dz.Urz.MZ.10.8.52 → z dnia 17 czerwca 2010 r.

16-06-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych
Dz.Urz.MZ.10.8.51 → z dnia 17 czerwca 2010 r.

16-06-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.10.8.50 → z dnia 17 czerwca 2010 r.

14-06-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.10.8.47 → z dnia 17 czerwca 2010 r.

14-06-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dz.Urz.MZ.10.8.48 → z dnia 17 czerwca 2010 r.

14-06-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Centrum do Spraw AIDS
Dz.Urz.MZ.10.8.49 → z dnia 17 czerwca 2010 r.

11-06-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Dz.U.10.107.683 → z dnia 17 czerwca 2010 r.

11-06-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym
Dz.U.10.121.822 → z dnia 6 lipca 2010 r.

11-06-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej
Dz.Urz.MZ.10.8.45 → z dnia 17 czerwca 2010 r.

11-06-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
Dz.Urz.MZ.10.8.44 → z dnia 17 czerwca 2010 r.

11-06-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Banku Tkanek Oka
Dz.Urz.MZ.10.8.46 → z dnia 17 czerwca 2010 r.

09-06-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.10.8.43 → z dnia 17 czerwca 2010 r.

01-06-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
Dz.U.10.110.735→ z dnia 23 czerwca 2010 r.

01-06-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.10.7.42 → z dnia 2 czerwca 2010 r.

28-05-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona
Dz.U.10.109.721→ z dnia 22 czerwca 2010 r.

28-05-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełniania tych kryteriów
Dz.U.10.109.722→ z dnia 22 czerwca 2010 r.

27-05-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitu badań wykonywanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy
Dz.U.10.109.720→ z dnia 22 czerwca 2010 r.

27-05-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych
Dz.U.10.100.646→ z dnia 9 czerwca 2010 r.

27-05-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
Dz.U.10.108.706 → z dnia 18 czerwca 2010 r.

27-05-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra
Dz.U.10.98.635 → z dnia 7 czerwca 2010 r.

27-05-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji
Dz.U.10.100.645→ z dnia 9 czerwca 2010 r.

20-05-2010 USTAWA o wyrobach medycznych
Dz.U.10.107.679 → z dnia 17 czerwca 2010 r.

18-05-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie
Dz.U.10.94.611 → z dnia 31 maja 2010 r.

18-05-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje
Dz.U.10.94.610 → z dnia 31 maja 2010 r.

18-05-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
Dz.U.10.91.596→ z dnia 27 maja 2010 r.

13-05-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
Dz.U.10.81.536 → z dnia 14 maja 2010 r.

13-05-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.
Dz.Urz.MZ.10.7.41→ z dnia 2 czerwca 2010 r.

29-04-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
Dz.U.10.83.544→ z dnia 17 maja 2010 r.

26-04-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badania czytelności ulotki
Dz.U.10.84.551→ z dnia 18 maja 2010 r.

26-04-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
Dz.U.10.84.552→ z dnia 18 maja 2010 r.

20-04-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Dz.U.10.72.466 → z dnia 29 kwietnia 2010 r.

20-04-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Ministra Zdrowia
Dz.Urz.MZ.10.6.39 → z dnia 21 kwietnia 2010 r.

20-04-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotow
Dz.Urz.MZ.10.6.38 → z dnia 21 kwietnia 2010 r.

12-04-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej
Dz.U.10.65.420 → z dnia 21 kwietnia 2010 r.

08-04-2010 Uchwała nr 43/2010 Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2010 oraz kierunków realizacji tego programu na lata 2011 i 2012

07-04-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Dz.U.10.75.487 → z dnia 5 maja 2010 r.

02-04-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.10.5.37 → z dnia 6 kwietnia 2010 r.

02-04-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
Dz.U.10.82.538 → z dnia 17 maja 2010 r.

02-04-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty przedstawianego przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej
Dz.U.10.75.483→ z dnia 5 maja 2010 r.

02-04-2010 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

02-04-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek, tkanek i narządów
Dz.U.10.75.486 → z dnia 5 maja 2010 r.

02-04-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narządów
Dz.U.10.75.485 → z dnia 5 maja 2010 r.

02-04-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu i kryteriów występowania chorób, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U.10.75.484→ z dnia 5 maja 2010 r.

31-03-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia mienia Narodowego Funduszu Zdrowia
Dz.Urz.MZ.10.5.36 → z dnia 6 kwietnia 2010 r.

31-03-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie
Dz.Urz.MZ.10.5.35 → z dnia 6 kwietnia 2010 r.

30-03-2010 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.Urz.MZ.10.6.40 → z dnia 21 kwietnia 2010 r.

25-03-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komitetu Audytu
Dz.Urz.MZ.10.5.34 → z dnia 6 kwietnia 2010 r.

22-03-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno - epidemiologicznej
Dz.U.10.48.283 → z dnia 29 marca 2010 r.

22-03-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów
Dz.U.10.53.319 → z dnia 2 kwietnia 2010 r.

22-03-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem obszaru
Dz.U.10.55.336 → z dnia 7 kwietnia 2010 r.

22-03-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłaty przez jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów oraz nadanie tym jednostkom uprawnień
Dz.U.10.61.385→ z dnia 14 kwietnia 2010 r.

12-03-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów
Dz.U.10.45.273 → z dnia 24 marca 2010 r.

12-03-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ośrodków dawców szpiku
Dz.U.10.54.330→ z dnia 6 kwietnia 2010 r.

12-03-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy
Dz.U.10.54.331→ z dnia 6 kwietnia 2010 r.

11-03-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych"
Dz.Urz.MZ.10.4.33 → z dnia 12 marca 2010 r.

11-03-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych
Dz.Urz.MZ.10.4.32 → z dnia 12 marca 2010 r.

10-03-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta
Dz.U.10.41.244 → z dnia 17 marca 2010 r.

05-03-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Dz.U.10.36.203→ z dnia 10 marca 2010 r.

03-03-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
Dz.Urz.MZ.10.4.31 → z dnia 12 marca 2010 r.

24-02-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej
Dz.U.10.34.188→ z dnia 8 marca 2010 r.

24-02-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
Dz.U.10.34.187→ z dnia 8 marca 2010 r.

15-02-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Dz.U.10.30.157→ z dnia 2 marca 2010 r.

15-02-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku
Dz.Urz.MZ.10.4.30 → z dnia 12 marca 2010 r.

11-02-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
Dz.Urz.MZ.10.4.29 → z dnia 12 marca 2010 r.

10-02-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
Dz.U.10.36.202→ z dnia 10 marca 2010 r.

10-02-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze
Dz.U.10.31.166 → z dnia 3 marca 2010 r.

10-02-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku
Dz.U.10.26.132→ z dnia 18 lutego 2010 r.

08-02-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
Dz.U.10.27.140 → z dnia 22 lutego 2010 r.

03-02-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Dz.U.10.23.119 → z dnia 12 lutego 2010 r.

03-02-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych
Dz.U.10.23.120→ z dnia 12 lutego 2010 r.

03-02-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie
Dz.Urz.MZ.10.3.27 → z dnia 4 lutego 2010 r.

03-02-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach
Dz.Urz.MZ.10.3.26 → z dnia 4 lutego 2010 r.

29-01-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Dz.Urz.MZ.10.3.25 → z dnia 4 lutego 2010 r.

27-01-2010 Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne
Dz.Urz.MZ.10.3.28 → z dnia 4 lutego 2010 r.

26-01-2010 Decyzja K(2009)9464 Komisji Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro

22-01-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.10.2.23 → z dnia 25 stycznia 2010 r.

18-01-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
Dz.U.10.16.88 → z dnia 3 lutego 2010 r.

18-01-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dz.U.10.16.89 → z dnia 3 lutego 2010 r.

18-01-2010 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali
Dz.Urz.MZ.10.2.24 → z dnia 25 stycznia 2010 r.

14-01-2010 Uchwałę nr 197 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2009 oraz kierunków realizacji zadań tego programu na lata 2010 i 2011

12-01-2010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Dz.U.10.5.29→ z dnia 15 stycznia 2010 r.

08-01-2010 Rozporządzenie Ministar Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą
Dz.U.10.9.63→ z dnia 22 stycznia 2010 r.

08-01-2010 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia
Dz.Urz.MZ.10.2.22 → z dnia 25 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno - epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego
Dz.U.10.2.10 → z dnia 8 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Dz.U.10.7.50 → z dnia 18 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji po zmianach w 2009 r.
Dz.Urz.MZ.10.01.21→ z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Dz.Urz.MZ.10.01.01→ z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
Dz.Urz.MZ.10.01.02→ z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu
Dz.Urz.MZ.10.01.20→ z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
Dz.Urz.MZ.10.01.03→ z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
Dz.Urz.MZ.10.01.18 → z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
Dz.Urz.MZ.10.01.04→ z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Dz.Urz.MZ.10.01.05 → z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
Dz.Urz.MZ.10.01.17 → z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
Dz.Urz.MZ.10.01.06 → z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Dz.Urz.MZ.10.01.08 → z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Dz.Urz.MZ.10.01.07 → z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
Dz.Urz.MZ.10.01.09 → z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
Dz.Urz.MZ.10.01.10 → z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
Dz.Urz.MZ.10.01.11 → z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Dz.Urz.MZ.10.01.12 → z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
Dz.Urz.MZ.10.01.13 → z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
Dz.Urz.MZ.10.01.14 → z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
Dz.Urz.MZ.10.01.15 → z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Dz.Urz.MZ.10.01.16 → z dnia 7 stycznia 2010 r.

31-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie
Dz.Urz.MZ.10.01.19 → z dnia 7 stycznia 2010 r.

28-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
Dz.U.09.223.1794→ z dnia 29 grudnia 2009 r.

24-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika stacji sanitarno – epidemiologicznej
Dz.U.09.223.1790→z dnia 29 grudnia 2009 r.

24-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U.09.223.1793→ z dnia 29 grudnia 2009 r.

24-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie metod zapobiegania zakażeniom wirusem grypy
Dz.U.09.223.1791→ z dnia 29 grudnia 2009 r.

24-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
Dz.U.09.223.1792→ z dnia 29 grudnia 2009 r.

23-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie statutu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Dz.Urz.MZ.09.13.66→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

23-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
Dz.Urz.MZ.09.13.68→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

23-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Dz.Urz.MZ.09.13.67→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

22-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej i oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego
Dz.U.09.222.1773→ z dnia 28 grudnia 2009 r.

22-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania standardów w neurochirurgii
Dz.Urz.MZ.09.13.64→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

22-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia uchylające zarządzenie w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa
Dz.Urz.MZ.09.13.65→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

17-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań w celu zawarcia umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego
Dz.Urz.MZ.09.13.63→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

17-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań w celu zawarcia umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów transportu sanitarnego
Dz.Urz.MZ.09.13.62→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

16-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kategorii produktów leczniczych, na których opakowaniach zewnętrznych nie umieszcza się nazwy produktu leczniczego w systemie Braille’a
Dz.U.09.218.1700→ z dnia 22 grudnia 2009 r.

16-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Dz.U.09.217.1688→ z dnia 21 grudnia 2009 r.

16-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zasad postępowania terapeutycznego u kobiet w ciąży powikłanej infekcją grypową
Dz.Urz.MZ.09.13.60→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

16-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
Dz.Urz.MZ.09.13.59→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

16-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania ramowego programu szkolenia dla terapeutów środowiskowych
Dz.Urz.MZ.09.13.61→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

16-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie
Dz.Urz.MZ.09.13.58→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

10-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U.09.212.1649→ z dnia 14 grudnia 2009 r.

10-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U.09.212.1647→ z dnia 14 grudnia 2009 r.

10-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U.09.212.1646→ z dnia 14 grudnia 2009 r.

10-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U.09.212.1648→ z dnia 14 grudnia 2009 r.

10-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
Dz.U.09.215.1673→ z dnia 18 grudnia 2009 r.

10-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
Dz.U.09.222.1772→ z dnia 28 grudnia 2009 r.

09-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
Dz.U.09.211.1638→ z dnia 14 grudnia 2009 r.

09-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
Dz.U.09.211.1644→ z dnia 14 grudnia 2009 r.

09-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
Dz.U.09.211.1640→ z dnia 14 grudnia 2009 r.

09-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Dz.U.09.211.1637→ z dnia 14 grudnia 2009 r.

09-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Dz.U.09.211.1641→ z dnia 14 grudnia 2009 r.


09-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Dz.U.09.211.1645→ z dnia 14 grudnia 2009 r.

09-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Dz.U.09.211.1639→ z dnia 14 grudnia 2009 r.

09-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
Dz.U.09.211.1642→ z dnia 14 grudnia 2009 r.

09-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Dz.U.09.211.1643→ z dnia 14 grudnia 2009 r.

09-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw implementacji przepisów dyrektyw: 2004/23/WE, 2006/17/WE oraz 2006/86/WE – w zakresie spraw dotyczących komórek rozrodczych oraz tkanek i komórek płodu
Dz.Urz.MZ.09.12.56 → z dnia 10 grudnia 2009 r.

09-12-2009 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego ze środków Funduszu Pracy w roku 2010
Dz.Urz.MZ.09.12.57 → z dnia 10 grudnia 2009 r.

04-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli seryjnej wstępnej
Dz.U.09.213.1657→ z dnia 16 grudnia 2009 r.

04-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie
Dz.U.09.213.1655→ z dnia 16 grudnia 2009 r.

04-12-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
Dz.U.09.213.1656→ z dnia 16 grudnia 2009 r.

04-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu
Dz.Urz.MZ.09.12.53 → z dnia 10 grudnia 2009 r.

04-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Dz.Urz.MZ.09.12.55 → z dnia 10 grudnia 2009 r.

04-12-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego
Dz.Urz.MZ.09.12.54 → z dnia 10 grudnia 2009 r.

02-12-2009 USTAWA o izbach lekarskich
Dz.U.09.219.1708 → z dnia 22 grudnia 2009 r.

30-11-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
Dz.U.09.210.1627→ z dnia 11 grudnia 2009 r.

27-11-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń zmian systemowych oraz propozycji przepisów do projektu ustawy - Prawo badań klinicznych
Dz.Urz.MZ.09.11.51→ z dnia 30 listopada 2009 r.

24-11-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
Dz.Urz.MZ.09.11.50→ z dnia 30 listopada 2009 r.

17-11-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych
Dz.U.09.193.1495→ z dnia 19 listopada 2009 r.

13-11-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania ramowego programu i planu szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Dz.Urz.MZ.09.11.49→ z dnia 30 listopada 2009 r.

13-11-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Dz.Urz.MZ.09.11.48→ z dnia 30 listopada 2009 r.

06-11-2009 USTAWA o akredytacji w ochronie Zdrowia

04-11-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty
Dz.U.09.194.1500→ z dnia 20 listopada 2009 r.

04-11-2009 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe w 2009 r. oraz kwot tych dotacji w ramach Programu wieloletniego „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli”
Dz.Urz.MZ.09.11.52→ z dnia 30 listopada 2009 r.

29-10-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego weterynaryjnego oraz treści ulotki
Dz.U.09.188.1467→ z dnia 9 listopada 2009 r.

27-10-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa
Dz.U.09.183.1435→ z dnia 2 listopada 2009 r.

27-10-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa

26-10-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
Dz.U.09.190.1478→ z dnia 12 listopada 2009 r.

22-10-2009 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2010
Dz.Urz.MZ.09.10.47→ z dnia 23 października 2009 r.

22-10-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli Agencji Oceny Technologii Medycznych
Dz.U.09.183.1434→ z dnia 2 listopada 2009 r.

12-10-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu mającego za zadanie przygotowanie ramowego programu kursu kwalifikacyjnego dla perfuzjonistów
Dz.Urz.MZ.09.10.46→ z dnia 23 października 2009 r.

08-10-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Dz.U.09.171.1335→ z dnia 14 października 2009 r.

06-10-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie oraz implementacji przepisów dyrektyw 2004/23/WE, 2006/17/WE i 2006/86/WE dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakresie pobierania, przechowywania i udostępniania komórek rozrodczych, gonad, tkanek zarodkowych i płodowych oraz narządów rozrodczych lub ich części
Dz.Urz.MZ.09.10.45→ z dnia 23 października 2009 r.

29-09-2009 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej oraz cudzoziemcom pochodzenia polskiego studiującym w kraju swojego zamieszkania
Dz.Urz.MZ.09.09.44 → z dnia 30 września 2009 r.

25-09-2009 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U.09.178.1374 → z dnia 27 października 2009 r.

24-09-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
Dz.U.09.173.1350→ z dnia 16 października 2009 r.

18-09-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
Dz.U.09.163.1305→ z dnia 1 października 2009 r.

15-09-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Dz.Urz.MZ.09.08.41 → z dnia 16 września 2009 r.

15-09-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Biuru do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
Dz.Urz.MZ.09.08.42 → z dnia 16 września 2009 r.

15-09-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia
Dz.Urz.MZ.09.08.43 → z dnia 16 września 2009 r.

11-09-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Dz.U.09.155.1234→ z dnia 21 września 2009 r.

07-09-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu ustalenia mienia Agencji Oceny Technologii Medycznych
Dz.Urz.MZ.09.08.40 → z dnia 16 września 2009 r.

31-08-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
Dz.U.09.139.1138→ z dnia 31 sierpnia 2009 r.

31-08-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Dz.U.09.140.1148→ z dnia 31 sierpnia 2009 r.

31-08-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
Dz.U.09.140.1144→ z dnia 31 sierpnia 2009 r.

31-08-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
Dz.U.09.140.1145→ z dnia 31 sierpnia 2009 r.

31-08-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie
Dz.U.09.150.1216→ z dnia 15 września 2009 r.

31-08-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia
Dz.Urz.MZ.09.08.39 → z dnia 16 września 2009 r.

21-08-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych
Dz.U.09.137.1126→ z dnia 27 sierpnia 2009 r.

20-08-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2010 r.
Dz.U.09.143.1173→ z dnia 3 września 2009 r.

18-08-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych
Dz.U.09.133.1102→ z dnia 21 sierpnia 2009 r.

18-08-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Konsultacyjnej działającej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych
Dz.U.09.133.1103→ z dnia 21 sierpnia 2009 r.

18-08-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków w sprawie usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego lub warunków jego realizacji
Dz.U.09.133.1101→ z dnia 21 sierpnia 2009 r.

17-08-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
Dz.U.09.135.1114→ z dnia 25 sierpnia 2009 r.

17-08-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady do Spraw Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia
Dz.Urz.MZ.09.07.38 → z dnia 18 sierpnia 2009 r.

06-08-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Rady Akredytacyjnej
Dz.U.09.130.1074→ z dnia 18 sierpnia 2009 r.

31-07-2009 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek
Dz.U.09.129.1069→ z dnia 14 sierpnia 2009 r.

31-07-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim
Dz.Urz.MZ.09.07.37 → z dnia 18 sierpnia 2009 r.

30-07-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych
Dz.U.09.129.1067→ z dnia 14 sierpnia 2009 r.

30-07-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej
Dz.U.09.129.1068→ z dnia 14 sierpnia 2009 r.

21-07-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu mającego za zadanie opiniowanie wniosków jednostek szkolących ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutów
Dz.Urz.MZ.09.06.34 → z dnia 9 lipca 2009 r.

17-07-2009 USTAWA o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny
Dz.U.09.141.1149 → z dnia 31 sierpnia 2009 r.

17-07-2009 USTAWA o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Dz.U.09.122.1007→ z dnia 4 sierpnia 2009 r.

16-07-2009 USTAWA o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz.U.09.144.1175→ z dnia 4 września 2009 r.

14-07-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu
Dz.U.09.115.973→ z dnia 21 lipca 2009 r.

14-07-2009 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji w 2009 r.
Dz.Urz.MZ.09.06.36 → z dnia 9 lipca 2009 r.

14-07-2009 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu
Dz.Urz.MZ.09.06.35 → z dnia 9 lipca 2009 r.

09-07-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.Urz.MZ.09.06.31 → z dnia 9 lipca 2009 r.

09-07-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.09.06.33 → z dnia 9 lipca 2009 r.

09-07-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Dz.Urz.MZ.09.06.32 → z dnia 9 lipca 2009 r.

06-07-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
Dz.Urz.MZ.09.06.29 → z dnia 9 lipca 2009 r.

06-07-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie
Dz.Urz.MZ.09.06.30 → z dnia 9 lipca 2009 r.

02-07-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
Dz.U.09.109.914→ z dnia 9 lipca 2009 r.

30-06-2009 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych
Dz.U.09.105.869→ z dnia 2 lipca 2009 r.

29-06-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty
Dz.U.09.108.908→ z dnia 8 lipca 2009 r.

25-06-2009 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach
Dz.U.09.118.989 → z dnia 28 lipca 2009 r.

24-06-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
Dz.U.09.107.898→ z dnia 7 lipca 2009 r.

16-06-2009 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.Urz.MZ.09.04.22 → z dnia 15 maja 2009r.

26-05-2009 Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Dz.U.09.83.699→ z dnia 3 czerwca 2009 r.

21-05-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe
Dz.U.09.84.709 → z dnia 4 czerwca 2009 r.

19-05-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.09.04.21 → z dnia 15 maja 2009r.

18-05-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
Dz.Urz.MZ.09.04.20 → z dnia 15 maja 2009r.

12-05-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć
Dz.U.09.81.686 → z dnia 2 czerwca 2009 r.

08-05-2009 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka

08-05-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

08-05-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności
Dz.U.09.78.656

08-05-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego
Dz.Urz.MZ.09.04.17 → z dnia 15 maja 2009r.

08-05-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego
Dz.Urz.MZ.09.04.19 → z dnia 15 maja 2009r.

08-05-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie
Dz.Urz.MZ.09.04.18 → z dnia 15 maja 2009r.

30-04-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych
Dz.U.09.74.636→ z dnia 19 maja 2009 r.

29-04-2009 Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”

28-04-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy - Prawo farmaceutyczne
Dz.Urz.MZ.09.04.16 → z dnia 15 maja 2009r.

24-04-2009 Ustawa przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie Zdrowia
Dz.U.09.76.641 → z dnia 21 maja 2009 r.

24-04-2009 Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
Dz.U.09.95.788 → z dnia 19 czerwca 2009 r.

23-04-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury
Dz.U.09.66.560→ z dnia 4 maja 2009 r.

06-04-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym
Dz.U.09.56.465 → z dnia 7 kwietnia 2009 r.

06-04-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów
Dz.Urz.MZ.09.03.14 → z dnia 10 kwietnia 2009 r.

01-04-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych
Dz.U.09.62.516→ z dnia 21 kwietnia 2009 r.

01-04-2009 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2009 r.
Dz.Urz.MZ.09.03.15 → z dnia 10 kwietnia 2009 r.

27-03-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
Dz.U.09.55.457→ z dnia 6 kwietnia 2009 r.

25-03-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o profilaktyce chorób nowotworowych
Dz.Urz.MZ.09.03.13→ z dnia 10 kwietnia 2009 r.

23-03-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
Dz.U.09.58.483→ z dnia 10 kwietnia 2009 r.


13-03-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.09.03.12 → z dnia 10 kwietnia 2009 r.

11-03-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie statutu Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Dz.Urz.MZ.09.03.11 → z dnia 10 kwietnia 2009 r.

09-03-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”
Dz.Urz.MZ.09.02.10 → z dnia 10 marca 2009r.

05-03-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych
Dz.U.09.43.353 → z dnia 18 marca 2009 r.


05-03-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych
Dz.U.09.53.439 → z dnia 1 kwietnia 2009 r.

04-03-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
Dz.U.09.40.330 → z dnia 13 marca 2009 r.

04-03-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych
Dz.Urz.MZ.09.02.09 → z dnia 10 marca 2009r.

27-02-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U.09.35.277 → z dnia 5 marca 2009 r.

27-02-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U.09.35.278 → z dnia 5 marca 2009 r.

27-02-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U.09.35.276 → z dnia 5 marca 2009 r.

27-02-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U.09.35.275 → z dnia 5 marca 2009 r.


24-02-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
Dz.U.09.39.322 → z dnia 13 marca 2009 r.

23-02-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
Dz.U.09.37.295 → z dnia 10 marca 2009 r.

20-02-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw dokonania analizy sytuacji dostępności świadczeń kardiochirurgicznych dla dzieci
Dz.Urz.MZ.09.02.08 → z dnia 10 marca 2009r.

20-02-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki
Dz.U.09.39.321 → z dnia 13 marca 2009 r.

18-02-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia
Dz.U.09.37.294 → z dnia 10 marca 2009 r.


18-02-2009 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw

16-02-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe
Dz.U.09.31.217 → z dnia 26 lutego 2009 r.

16-02-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych
Dz.U.09.31.216 → z dnia 26 lutego 2009 r.

16-02-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej w aptece
Dz.U.09.31.215 → z dnia 26 lutego 2009 r.


10-02-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
Dz.U.09.27.170 → z dnia 19 lutego 2009 r.


10-02-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy tkanek lub komórek oraz sposobu oznaczania tkanek lub komórek za pomocą tego oznakowania
Dz.U.09.30.203 → z dnia 25 lutego 2009 r.

04-02-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych
Dz.U.09.21.118 → z dnia 10 lutego 2009 r.

04-02-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Dz.U.09.24.151 → z dnia 13 lutego 2009 r.

04-02-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubelskiego
Dz.Urz.MZ.09.02.07 → z dnia 10 marca 2009r.

23-01-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
Dz.U.09.25.155 → z dnia 16 lutego 2009 r.

23-01-2009 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie
Dz.Urz.MZ.09.02.06 → z dnia 10 marca 2009r.

21-01-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych
Dz.U.09.22.128 → z dnia 11 lutego 2009 r.

14-01-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego
Dz.U.09.11.64 → z dnia 26 stycznia 2009 r.

14-01-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
Dz.U.09.22.127 → z dnia 11 lutego 2009 r.

14-01-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych
Dz.U.09.17.96 → z dnia 2 lutego 2009 r.

08-01-2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i trybu postępowania w procedurze wyjaśniającej
Dz.U.09.13.73 → z dnia 28 stycznia 2009 r.

23-12-2008 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
Dz.Urz.MZ.09.01.04 → z dnia 9 stycznia 2009r.

18-12-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
Dz.U.09.05.32 → z dnia 16 stycznia 2009 r.

17-12-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.U.08.235.1616 → z dnia 30 grudnia 2008 r.

11-12-2008 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w roku 2009
Dz.Urz.MZ.08.13.89 → z dnia 12 grudnia 2008r.


05-12-2008 USTAWA o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Dz.U.08.237.1653 → z dnia 31 grudnia 2008 r.

04-12-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przyznawania środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie wkładu własnego beneficjentom projektów realizowanych w ramach XII Priorytetu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”
Dz.Urz.MZ.08.13.88 → z dnia 12 grudnia 2008r.

04-12-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw gerontologii
Dz.Urz.MZ.08.13.87 → z dnia 12 grudnia 2008r

02-12-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2008 roku oraz realizujących je podmiotów
Dz.Urz.MZ.08.13.86 → z dnia 12 grudnia 2008r.

27-11-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wniosku o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach
Dz.U.08.216.1379 → z dnia 5 grudnia 2008 r.

27-11-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt
Dz.U.08.217.1388→ z dnia 8 grudnia 2008 r.

27-11-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia
Dz.Urz.MZ.08.13.85 → z dnia 12 grudnia 2008r.

24-11-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych
Dz.U.08.210.1327 → z dnia 28 listopada 2008 r.

21-11-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania norm kompleksowego wdrożenia elektronicznego systemu ISBT 128
Dz.Urz.MZ.08.13.84 → z dnia 12 grudnia 2008r.

20-11-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
Dz.U.08.216.1378 → z dnia 5 grudnia 2008 r.

14-11-2008 Rozporządzenie w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności
Dz.U.08.206.1292 → z dnia 21 listopada 2008 r.

14-11-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.
Dz.Urz.MZ.08.12.83 → z dnia 17 listopada 2008r.

14-11-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dz.U.08.208.1313 → z dnia 27 listopada 2008 r.

14-11-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Dz.U.08.208.1312 → z dnia 27 listopada 2008 r.

13-11-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy
Dz.U.08.218.1399→ z dnia 9 grudnia 2008 r.

05-11-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego
Dz.U.08.201.1247 → z dnia 13 listopada 2008 r.

05-11-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2009 r.
Dz.U.08.205.1286 → z dnia 20 listopada 2008 r.

04-11-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw dokonania analizy funkcjonowania szpitali klinicznych i ich relacji formalno-prawnych i organizacyjnych z publicznymi uczelniami medycznymi i publicznymi uczelniami prowadzącymi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
Dz.Urz.MZ.08.12.82 → z dnia 17 listopada 2008r.

03-11-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
Dz.U.08.203.1275 → z dnia 17 listopada 2008 r.

30-10-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów w tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

30-10-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów w tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
Dz.U.08.205.1286 → z dnia 20 listopada 2008 r.

29-10-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
Dz.U.08.195.1211 → z dnia 31 października 2008 r.

28-10-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.08.12.80 → z dnia 17 listopada 2008r.

28-10-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kontroli seryjnej wstępnej
Dz.U.08.197.1224 → z dnia 5 listopada 2008 r.

28-10-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Readaptacyjno-Rehabilitacyjnemu
Dz.Urz.MZ.08.12.81 → z dnia 17 listopada 2008r.

28-10-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu prowadzenia badań naukowych oraz na sporządzanie wyciągów ze słomy makowej
Dz.U.08.197.1225 → z dnia 5 listopada 2008 r.

23-10-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.08.12.79 → z dnia 17 listopada 2008r.

23-10-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń zmian systemowych w zakresie realizacji zadań instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez instytucje niepubliczne
Dz.Urz.MZ.08.12.78 → z dnia 17 listopada 2008r.

16-10-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Dz.Urz.MZ.08.12.77 → z dnia 17 listopada 2008r.

15-10-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną
Dz.U.08.189.1157 → z dnia 23 października 2008 r.

15-10-2008 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka

09-10-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek
Dz.U.08.190.1169 → z dnia 24 października 2008 r.


01-10-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
Dz.U.08.184.1143 → z dnia 17 października 2008 r.

25-09-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podkarpackiego
Dz.Urz.MZ.08.11.74 → z dnia 1 października 2008r.


25-09-2008 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego zmieniający komunikat w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2008 r.
Dz.Urz.MZ.08.11.76 → z dnia 1 października 2008r.

19-09-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

19-09-2008  Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej
Dz.U.08.169.1048 → z dnia 19 września 2008 r.

18-09-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych
Dz.U.08.177.1094 → z dnia 3 października 2008 r.

16-09-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
Dz.U.08.178.1102 → z dnia 6 października 2008 r.

15-09-2008 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
DZ.U.08.171.1064 → z dnia 23 września 2008 r.

04-09-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności
Dz.U.08.177.1093 → z dnia 3 października 2008 r.

04-09-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań do turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Dz.Urz.MZ.08.10.69 → z dnia 15 września 2008r.

04-09-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Dz.Urz.MZ.08.10.65 → z dnia 15 września 2008r.

04-09-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu
Dz.Urz.MZ.08.10.70 → z dnia 15 września 2008r.

04-09-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stosowania oraz oznakowania aromatów
Dz.U.08.177.1092 → z dnia 3 października 2008 r.

01-09-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
DZ.U.08.167.1040 → z dnia 16 września 2008 r.

01-09-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny i weryfikacji kosztów zadań wykonywanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w ramach dotacji celowej na realizację zadań przejętych przez samorząd od administracji państwowej
Dz.Urz.MZ.08.09.63 → z dnia 1 września 2008r.

29-08-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”
DZ.U.08.168.1043 → z dnia 18 września 2008 r.

28-08-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje
DZ.U.08.163.1024 → z dnia 10 września 2008r.

25-08-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Dz.U.08.160.996 → z dnia 3 września 2008r.

25-08-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
Dz.U.08.160.995 → z dnia 3 września 2008r.

25-08-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie
Dz.Urz.MZ.08.09.58 → z dnia 1 września 2008r.

25-08-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń reformy kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.Urz.MZ.08.09.59 → z dnia 1 września 2008r.

25-08-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Dz.Urz.MZ.08.09.60 → z dnia 1 września 2008r.

25-08-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Dz.Urz.MZ.08.09.62 → z dnia 1 września 2008r.

25-08-2008 Zarządzanie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno - epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego
Dz.Urz.MZ.08.09.61 → z dnia 1 września 2008r.

25-08-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zatwierdzenia statutu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny
Dz.Urz.MZ.08.09.57 → z dnia 1 września 2008r.

12-08-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
Dz.U.08.149.944 → z dnia 19 sierpnia 2008r.

07-08-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 sierpnia 2008 r.


07-08-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku
Dz.Urz.MZ.08.09.56 → z dnia 1 września 2008r.

05-08-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych
Dz.U.08.151.948 → z dnia 20 sierpnia 2008r.

05-08-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru zezwolenia na import produktów leczniczych
Dz.U.08.151.948→ z dnia 20 sierpnia 2008r.

05-08-2008 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji w 2008 r.
Dz.Urz.MZ.08.09.64 → z dnia 1 września 2008r.

05-08-2008 Zarządzenia Ministra Zdrowia uchylające zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii
Dz.Urz.MZ.08.09.55 → z dnia 1 września 2008r.

05-08-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji „Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013”
Dz.Urz.MZ.08.09.54 → z dnia 1 września 2008r.

28-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
Dz.Urz.MZ.08.08.53 → z dnia 29 lipca 2008r.

28-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Banku Tkanek Oka
Dz.Urz.MZ.08.08.34 → z dnia 29 lipca 2008r.

23-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Dz.Urz.MZ.08.08.43 → z dnia 29 lipca 2008r.

23-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dz.Urz.MZ.08.08.42 → z dnia 29 lipca 2008r.

23-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
Dz.Urz.MZ.08.08.39 → z dnia 29 lipca 2008r.

23-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Krajowego Centrum do Spraw AIDS
Dz.Urz.MZ.08.08.45 → z dnia 29 lipca 2008r.

23-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Dz.Urz.MZ.08.08.44 → z dnia 29 lipca 2008r.

23-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.08.08.40 → z dnia 29 lipca 2008r.

23-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych
Dz.Urz.MZ.08.08.49 → z dnia 29 lipca 2008r.

23-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Dz.Urz.MZ.08.08.37 → z dnia 29 lipca 2008r.

23-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologiczne
Dz.Urz.MZ.08.08.46 → z dnia 29 lipca 2008r.

23-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej
Dz.Urz.MZ.08.08.48 → z dnia 29 lipca 2008r.

23-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemiologicznych
Dz.Urz.MZ.08.08.51 → z dnia 29 lipca 2008r.

23-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.08.08.47 → z dnia 29 lipca 2008r.

23-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
Dz.Urz.MZ.08.08.41 → z dnia 29 lipca 2008r.

23-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Agencji Oceny Technologii Medycznych
Dz.Urz.MZ.08.08.38 → z dnia 29 lipca 2008r.

23-07-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu
Dz.U.08.143.897 → z dnia 6 sierpnia 2008 r.

23-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.08.08.50 → z dnia 29 lipca 2008r.

21-07-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie

21-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw Chorób Rzadkich
Dz.Urz.MZ.08.08.36 → z dnia 29 lipca 2008r.

11-07-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

11-07-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

11-07-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U.08.125.807 → z dn. 14 lipca 2008 r.

11-07-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U.08.125.808 → z dn. 14 lipca 2008 r.

11-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”
Dz.Urz.MZ.08.08.35 → z dnia 29 lipca 2008r.

04-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa pomorskiego
Dz.Urz.MZ.08.07.32 → z dnia 15 lipca 2008r.

04-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego
Dz.Urz.MZ.08.07.33 → z dnia 15 lipca 2008r.

03-07-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 lipca 2008 r.


02-07-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania nowych rozwiązań systemowych w zakresie zaopatrzenia zakładów opieki zdrowotnej w immunoglobulinę anty-D oraz sposobu jej finansowania
Dz.Urz.MZ.08.07.31 → z dnia 15 lipca 2008r.

01-07-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
Dz.U.08.117.744 → z dnia 3 lipca 2008 r.

27-06-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

27-06-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przedłużenie pozwolenia obejmującego uzupełnienie i doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami Prawa farmaceutycznego
Dz.U.08.113.725 → z dnia 30 czerwca 2008 r.

24-06-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
Dz.U.08.113.724 → z dnia 30 czerwca 2008 r.

24-06-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień
Dz.U.08.122.795 → z dnia 10 lipca 2008 r.

24-06-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2008 roku oraz realizujących je podmiotów
Dz.Urz.MZ.08.06.29 → z dnia 8 lipca 2008r.

20-06-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania i wynegocjowania treści projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego na zakup 23 śmigłowców oraz 1 symulatora lotów na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” oznaczonego numerem ZZP – 66/06
Dz.Urz.MZ.08.05.26 → z dnia 13 czerwca 2008r.

20-06-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Dz.U.08.123.801 → z dnia 11 lipca 2008 r.

20-06-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego
Dz.U.08.142.893 → z dnia 5 sierpnia 2008 r.

20-06-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Dz.U.08.118.761 → z dnia 4 lipca 2008 r.

20-06-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia

18-06-2008 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy - Prawo wodne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 czerwca 2008 r.


16-06-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubuskiego
Dz.Urz.MZ.08.05.21 → z dnia 13 czerwca 2008r.

12-06-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Dz.U.08.113.723 → z dnia 30 czerwca 2008 r.

04-06-2008 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

04-06-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
Dz.U.08.102.655 → z dnia 13 czerwca 2008 r.

04-06-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym

28-05-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego
Dz.U.08.101.651 → z dnia 12 czerwca 2008 r.

28-05-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie wpisu do rejestru, pozwolenia albo pozwolenia tymczasowego, sposobu przedstawienia dokumentacji oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej i produktu biobójczego
Dz.U.08.101.650 → z dnia 12 czerwca 2008 r.

28-05-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa wielkopolskiego
Dz.Urz.MZ.08.05.24 → z dnia 13 czerwca 2008r.

28-05-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”
Dz.Urz.MZ.08.05.25→ z dnia 13 czerwca 2008r.

23-05-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
Dz.Urz.MZ.08.04.17→ z dnia 19 maja 2008r.

21-05-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych

21-05-2008 Zarządzanie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno - epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiego
Dz.Urz.MZ.08.05.23 → z dnia 13 czerwca 2008r.

21-05-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy
Dz.Urz.MZ.08.05.22 → z dnia 13 czerwca 2008r.

15-05-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa śląskiego
Dz.Urz.MZ.08.05.19 → z dnia 13 czerwca 2008r.

15-05-2008 Zarządzanie Ministra Zdrowia mieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podkarpackiego
Dz.Urz.MZ.08.05.20 → z dnia 13 czerwca 2008r.

08-05-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.08.04.18→ z dnia 19 maja 2008r.

07-05-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
Dz.U.08.81.486 → z dnia 13 maja 2008 r.

06-05-2008 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Dz.U.08.81.484 → z dnia 13 maja 2008 r.

06-05-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń
Dz.U.08.81.485 → z dnia 13 maja 2008 r.

28-04-2008  Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
DZ.U.08.85.520 → z dnia 16 maja 2008 r.

22-04-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia
Dz.Urz.MZ.08.04.16 → z dnia 19 maja 2008r.

14-04-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania

10-04-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków zakupowych złożonych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia do objęcia finansowaniem z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie w danym roku budżetowym
Dz.Urz.MZ.08.03.14 → z dnia 29 kwietnia 2008r.

10-04-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Dz.Urz.MZ.08.03.13 → z dnia 29 kwietnia 2008r.

10-04-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
Dz.Urz.MZ.08.03.15 → z dnia 29 kwietnia 2008r.

07-04-2008 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.Urz.MZ.08.02.08 → z dnia 31 marca 2008r.

04-04-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”
Dz.Urz.MZ.08.03.11 → z dnia 29 kwietnia 2008r.

01-04-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

28-03-2008 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2008 r.
Dz.Urz.MZ.08.02.09 → z dnia 31 marca 2008r.

28-03-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.08.03.10 → z dnia 29 kwietnia 2008r.

27-03-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznych
Dz.U.08.59.366 → z dnia 9 kwietnia 2008 r.

27-03-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych
Dz.U.08.59.365 → z dnia 9 kwietnia 2008 r.

27-03-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego
Dz.Urz.MZ.08.02.07 → z dnia 31 marca 2008r.

21-03-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
Dz.U.08.53.324 → z dnia 28 marca 2008 r.

19-03-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

17-03-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Korzyści
Dz.U.08.58.356 → z dnia 8 kwietnia 2008 r.

14-03-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza
Dz.U.08.60.374 → z dnia 11 kwietnia 2008 r.

12-03-2008 USTAWA o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Dz.U.08.58.351 → z dnia 8 kwietnia 2008 r.

12-03-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U.08.57.347 → z dnia 4 kwietnia 2008 r.

28-02-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
Dz.U.08.48.288 → z dnia 21 marca 2008 r.

19-02-2008 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej
Dz.U.08.34.198 → z dnia 29 lutego 2008 r.

18-02-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych
Dz.U.08.37.213 → z dnia 5 marca 2008 r.

18-02-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie oraz powiatowym stacjom sanitarno- epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubelskiego
Dz.Urz.MZ.08.01.02 → z dnia 29 lutego 2008 r.

15-02-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
Dz.U.08.30.187 → z dnia 25 lutego 2008r

12-02-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych
Dz.U.08.23.145 → z dnia 13 lutego 2008 r.

31-01-2008 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 stycznia 2008 r.


31-01-2008 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
Dz.Urz.MZ.08.01.01 → z dnia 29 lutego 2008 r.

23-01-2008  USTAWA o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy „Uniwersytet Medyczny w Białymstoku”
Dz.U.07. 08.39.224 → z dnia 7 marca 2008 r

23-01-2008 USTAWA o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy "Warszawski Uniwersytet Medyczny"
Dz.U.07.08.39.226 → z dnia 7 marca 2008 r.

23-01-2008 USTAWA o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy "Uniwersytet Medyczny w Lublinie"
Dz.U.07.08.39.225 → z dnia 7 marca 2008 r.

22-01-2008 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji w 2007 r.
Dz.Urz.MZ.08.01.05 → z dnia 29 lutego 2008 r.

15-01-2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Dz.U.08.17.113 → z dnia 31 stycznia 2008 r.

14-01-2008 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu
Dz.Urz.MZ.08.01.04 → z dnia 29 lutego 2008 r.

31-12-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
Dz.U.08.8.51

28-12-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.07.19.103 → z dnia 31 grudnia 2007 r

28-12-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Dz.Urz.MZ.07.19.102 → 31 grudnia 2007 r.

27-12-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U.07.245.1814


27-12-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu
Dz.U.07.249.1867

27-12-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
Dz.U.07.249.1866

27-12-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Dz.U.07.250.1883

27-12-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej
Dz.U.07.250.1884

21-12-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U.07.245.1812

21-12-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U.07.245.1813

21-12-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
Dz.U.07.247.1843

18-12-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U.07.241.1772

14-12-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Dz.Urz.MZ.07.19.99 → z dnia 31 grudnia 2007 r

14-12-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2008
Dz.U.07.242.1778

14-12-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków
o nadanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

Dz.Urz.MZ.07.19.101 → z dnia 31 grudnia 2007 r

14-12-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji dotyczącej realizacji zadań służby krwi w procesie realizacji zadań obronnych na potrzeby państwa przez publiczną i niepubliczną służbę zdrowia
Dz.Urz.MZ.07.19.100 → z dnia 31 grudnia 2007 r

13-12-2007 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego ze środków publicznych w roku 2008
Dz.Urz.MZ.07.18.98 → z dnia 14 grudnia 2007 r

04-12-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.07.18.97→ z dnia 14 grudnia 2007 r.

30-11-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”
Dz.Urz.MZ.07.18.96 → z dnia 14 grudnia 2007r.

16-11-2007 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
Dz.U.07.216.1607

15-11-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U.07.222.1653

15-11-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

15-11-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U.07.222.1651

15-11-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.U.07.222.1653

14-11-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zatwierdzenia statutu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
Dz.Urz.MZ.07.17.96 → z dnia 14 listopada 2007r.

13-11-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Dz.Urz.MZ.07.17.94 → z dnia 14 listopada 2007r

13-11-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki

12-11-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia
Dz.Urz.MZ.07.17.93 → z dnia 14 listopada 2007r

09-11-2007 Zarządzanie ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Sfałszowanych Produktów Leczniczych
Dz.Urz.MZ.07.17.92 → z dnia 14 listopada 2007r

09-11-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Bioetycznej
Dz.Urz.MZ.07.17.91 → z dnia 14 listopada 2007r

09-11-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi
Dz.U.07.214.1582

09-11-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Dz.U.07.212.1568

07-11-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
Dz.U.07.210.1540

31-10-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Biura Rozliczeń Międzynarodowych
Dz.Urz.MZ.07.16.89 → z dnia 31 października 2007r

31-10-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej
Dz.Urz.MZ.07.16.90 → z dnia 31 października 2007r

30-10-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów
Dz.U.07.210.1539

30-10-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”
Dz.Urz.MZ.07.16.86 z dnia 31 października 2007r

30-10-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Ekspertów do prac nad określeniem świadczeń opieki zdrowotnej, które będą przedmiotem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.07.16.87→ z dnia 31 października 2007r

30-10-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa
Dz.Urz.MZ.07.16.88 → z dnia 31 października 2007r

26-10-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
Dz.U.07.207.1504

24-10-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów oraz sposobu zwrotu tych kosztów
Dz.U.07.207.1503

19-10-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne
Dz.U.07.205.1493

19-10-2007 Zarządzenie ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
Dz.Urz.MZ.07.16.85→z dnia 31 października 2007r

17-10-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dz.U.07.209.1518

17-10-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania
Dz.U.07.203.1467

17-10-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości pestycydów
Dz.U.07.207.1502

15-10-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
Dz.U.07.203.1466

12-10-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia prac nad realizacją zadań wdrożeniowych Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce"
Dz.Urz.MZ.07.16.83 → z dnia 31 października 2007r.

12-10-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych
Dz.U.07.199.1441

09-10-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej
Dz.U.07.196.1424

09-10-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
Dz.U.07.196.1425

01-10-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

28-09-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Agencji Oceny Technologii Medycznych
Dz.Urz.MZ.07.15.80 → 10 października 2007 r.

24-09-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej
Dz.U.07.196.1423

21-09-2007 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe
Dz.U.07.187.1343

21-09-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego
Dz.Urz.MZ.07.14.79 → z dnia 1 października 2007 r.

21-09-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia
Dz.Urz.MZ.07.14.78 → 1 października 2007 r.

20-09-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
Dz.U.07.203.1465

20-09-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.07.14.77 → z dnia 1 października 2007 r.

18-09-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych
Dz.U.07.171.1210

17-09-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady do Spraw Osób Niesamodzielnych
Dz.Urz.MZ.07.14.76 → z dnia 1 października 2007 r.

17-09-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych
Dz.U.07.199.1440

11-09-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów
Dz.U.07.179.1277

11-09-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
Dz.U.07.178.1265

05-09-2007 USTAWA o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
Dz.U.07.181.1290

04-09-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych
Dz.U.07.174.1222

03-09-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
Dz.U.07.168.1185

03-09-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego
Dz.Urz.MZ.07.14.74 → z dnia 1 października 2007 r.

03-09-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa opolskiego
Dz.Urz.MZ.07.14.75 → z dnia 1 października 2007 r.

30-08-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne
Dz.U.07.161.1144

30-08-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie algorytmu podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa
Dz.U.07.161.1143

24-08-2007 USTAWA o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U.07.166.1172

23-08-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
Dz.U.07.162.1153

22-08-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Dz.U.07.160.1139

22-08-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych danych wymaganych w dokumentacji przedstawianej przez zgłaszającego substancję nową, niezbędnych do oceny ryzyka stwarzanego przez taką substancję dla zdrowia człowieka i środowiska
Dz.U.07.160.1140

16-08-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.07.13.72 → z dnia 10 września 2007 r.

13-08-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.07.13.71 → z dnia 10 września 2007 r.

10-08-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym

10-08-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa śląskiego
Dz.Urz.MZ.07.13.70 → z dnia 10 września 2007 r.

09-08-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

08-08-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.07.13.69 → z dnia 10 września 2007 r.

08-08-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej
Dz.U.07.160.1133

08-08-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
Dz.U.07.160.1138

08-08-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania
Dz.U.07.160.1135

08-08-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju
Dz.U.07.160.1134

08-08-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Dz.U.07.160.1136

08-08-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
Dz.U.07.160.1137

06-08-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych
Dz.U.07.146.1027

31-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia
Dz.Urz.MZ.07.13.67 → z dnia 10 września 2007 r.

31-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Dz.Urz.MZ.07.13.68 → z dnia 10 września 2007 r.

25-07-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą
Dz.U.07.137.967

24-07-2007 USTAWA o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Dz.U.07.158.1104

23-07-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U.07.145.1018

19-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubuskiego
Dz.Urz.MZ.07.12.63 → z dnia 31 lipca 2007 r.

19-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
Dz.Urz.MZ.07.12.64 → z dnia 31 lipca 2007 r.

17-07-2007 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej

17-07-2007 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu

17-07-2007 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu
Dz.Urz.MZ.07.12.65 → z dnia 31 lipca 2007 r.

17-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Dz.Urz.MZ.07.12.62 → z dnia 31 lipca 2007 r.

17-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
Dz.Urz.MZ.07.12.61 → z dnia 31 lipca 2007 r.

17-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
Dz.Urz.MZ.07.12.60 → z dnia 31 lipca 2007 r.

17-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
Dz.Urz.MZ.07.12.59 → z dnia 31 lipca 2007 r.

17-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Dz.Urz.MZ.07.12.59 → z dnia 31 lipca 2007 r.

17-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
Dz.Urz.MZ.07.12.57 → z dnia 31 lipca 2007 r.

17-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Dz.Urz.MZ.07.12.56 → z dnia 31 lipca 2007 r.

17-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Dz.Urz.MZ.07.12.55 → z dnia 31 lipca 2007 r.

17-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
Dz.Urz.MZ.07.12.54 → z dnia 31 lipca 2007 r.

17-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
Dz.Urz.MZ.07.12.53 → z dnia 31 lipca 2007 r.

17-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
Dz.Urz.MZ.07.12.52 → z dnia 31 lipca 2007 r.

17-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w im. dr Konrada Vietha w Radomiu
Dz.Urz.MZ.07.12.51 → z dnia 31 lipca 2007 r.

17-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
Dz.Urz.MZ.07.12.50 → z dnia 31 lipca 2007 r.

17-07-2007 zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku
Dz.Urz.MZ.07.12.49 → z dnia 31 lipca 2007 r.

17-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Dz.Urz.MZ.07.12.48 → z dnia 31 lipca 2007 r.

17-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Dz.Urz.MZ.07.12.47 → z dnia 31 lipca 2007 r.

17-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
Dz.Urz.MZ.07.12.46 → z dnia 31 lipca 2007 r.

17-07-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych
Dz.U.07.144.1016

16-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
Dz.Urz.MZ.07.11.45 → z dnia 31 lipca 2007 r.

16-07-2007 Zarzadzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa pomorskiego
Dz.Urz.MZ.07.11.44 → z dnia 31 lipca 2007 r.

16-07-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
Dz.U.07.138.973

11-07-2007 Porozumienie zawarte w dniu 11 lipca 2007 r. w Warszawie, pomiędzy: MINISTREM ZDROWIA - Panem Zbigniewem Religą, a MINISTREM OBRONY NARODOWEJ - Panem Aleksandrem Szczygło i PREZESEM AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH w Warszawie – Panem Józefem Aleszczykiem.
Dz.Urz.MZ.07.12.66 → z dnia 31 lipca 2007 r.

10-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich
Dz.Urz.MZ.07.11.43 → z dnia 30 lipca 2007 r.

10-07-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
Dz.U.07.127.882

09-07-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za przedłużenie pozwolenia obejmującego uzupełnienie i doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami Prawa farmaceutycznego
Dz.U.07.133.932

06-07-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczów
Dz.U.07.133.931

06-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2007 r w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2007 roku oraz realizujących je podmiotów
Dz.Urz.MZ.07.11.42 → z dnia 30 lipca 2007 r.

06-07-2007 USTAWA o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U.07.176.1237

05-07-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw geriatrii
Dz.Urz.MZ.07.11.41 → z dnia 30 lipca 2007 r.

29-06-2007 USTAWA o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dz.U.07.133.922

29-06-2007 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej oraz cudzoziemcom pochodzenia polskiego studiującym w kraju swojego zamieszkania
Dz.Urz.MZ.07.10.39 → z dnia 22 czerwca 2007 r.

29-06-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek
Dz.U.07.124.870

28-06-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju
Dz.U.07.124.868

27-06-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
Dz.U.07.124.867

25-06-2007 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
Dz.U.07.116.807

25-06-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.07.11.40 → z dnia 30 lipca 2007 r.

22-06-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
Dz.U.07.129.904

20-06-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako środki spożywcze, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztów związanych z wydaniem opinii o tych produktach
Dz.U.07.120.830

20-06-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym
Dz.U.07.121.841

15-06-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
Dz.U.07.107.743

14-06-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
Dz.U.07.112.775

14-06-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Dz.U.07.109.755

14-06-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U.07.120.829

14-06-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
Dz.Urz.MZ.07.10.37 → 20 czerwca 2007 r.

14-06-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
Dz.Urz.MZ.07.10.38 → z dnia 20 czerwca 2007 r.

06-06-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych
Dz.U.07.112.774

01-06-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie uchylenia zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji Produktów z Pogranicza
Dz.Urz.MZ.07.10.35 → 20 czerwca 2007 r

01-06-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny podziału Narodowego Instytutu Leków oraz opracowania warunków tego podziału
Dz.Urz.MZ.07.10.34 → z dnia 20 czerwca 2007 r.

01-06-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu umowy o polsko-niemieckiej współpracy w zakresie ratownictwa transgranicznego
Dz.Urz.MZ.07.10.36 → z dnia 20 czerwca 2007 r.

30-05-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych
Dz.U.07.102.708


29-05-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Dz.U.07.106.730

25-05-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
Dz.Urz.MZ.07.10.33 → 20 czerwca 2007 r.

23-05-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień
Dz.U.07.95.633

23-05-2007 Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
Dz.U.07.99.673

22-05-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych w województwie opolskim i śląskim
Dz.U.07.92.620

21-05-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiego
Dz.Urz.MZ.07.10.32 → z dnia 20 czerwca 2007 r.

18-05-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Dz.U.07.97.647

17-05-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
Dz.U.07.97.646


17-05-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym
Dz.Urz.MZ.07.10.31 → 20 czerwca 2007 r.

16-05-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
Dz.U.07.119.817

09-05-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornej
Dz.U.07.90.606

09-05-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka
Dz.U.07.97.645

08-05-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Obrony Narodowej w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane połączenie Państwowego Zakładu Higieny Instytutu Naukowo - Badawczego w Warszawie z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie
Dz.Urz.MZ.07.09.29 → opublikowane 16 maja 2007 r.


07-05-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego
Dz.U.07.90.605

07-05-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”
Dz.Urz.MZ.07.09.30 → opublikowane 16 maja 2007 r.

24-04-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia
Dz.U.07.86.581

24-04-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia
Dz.U.07.86.580

23-04-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek
Dz.U.07.81.553

23-04-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie
Dz.Urz.MZ.07.08.28 → opublikowane 24 kwietnia 2007 r.

18-04-2007 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego i nieodwracalnego ustania czynności mózgu

18-04-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołów Ekspertów do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.07.08.27 → opublikowane 24 kwietnia 2007 r.

17-04-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego
Dz.U.07.80.545

16-04-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
Dz.U.07.77.525

16-04-2007 USTAWA zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
Dz.U.07.64.430

16-04-2007 Zarządzenie nr 30/07 Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla stacji sanitarno-epidemiologicznych dotyczących kontroli stanu sanitarnego kąpielisk
Dz.Urz.MZ.09.13.69→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

12-04-2007 Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne
Dz.Urz.MZ.07.06.21 → opublikowane 16 kwietnia 2007 r.

12-04-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.07.06.19 → opublikowane 16 kwietnia 2007 r.

06-04-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
Dz.U.07.69.466

06-04-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.07.08.26 → opublikowane 24 kwietnia 2007 r.

04-04-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów
Dz.U.07.71.480

03-04-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych
Dz.U.07.69.465

30-03-2007 USTAWA o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U.07.75.492

30-03-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa mazowieckiego
Dz.Urz.MZ.07.07.24 → opublikowane 20 kwietnia 2007 r.

30-03-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia
Dz.Urz.MZ.07.07.25 → opublikowane 20 kwietnia 2007 r.

29-03-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Dz.U.07.61.417

29-03-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych na obszarze miasta Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie opolskim
Dz.U.07.56.380

29-03-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy-Zdroju Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.07.07.22 → opublikowane 20 kwietnia 2007 r.

29-03-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
Dz.Urz.MZ.07.07.23 → opublikowane 20 kwietnia 2007 r.

28-03-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Ekspertów do oceny sytuacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Białymstoku
Dz.Urz.MZ.07.06.20 → opublikowane 16 kwietnia 2007 r.

27-03-2007 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2007 r.
Dz.Urz.MZ.07.05.17 → opublikowane 28 marca 2007 r.

22-03-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych
Dz.U.07.59.403

21-03-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
Dz.U.07.56.379

20-03-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Ekspertów do przeprowadzenia kontroli Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie
Dz.Urz.MZ.07.05.13 → opublikowane 28 marca 2007 r.

20-03-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich
Dz.U.07.60.409

19-03-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Dz.U.07.60.408

19-03-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji „Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007 – 2013”
Dz.Urz.MZ.07.06.18 → opublikowane 16 kwietnia 2007 r.

15-03-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
Dz.U.07.55.365

09-03-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
Dz.Urz.MZ.07.05.15 → opublikowane 28 marca 2007 r.

09-03-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
Dz.Urz.MZ.07.05.16 → opublikowane 28 marca 2007 r.

09-03-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Dz.Urz.MZ.07.05.14 → opublikowane 28 marca 2007 r.

06-03-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy – Zdroju
Dz.U.07.45.296

06-03-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
Dz.U.07.52.351

06-03-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie
Dz.Urz.MZ.07.04.11 → opublikowane 15 marca 2007 r.

05-03-2007 Ustawa o produktach biobójczych
Dz.U.07.39.252
Tekst jednolity


26-02-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
Dz.U.07.47.316

26-02-2007 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.Urz.MZ.07.04.12 → opublikowane 15 marca 2007 r.

23-02-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.07.04.10 → opublikowane 15 marca 2007 r.

15-02-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U.07.33.205

15-02-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu pracy Rady do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia
Dz.U.07.41.270

14-02-2007 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych
Dz.U.07.44.286

13-02-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U.07.44.285

13-02-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu krajowej listy oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności
Dz.Urz.MZ.07.03.08 → opublikowane 26 luty 2007

13-02-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podkarpackiego
Dz.Urz.MZ.07.03.09 → opublikowane 26 luty 2007

09-02-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U.07.31.202

09-02-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U.07.31.203

09-02-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U.07.32.204

09-02-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym
Dz.Urz.MZ.07.03.07 → opublikowane 26 luty 2007

08-02-2007 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia
Dz.U.07.24.147

02-02-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych
Dz.U.07.24.161

29-01-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa
Dz.Urz.MZ.07.02.06 → opublikowane 7 luty 2007 r.

25-01-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich
Dz.U.07.23.143

24-01-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej
Dz.U.07.20.122

19-01-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.U.07.13.85

18-01-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego
Dz.U.07.18.112

18-01-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
Dz.U.07.18.113

18-01-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy
Dz.Urz.MZ.07.02.05 → opublikowane 7 luty 2007 r.

12-01-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu
Dz.U.07.8.62

08-01-2007 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
Dz.U.07.14.89
Tekst jednolity


05-01-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego
Dz.Urz.MZ.07.01.04 → opublikowane 28 stycznia 2007 r.


05-01-2007 Zarzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych
Dz.Urz.MZ.07.01.03 → opublikowane 28 stycznia 2007 r.

04-01-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu poprawy opieki zdrowotnej na wsi na lata 2007 – 2011
Dz.Urz.MZ.07.01.02 → opublikowane 28 stycznia 2007 r.

03-01-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego oraz o wydanie przez komisję bioetyczną opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego
Dz.U.07.6.46

02-01-2007 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych
Dz.Urz.MZ.07.01.01 → opublikowane 28 stycznia 2007 r.

29-12-2006 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego
Dz.U.07.04.33

29-12-2006 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji
Dz.Urz.MZ.06.18.94

28-12-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.18.93

22-12-2006 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych
Dz.U.07.01.11

21-12-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania
Dz.U.07.01.09

21-12-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
Dz.U.07.01.10

21-12-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania
Dz.U.06.247.1819

18-12-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
Dz.U.06.247.1818

16-12-2006 USTAWA o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”
Dz.U.07.23.135

14-12-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Dz.U.06.242.1756

14-12-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw
Dz.U.06.242.1757

14-12-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
Dz.U.06.247.1817

13-12-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów
Dz.U.06.237.1722

12-12-2006 Obwieszczenie Ministra Zdrowia o sprostowaniu błędu
Dz.Urz.MZ.06.17.90

12-12-2006 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego ze środków publicznych w roku 2007
Dz.Urz.MZ.06.17.89

07-12-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw Zdrowia
Dz.U.06.231.1687

07-12-2006 USTAWA o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Dz.U.07.7.48

06-12-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego
Dz.U.06.231.1686

05-12-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.U.06.239.1739

01-12-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
Dz.U.06.239.1737

01-12-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych
Dz.U.06.239.1738

01-12-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze
Dz.U.06.228.11350

30-11-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych
Dz.U.06.231.1685

30-11-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu
Dz.U.06.236.1708

20-11-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek
Dz.U.06.218.1598

10-11-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
Dz.U.06.213.1568

10-11-2006 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji
Dz.Urz.MZ.06.16.85

10-11-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
Dz.U.06.204.1509

03-11-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie
Dz.U.06.210.1554

03-11-2006 Zarzadzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.16.84

31-10-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu
Dz.U.06.203.1503

26-10-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do rozdysponowania środków z Programu „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne” na rok 2006
Dz.Urz.MZ.06.16.83

23-10-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta
Dz.U.06.199.1470

23-10-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie
Dz.Urz.MZ.06.16.82

20-10-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.16.81

19-10-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji Produktów z Pogranicza
Dz.Urz.MZ.06.16.80

17-10-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do ustalenia składników i wartości mienia ruchomego, które zostanie przejęte przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dz.Urz.MZ.06.16.79

16-10-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
Dz.U.06.192.1422

12-10-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Narodowego Centrum Krwi
Dz.Urz.MZ.06.15.76

02-10-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
Dz.U.06.194.1436

02-10-2006 Zarzadzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P.06.67.689

27-09-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania próbek określonych środków spożywczych do celów urzędowej kontroli poziomów zanieczyszczeń oraz przygotowywania próbek i wytycznych dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości tych zanieczyszczeń
Dz.U.06.181.1336

26-09-2006 Zarzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.15.73

26-09-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.15.72

25-09-2006 Zarządzenie Minisra Zdrowia w sprawie likwidacji Profilaktycznego Domu Zdrowia „Jasny Pałac” w Zakopanem
Dz.Urz.MZ.06.14.71

19-09-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Dz.Urz.MZ.06.14.70

13-09-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu
Dz.U.06.178.1321

11-09-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
Dz.U.06.169.1216

11-09-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.14.69

08-09-2006 USTAWA o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Dz.U.06.191.1410

06-09-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu dokonywania zmian danych objętych pozwoleniem, pozwoleniem tymczasowym albo wpisem do rejestru oraz zmian dokumentacji będącej podstawą wydania pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru
Dz.U.06.167.1190

06-09-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Rady Społeczno – Zawodowej przy Ministrze Zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.14.68

04-09-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne
Dz.U.06.169.1215

04-09-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołów Ekspertów do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.06.14.67

30-08-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska
Dz.U.06.164.1162

30-08-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.13.66

29-08-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu gromadzenia informacji o przypadkach zatruć produktami biobójczymi
Dz.U.06.161.1144

29-08-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć
Dz.U.06.161.1143

29-08-2006 Zarządzanie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
Dz.Urz.MZ.06.13.64

29-08-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
Dz.Urz.MZ.06.13.65

25-08-2006 USTAWA o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Dz.U.06.171.1225

21-08-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
Dz.U.06.155.1115

21-08-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi
Dz.U.06.180.1325

21-08-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U.06.161.1142

21-08-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2007 r.
Dz.U.06.158.1126

21-08-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"
Dz.U.06.180.1324

21-08-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Dz.Urz.MZ.06.13.63

13-08-2006 USTAWA o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U.06.143.1030

08-08-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego
Dz.Urz.MZ.06.12.62

07-08-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu programu poprawy opieki zdrowotnej na wsi na lata 2007 – 2011
Dz.Urz.MZ.06.12.61

01-08-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Zdrowia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego
Dz.Urz.MZ.06.12.60

31-07-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu
Dz.U.06.144.1049

28-07-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.11.58

27-07-2006 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia limitu stypendiów na rok akademicki 2006/2007 dla osób podejmujących studia, uczestniczących w badaniach naukowych i szkoleniach na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia

27-07-2006 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia limitu stypendiów na rok akademicki 2006/2007 dla osób podejmujących studia, uczestniczących w badaniach naukowych i szkoleniach na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.11.59

25-07-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
Dz.Urz.MZ.06.11.57

22-07-2006 USTAWA o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
Dz.U.06.149.1076

20-07-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
Dz.U.06.142.1024

18-07-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U.06.132.932

14-07-2006 USTAWA o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U.06.143.1032

13-07-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień
Dz.U.06.132.931

11-07-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U.06.132.929

11-07-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U.06.132.930

11-07-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania systemowych rozwiązań dotyczących postępowania wobec osób z zaburzeniami preferencji seksualnych
Dz.Urz.MZ.06.11.56

10-07-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienie zakażenia na inne osoby
Dz.U.06.132.928

10-07-2006 USTAWA o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Dz.U.06.122.851
Tekst jednolity


10-07-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby
Dz.U.06.939.133

07-07-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do opracowania założeń zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie dobrowolnych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych
Dz.Urz.MZ.06.11.55

06-07-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych
Dz.U.06.130.905

30-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Dz.Urz.MZ.06.10.49

30-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie statutu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.10.48

30-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych
Dz.Urz.MZ.06.10.50

30-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej
Dz.Urz.MZ.06.10.51

30-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
Dz.Urz.MZ.06.10.52

30-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
Dz.Urz.MZ.06.10.54

30-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Agencji Oceny Technologii Medycznych
Dz.Urz.MZ.06.10.53

28-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Banku Tkanek Oka
Dz.Urz.MZ.06.09.37

28-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Dz.Urz.MZ.06.09.38

28-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego
Dz.Urz.MZ.06.09.36

28-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”
Dz.Urz.MZ.06.09.39

28-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.09.40

28-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dz.Urz.MZ.06.09.43

28-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Biura Rozliczeń Międzynarodowych
Dz.Urz.MZ.06.09.41

28-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.09.42

28-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych
Dz.Urz.MZ.06.09.44

28-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
Dz.Urz.MZ.06.09.46

28-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Centrum do Spraw AIDS
Dz.Urz.MZ.06.09.45

28-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.09.47

28-06-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Dz.U.06.127.892

27-06-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw
Dz.U.06.111.756

27-06-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Dz.U.06.114.780

27-06-2006 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010
Dz.U.06.143.1033

24-06-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych
Dz.U.06.109.754

24-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny
Dz.Urz.MZ.06.09.35

23-06-2006 USTAWA o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Dz.U.06.117.790

22-06-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
Dz.U.06.114.779

22-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa pomorskiego
Dz.Urz.MZ.06.09.33

22-06-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego
Dz.Urz.MZ.06.09.34

14-06-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U.06.102.700

13-06-2006 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U.06.101.698

13-06-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U.06.101.697

13-06-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U.06.101.699

09-06-2006 USTAWA o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Dz.U.06.137.971

01-06-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
Dz.U.06.106.718

22-05-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
Dz.U.06.94.655

22-05-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.08.32

19-05-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Dz.Urz.MZ.06.07.31

18-05-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.07.30

10-05-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej
Dz.U.06.84.584

27-04-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.06.25

27-04-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie metod pobierania próbek określonych środków spożywczych do celów urzędowej kontroli poziomów zanieczyszczeń oraz przygotowywania próbek i wytycznych dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości tych zanieczyszczeń
Dz.U.06.85.591

27-04-2006 Zarzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.07.29

26-04-2006 Uchwała Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2006 oraz kierunków realizacji zadań tego programu na lata 2007 i 2008

25-04-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii działań na rzecz suplementacji mąki kwasem foliowym
Dz.Urz.MZ.06.07.26

25-04-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej
Dz.U.06.79.557

25-04-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu
Dz.U.06.79.556

25-04-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie
Dz.U.06.80.566

25-04-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia krajowego rejestru przeszczepień
Dz.U.06.76.542

25-04-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane włączenie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Dz.Urz.MZ.06.07.28

25-04-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców narządu wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia
Dz.U.06.83.579

25-04-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiego
Dz.Urz.MZ.06.07.27

13-04-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości

11-04-2006 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P.06.26.294

07-04-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych
Dz.U.06.64.455

07-04-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej
Dz.U.06.75.528

07-04-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania chorób zakaźnych
Dz.U.06.73.516

06-04-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Dz.Urz.MZ.06.06.24

04-04-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
Dz.U.06.60.430

03-04-2006 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia

28-03-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy pielęgnacyjnej

Dz.Urz.MZ.06.06.23

23-03-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych
Dz.U.06.61.435

22-03-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku
Dz.Urz.MZ.06.06.22

21-03-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
Dz.U.06.59.422

15-03-2006 Zarzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2006 roku oraz realizującychje podmiotów

15-03-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych
Dz.U.06.56.397

15-03-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia
Dz.Urz.MZ.06.05.20

15-03-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
Dz.U.06.58.408

14-03-2006 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2006 r.
Dz.Urz.MZ.06.05.21

10-03-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
Dz.U.06.47.346

10-03-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorcowego statutu uzdrowiska i wzorcowego statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej
Dz.U.06.56.396

10-03-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za udzielenie i zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych oraz za udzielenie i zmianę zezwolenia na import produktów leczniczych

08-03-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Dz.Urz.MZ.06.04.17

03-03-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią
Dz.U.06.42.292

03-03-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego
Dz.U.06.45.321

28-02-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Dz.Urz.MZ.06.04.16

23-02-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Dz.Urz.MZ.06.04.15

23-02-2006 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych I Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.Urz.MZ.06.04.18

22-02-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym
Dz.Urz.MZ.06.04.14

22-02-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiego
Dz.Urz.MZ.06.04.12

22-02-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa pomorskiego
Dz.Urz.MZ.06.04.13

21-02-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień
Dz.U.06.36.254

20-02-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw zabezpieczenia medycznego wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI
Dz.Urz.MZ.06.04.11

17-02-2006 USTAWA o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani
Dz.U.06.66.469

14-02-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy
Dz.Urz.MZ.06.03.10

10-02-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku
Dz.Urz.MZ.06.03.07

10-02-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.03.09

10-02-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie
Dz.Urz.MZ.06.03.08

08-02-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji Produktów z Pogranicza
Dz.Urz.MZ.06.03.06

02-02-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek
Dz.U.06.23.178

02-02-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych
Dz.U.05.25.191

27-01-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji zawodowych dyspozytora medycznego i lekarza koordynatora medycznego, trybu pełnienia przez nich funkcji oraz odpłatności z tego tytułu
Dz.U.06.22.168

19-01-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych
Dz.U.06.21.163

19-01-2006 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń zmian w systemie ochrony zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.02.05

13-01-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
Dz.U.06.16.126

05-01-2006 Zarzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu organizacyjnego Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Dz.Urz.MZ.06.01.01

30-12-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji funkcjonowania jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia
Dz.Urz.MZ.05.19.110

28-12-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.
Dz.Urz.MZ.05.19.109

27-12-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie
Dz.Urz.MZ.05.19.108

27-12-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń zmian w systemie ochrony zdrowia
Dz.Urz.MZ.06.02.04

27-12-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
Dz.U.05.265.2228

23-12-2005 Rozprządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni
Dz.U.06.02.14

23-12-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Zakażeń HCV
Dz.Urz.MZ.05.19.107

23-12-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
05.266.2248

23-12-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw
05.266.2249

21-12-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości izykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych
Dz.U.05.251.2119

21-12-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Dz.Urz.MZ.05.19.106

20-12-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne
Dz.Urz.MZ.05.19.105

16-12-2005 USTAWA o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Dz.U.05.267.2256

16-12-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Dz.Urz.MZ.05.19.103

16-12-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Dz.Urz.MZ.05.19.104

16-12-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego
Dz.Urz.MZ.05.19.102

15-12-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji funkcjonowania jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw Zdrowia
Dz.Urz.MZ.05.19.101

15-12-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
Dz.U.05.250.2115

13-12-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu
Dz.Urz.MZ.05.18.98

06-12-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
Dz.Urz.MZ.05.18.97

06-12-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
Dz.Urz.MZ.05.18.96

05-12-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
Dz.Urz.MZ.05.18.95

05-12-2005 Zaządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
Dz.Urz.MZ.05.18.94

30-11-2005 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyższych szkół medycznych wraz z kwotami dotacji przyznanych w 2005 r.
Dz.Urz.MZ.05.18.99

29-11-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Dz.Urz.MZ.05.17.93

29-11-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.05.17.92

29-11-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno - epidemiologicznych
Dz.U.05.250.2114

29-11-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
Dz.U.05.242.2047

28-11-2005 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

28-11-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach
Dz.U.05.250.2113

25-11-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.
Dz.Urz.MZ.05.16.86

25-11-2005 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
Dz.U.05.236.2007

24-11-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U.05.232.1977

18-11-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U.05.232.1975

18-11-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U.05.232.1976

18-11-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U.05.232.1974

14-11-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych
Dz.U.05.232.1973

08-11-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.05.17.91

31-10-2005 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmiany wymagań prawnych dotyczących wyrobów medycznych

31-10-2005 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
Dz.U.05.220.1901

28-10-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku – Białej
Dz.U.05.219.1874

28-10-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim
Dz.U.05.219.1875

28-10-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze
Dz.U.05.219.1876

28-10-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu
Dz.U.05.219.1877

28-10-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze
Dz.U.05.219.1878

28-10-2005 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

27-10-2005 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego
Dz.U.05.225.1936

27-10-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu stacji sanitarno – epidemiologicznych wykonujących badania wody w zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych oraz wykazu stacji sanitarno – epidemiologicznych wykonujących badania jakości zdrowotnej żywności w zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych
Dz.Urz.MZ.05.17.90

27-10-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
Dz.U.05.233.1991

27-10-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Biura Praw Pacjenta
Dz.Urz.MZ.05.17.89

26-10-2005 Zarzadzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.
Dz.Urz.MZ.05.15.71

26-10-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym
Dz.Urz.MZ.05.16.85

26-10-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego oraz wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego
Dz.U.05.214.1819

25-10-2005 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, stosowanie do badań oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, a także zmianę tych zezwoleń lub pozwoleń
Dz.U.05.214.1818

24-10-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego
Dz.Urz.MZ.05.16.84

21-10-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu
Dz.U.05.214.1817

20-10-2005 Obwieszczenie Ministra Zdrowia o sprostowaniu błędu
Dz.Urz.MZ.05.16.88

20-10-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.U.05.213.1779

20-10-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu i sposobu przekazywania preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych
Dz.U.05.213.1780

20-10-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Dz.U.05.214.1816

19-10-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
Dz.U.05.216.1832

17-10-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia koniecznych elementów umów o udostępnienie oddziału klinicznego na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
Dz.U.05.210.1756

14-10-2005 Zarzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii działań na rzecz systemowych rozwiązań dotyczących poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych dla osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
Dz.Urz.MZ.05.16.83

13-10-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa wielkopolskiego
Dz.Urz.MZ.05.16.80

13-10-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
Dz.Urz.MZ.05.16.81

13-10-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Dz.Urz.MZ.05.16.82

12-10-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Dz.Urz.MZ.05.16.79

10-10-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy Zdroju
Dz.Urz.MZ.05.14.70

10-10-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przekazywania środków publicznych na usługi transportu sanitarnego
Dz.U.05.207.1738

10-10-2005 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych I Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Dz.Urz.MZ.05.16.87

07-10-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego
Dz.Urz.MZ.05.16.78

07-10-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa śląskiego
Dz.Urz.MZ.05.16.75

07-10-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego
Dz.Urz.MZ.05.16.76

06-10-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Dz.U.05.197.1643

05-10-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.05.16.74

05-10-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych
Dz.Urz.MZ.05.16.73

05-10-2005 Rozporządzienie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej
Dz.U.05.206.1724

30-09-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku
Dz.Urz.MZ.05.16.72

30-09-2005 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania
Dz.U.05.201.1675

28-09-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
Dz.U.05.201.1674

26-09-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu
Dz.Urz.MZ.05.14.69

26-09-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowiaz w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
Dz.U.05.200.1661

26-09-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
Dz.U.05.200.1660

26-09-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
Dz.U.05.200.1659

26-09-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia
Dz.U.05.200.1658

23-09-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U.05.192.1611

22-09-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.05.14.67

22-09-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego
Dz.Urz.Mz.05.14.68

22-09-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa pomorskiego
Dz.Urz.MZ.05.14.66

22-09-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podkarpackiego
Dz.Urz.MZ.05.14.65

22-09-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa opolskiego
Dz.Urz.MZ.05.14.64

22-09-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U.05.192.1608

22-09-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U.05.192.1610

22-09-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U.05.192.1609

22-09-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno- epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiego
Dz.Urz.MZ.05.14.63

22-09-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubelskiego
Dz.Urz.MZ.05.14.62

22-09-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubuskiego
Dz.Urz.MZ.05.14.61

22-09-2005 Zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego
Dz.Urz.MZ.05.14.59

22-09-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa mazowieckiego
Dz.Urz.MZ.05.14.60

19-09-2005 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia
Dz.U.05.184.1542

15-09-2005 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście
Dz.U.05.189.1603

08-09-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy
Dz.Urz.MZ.05.14.58

08-09-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania
Dz.U.05.186.1564

08-09-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz sposobu ich przekazywania
Dz.U.05.186.1563

06-09-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu
Dz.U.05.181.1522

05-09-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.
Dz.Urz.MZ.05.13.57

01-09-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Agencji Oceny Technologii Medycznych
Dz.Urz.MZ.05.13.56

01-09-2005 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na nieujawnianie na opakowaniu jednostkowym nazwy składnika kosmetyku, oraz wzoru tego wniosku
Dz.U.05.182.1536

01-09-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego
Dz.U.05.169.1425

01-09-2005 USTAWA o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
Dz.U.05.167.1399

31-08-2005 Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
Dz.U.05.181.1521

30-08-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
Dz.Urz.MZ.05.13.55

29-08-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie
Dz.Urz.MZ.05.13.54

26-08-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych
Dz.U.05.169.1424

25-08-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
Dz.U.05.194.1625

23-08-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.U.05.174.1456

11-08-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów
Dz.U.05.160.1358

11-08-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu ponoszenia i regulowania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu
Dz.U.05.160.1357

10-08-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.
Dz.Urz.MZ.05.11.47

10-08-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

09-08-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Dz.Urz.MZ.05.12.49

09-08-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

09-08-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Dz.Urz.MZ.05.12.50

09-08-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

09-08-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Dz.Urz.MZ.05.12.48

09-08-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
Dz.Urz.MZ.05.12.53

04-08-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.Mz.05.10.46

04-08-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych
Dz.U.05.148.1232

03-08-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju
Dz.Urz.MZ.05.10.45

02-08-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2006 r.
Dz.U.05.153.1284

02-08-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Zarządu Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia
Dz.Urz.MZ.05.10.44

01-08-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich
Dz.U.05.158.1333

29-07-2005 USTAWA o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Dz.U.05.175.1461

29-07-2005 USTAWA o przeciwdziałaniu narkomanii
Dz.U.05.179.1485

29-07-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Dz.U.05.176.1467

28-07-2005 USTAWA o zmianie ustawy o produktach biobójczych

27-07-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw
Dz.U.05.152.1271

27-07-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy
Dz.Urz.MZ.05.10.43

27-07-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych
Dz.U.05.152.1270

25-07-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej
Dz.U.05.145.1220

22-07-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy
Dz.U.05.145.1219

21-07-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.U.05.142.1196

21-07-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.
Dz.Urz.MZ.05.09.42

21-07-2005 USTAWA o wyrobach medycznych
TEKST JEDNOLITY

20-07-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw podziału środków finansowych zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2005 w części 83 poz. 27 na Program pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005
Dz.Urz.MZ.05.09.41

13-07-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny produktu biobójczego
Dz.U.05.147.1229

12-07-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych
Dz.Urz.MZ.05.09.40

11-07-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
Dz.U.05.133.1126

07-07-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych
Dz.U.05.126.1061

04-07-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do oceny prawidłowości postępowania personelu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w związku z wypadkiem w dniu 2 lipca 2005 r. w Sosnowcu

04-07-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Lecznicy Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie
Dz.Urz.MZ.05.09.39

04-07-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest
Dz.U.05.131.1100

01-07-2005 USTAWA o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
Dz.U.05.143.1200

01-07-2005 USTAWA o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
Dz.U.05.169.1411

01-07-2005 USTAWA o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
Dz.U.05.141.1183

01-07-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych na realizację programów zdrowotnych i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne
Dz.U.05.131.1099

01-07-2005 USTAWA o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U.05.138.1154

29-06-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Dz.U.05.133.1125

22-06-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
Dz.U.05.116.985

22-06-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego
Dz.U.05.122.1032

22-06-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe
Dz.U.05.122.1031

22-06-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy
Dz.Urz.MZ.05.09.38

20-06-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”
Dz.U.05.123.1034

16-06-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.05.08.35

16-06-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultantów Społecznych przy Ministrze Zdrowia
Dz.Urz.MZ.05.08.36

16-06-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
Dz.U.05.119.1014

15-06-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych
Dz.U.05.112.952

15-06-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych
Dz.U.05.112.953

14-06-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych
Dz.Urz.MZ.05.08.33

14-06-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Dz.Urz.MZ.05.08.34

14-06-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
Dz.U.05.109.918

14-06-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
Dz.U.05.108.907

13-06-2005 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego zmieniający komunikat w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2005 r.
Dz.Urz.MZ.05.08.37

07-06-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
Dz.U.05.104.876

03-06-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
Dz.U.05.106.903

03-06-2005 USTAWA o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Dz.U.05.130.1086

03-06-2005 USTAWA o ustanowieniu programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010"
Dz.U.05.122.1022

01-06-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących pobierania próbek żywności oraz metod analitycznych stosowanych w badaniach dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn w ramach urzędowej kontroli żywności
Dz.U.05.100.840

31-05-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy Zdroju
Dz.Urz.MZ.05.07.27

27-05-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Dz.U.05.98.826

25-05-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
Dz.U.05.101.850

25-05-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakie powinien spełniać podmiot prowadzący leczenie i rehabilitację osób uzależnionych
Dz.U.05.106.902

24-05-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Dz.Urz.MZ.05.08.31

24-05-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji Produktów z Pogranicza
Dz.Urz.MZ.05.08.32

24-05-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
Dz.Urz.MZ.05.08.30

23-05-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju
Dz.U.05.93.783

17-05-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Dz.Urz.MZ.05.08.29

12-05-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.
Dz.Urz.MZ.05.07.26

11-05-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów zachorowań na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań laboratoryjnych oraz sporządzania raportów o zarejestrowanych przypadkach

10-05-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie
Dz.Urz.MZ.05.07.25

10-05-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia „Jasny Pałac” w Zakopanem
Dz.Urz.MZ.05.07.24

28-04-2005 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyższych szkół medycznych wraz z kwotami dotacji przyznanych w 2005 r.
Dz.Urz.MZ.05.07.28

26-04-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa pomorskiego
Dz.Urz.MZ.05.07.23

25-04-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
Dz.Urz.MZ.05.07.22

22-04-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

Dz.U.05.81.716

20-04-2005 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia „Programu nauczania zawodowego kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej”
Dz.Urz.MZ.05.06.21

20-04-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego
Dz.Urz.MZ.05.06.20

20-04-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu
Dz.U.05.79.693

20-04-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Dz.U.05.79.692

20-04-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U.05.73.645

19-04-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności
Dz.Urz.MZ.05.06.19

19-04-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.
Dz.Urz.MZ.05.06.18

18-04-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień
Dz.U.05.69.624

18-04-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Dz.U.05.79.691

18-04-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu negocjacji dotyczących projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Dz.U.05.68.608

18-04-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta
Dz.U.05.70.636

15-04-2005 USTAWA o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Dz.U.05.78.684

07-04-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu i zakresu prowadzenia kontroli badań klinicznych
Dz.U.05.69.623

06-04-2005 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Dz.Urz.MZ.05.05.17

01-04-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
Dz.U.05.69.622

31-03-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Konsultantów Społecznych przy Ministrze Zdrowia
Dz.Urz.MZ.05.05.16

30-03-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw strategii rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2006-2010
Dz.Urz.MZ.05.05.15

30-03-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń
Dz.U.05.58.511

30-03-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
Dz.U.05.72.642

25-03-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy
Dz.Urz.MZ.05.05.14

16-03-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.
Dz.Urz.MZ.05.04.13

15-03-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie opłaty za wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich
Dz.U.05.54.485

15-03-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U.05.46.444

14-03-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji systemu trójstopniowej opieki perinatalnej w Polsce
Dz.Urz.MZ.05.04.12

11-03-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Dz.U.05.65.573

11-03-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień zawodowych felczera
Dz.U.05.45.434

11-03-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń
Dz.U.05.54.484

11-03-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej
Dz.U.05.57.500

08-03-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U.05.46.443

08-03-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U.05.46.441

08-03-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U.05.46.442

04-03-2005 USTAWA o ochronie wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Dz.U.05.64.566

28-02-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki
Dz.U.05.41.396

28-02-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych
Dz.U.05.41.397

24-02-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
Dz.U.05.48.460

23-02-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
Dz.U.05.38.363

23-02-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
Dz.U.05.38.362

22-02-2005 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2005 roku
Dz.Urz.MZ.05.03.11

08-02-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii rozwoju systemu informacji medycznej w ochronie zdrowia oraz przygotowania koncepcji wdrażania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
Dz.Urz.MZ.05.03.10

07-02-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych produktów leczniczych weterynaryjnych

03-02-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania szczegółowej koncepcji Agencji Oceny Technologii Medycznych
Dz.Urz.MZ.05.03.09

02-02-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji i monitorowania wdrażania przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.Urz.MZ.05.03.08

02-02-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka
Dz.U.05.27.232

27-01-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”
Dz.Urz.MZ.05.02.06

26-01-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w celach szkoleniowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R, a także warunków ich przechowywania i sposobu niszczenia przez jednostki organizacyjne administracji rządowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze
Dz.U.05.21.176

19-01-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Biura Rozliczeń Międzynarodowych
Dz.Urz.MZ.05.02.05

19-01-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U.05.16.140

18-01-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U.05.16.139

17-01-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rejestru Usług Medycznych
Dz.Urz.MZ.05.02.04

13-01-2005 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
Dz.Urz.MZ.05.02.03

12-01-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe
Dz.U.05.16.138

10-01-2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji
Dz.U.05.13.109

30-12-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.
Dz.Urz.Mz.05.01.01

28-12-2004 Komunikat Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie materiałów opakowaniowych
Dz.Urz.MZ.05.02.07

23-12-2004 Zarządzenie Nr 121 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

22-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu
Dz.U.04.282.2815

22-12-2004 Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności
Dz.U.05.02.09

22-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
Dz.U.04.282.2814

22-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów
Dz.U.05.04.31

22-12-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga”
Dz.Urz.MZ.05.02.02

21-12-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r.
Dz.Urz.MZ.04.17.136

21-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane
Dz.U.04.276.2740

21-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych
Dz.U.04.285.2869

21-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych
Dz.U.04.285.2868

21-12-2004 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania
Dz.U.04.276.2741

21-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia, u świadczeniodawców oraz podmiotów, którym Narodowy Fundusz Zdrowia powierzył wykonywanie niektórych czynności
Dz.U.04.275.2734

20-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kierowania świadczeniobiorców na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju
Dz.U.04.274.2729

20-12-2004 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U.04.275.2733

20-12-2004 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa

20-12-2004 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności


20-12-2004 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania

20-12-2004 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych
Dz.U.04.281.2790

20-12-2004 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni
Dz.U.04.281.2789

17-12-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.04.18.141

17-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Dz.U.04.274.2728

17-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego
Dz.U.04.275.2731

17-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych
Dz.U.04.275.2732

17-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych
Dz.U.04.276.2738

17-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U.04.274.2727

17-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U.04.275.2730

17-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających, oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U.04.274.2725

17-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego
Dz.U.04.274.2726

17-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki
Dz.U.04.276.2739

16-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
Dz.U.04.274.2723

15-12-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.04.18.139

15-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań
Dz.U.04.274.2719

15-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego
Dz.U.04.274.2724

15-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
Dz.U.04.274.2718

14-12-2004 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego ze środków publicznych w roku 2005
Dz.Urz.MZ.04.18.142

14-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
Dz.U.05.02.08

13-12-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dz.Urz.MZ.04.18.138

13-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
Dz.U.04.267.2661

09-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny
Dz.U.04.266.2646

09-12-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r.
Dz.Urz.MZ.04.16.135

07-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi
Dz.U.04.263.2625

07-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej
Dz.U.04.269.2680

02-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji,a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
Dz.U.04.269.2679

01-12-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
Dz.U.04.280.2771

30-11-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.04.15.134

26-11-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi
Dz.U.04.261.2602

24-11-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń
Dz.U.04.261.2601

20-11-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych
Dz.U.04.258.2586

20-11-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
Dz.U.04.251.2517

20-11-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
Dz.U.04.251.2518

19-11-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.04.15.133

16-11-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
Dz.U.04.255.2567

09-11-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
Dz.U.04.260.2595

04-11-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi
Dz.U.04.247.2482

03-11-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
Dz.U.04.251.2516

03-11-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
Dz.U.04.251.2515

03-11-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych
Dz.U.04.247.2481

03-11-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia
Dz.U.04.251.2514

03-11-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego
Dz.Urz.MZ.04.15.132

29-10-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych
Dz.U.04.243.2440

29-10-2004 Zarządzanie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku
Dz.Urz.MZ.04.15.131

28-10-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących
Dz.Urz.MZ.04.14.128

27-10-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa śląskiego
Dz.Urz.MZ.04.14.126

26-10-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia regulaminu działania Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia oraz Kolegium Ministra
Dz.Urz.MZ.04.14.125

19-10-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”
Dz.Urz.MZ.04.14.117

19-10-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego
Dz.Urz.MZ.04.14.124

18-10-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
Dz.U.04.237.2381

18-10-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
Dz.Urz.MZ.04.14.123

18-10-2004 Obwieszczenie Ministra Zdrowia o sprostowaniu błędu
Dz.Urz.MZ.04.14.130

18-10-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji i monitorowania wdrażania przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.Urz.MZ.04.14.120

18-10-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego
Dz.Urz.MZ.04.14.121

18-10-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Dz.Urz.MZ.04.14.122

16-10-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym
Dz.Urz.MZ.04.11.104

14-10-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym
Dz.Urz.MZ.04.14.118

14-10-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Dz.Urz.MZ.04.14.119

12-10-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
Dz.U.04.231.2327

12-10-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty wnoszonej za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
Dz.U.04.229.2314

12-10-2004 Obwieszczenie Ministra Zdrowia o sprostowaniu błędu
Dz.Urz.MZ.04.14.129

12-10-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa śląskiego
Dz.Urz.MZ.04.14.116

07-10-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa pomorskiego
Dz.Urz.MZ.04.14.115

06-10-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.U.04.231.2326

04-10-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia uchylające zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Refundacji
Dz.Urz.MZ.04.14.114

04-10-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rozwiązania niektórych zespołów powołanych przez Ministra Zdrowia
Dz.Urz.MZ.04.14.113

30-09-2004 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

30-09-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 rok
Dz.Urz.MZ.04.13.111

29-09-2004 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia
Dz.U.04.213.2161

28-09-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji
Dz.U.04.213.2165

28-09-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu udostępniania podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych, do kontroli, recept zrealizowanych przez świadczeniobiorców i związanych z tym informacji
Dz.U.04.213.2166

28-09-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
Dz.U.04.213.2164

28-09-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Dz.U.04.213.2167

28-09-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia mienia Narodowego Funduszu Zdrowia
Dz.Urz.MZ.04.12.110

28-09-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
Dz.U.04.224.2284

28-09-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w celach naukowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R
Dz.U.04.236.2370

24-09-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych
Dz.U.04.226.2295

22-09-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, a także szczegółowych zasad i warunków ich przechowywania oraz niszczenia
Dz.U.04.219.2231

20-09-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok
Dz.Urz.MZ.04.10.86

17-09-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania
Dz.U.04.219.2230

17-09-2004 Zarządzienie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
Dz.Urz.MZ.04.11.106


17-09-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
Dz.Urz.MZ.04.11.105

16-09-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2005 r.
Dz.U.04.218.2216

14-09-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

13-09-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji i monitorowania wdrażania przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.Urz.MZ.04.12.109

07-09-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok.
Dz.Urz.MZ.04.09.85

07-09-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
Dz.U.04.200.2061

06-09-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa śląskiego
Dz.Urz.MZ.04.11.102

06-09-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego
Dz.Urz.MZ.04.11.103

03-09-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do przygotowania raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”
Dz.Urz.MZ.04.11.98

03-09-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego
Dz.Urz.MZ.04.14.100

03-09-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym
Dz.Urz.MZ.04.11.101

03-09-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
Dz.Urz.MZ.04.11.99

02-09-2004 Obwieszczenie Ministra Zdrowia o sprostowaniu błędu
Dz.Urz.MZ.04.11.108

01-09-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielenie Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.04.11.96

01-09-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań
Dz.U.04.205.2105

01-09-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
Dz.Urz.MZ.04.11.97

30-08-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
Dz.U.04.202.2079

26-08-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.04.11.95

25-08-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielenie Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.04.11.94

24-08-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych
Dz.U.04.202.2078

23-08-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym
Dz.Urz.MZ.04.11.93

20-08-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać plan zdrowotny dla służb mundurowych oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania tego planu
Dz.U.04.197.2034

20-08-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych
Dz.U.04.197.2035

19-08-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dz.Urz.MZ.04.08.84

18-08-2004 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego zmieniający komunikat w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2004 roku
Dz.Urz.MZ.04.11.107

16-08-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie
Dz.U.04.195.2013

16-08-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiego
Dz.Urz.MZ.04.11.92

13-08-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym
Dz.Urz.MZ.04.11.90

13-08-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
Dz.Urz.MZ.04.11.91

13-08-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubuskiego
Dz.Urz.MZ.04.11.89

13-08-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa wielkopolskiego
Dz.Urz.MZ.04.11.88

10-08-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
Dz.U.04.179.1854

09-08-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest
Dz.U.04.185.1920

06-08-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia kontroli badań klinicznych weterynaryjnych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej
Dz.U.185.1918

06-08-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych
Dz.U.04.185.1919

04-08-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
Dz.U.04.180.1870

04-08-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowiaw sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji
Dz.U.04.183.1896

02-08-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulanimu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
Dz.Urz.MZ.04.08.82

30-07-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Dz.U.04.183.1895

30-07-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Biura Rozliczeń Międzynarodowych
Dz.Urz.MZ.04.08.83

29-07-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
Dz.U.04.180.1869

21-07-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.04.08.80

21-07-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie
Dz.Urz.MZ.04.08.81


16-07-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur
Dz.U.04.206.2106

16-07-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej
Dz.U.04.169.1781

16-07-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania
Dz.U.04.170.1797

16-07-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach
Dz.Urz.MZ.04.08.76

16-07-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu
Dz.Urz.MZ.04.08.77

16-07-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim
Dz.Urz.MZ.04.08.78

16-07-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa pomorskiego
Dz.Urz.MZ.04.08.79

14-07-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Dz.Urz.MZ.04.08.75

12-07-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, listy substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, listy barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach oraz znaku graficznego wskazującego na umieszczenie dodatkowych informacji
Dz.U.04.201.2064

09-07-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki
Dz.U.04.159.1666

09-07-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Krajowego Centrum do Spraw AIDS
Dz.Urz.Mz.04.07.73

06-07-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań technicznych i wymagań związanych z bezpieczeństwem dla sprzętu elektromedycznego stosowanego w medycynie weterynaryjnej
Dz.U.04.161.1687

06-07-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego oraz szczegółowego wykazu danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę tego pozwolenia
Dz.U.04.165.1734

02-07-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
Dz.U.04.153.1618

29-06-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U.04.169.1780

29-06-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U.04.158.1661

29-06-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia procedury postępowania z dokumentami objętymi krajowym systemem notyfikacji norm i aktów prawnych w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.Mz.04.06.63

28-06-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
Dz.U.04.161.1686

28-06-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu felczera oraz trybu przeprowadzania i składania egzaminu z języka polskiego
Dz.U.04.160.1675

28-06-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Dz.Urz.Mz.04.07.72

28-06-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego
Dz.Urz.MZ.04.11.87

09-06-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok
Dz.Urz.MZ.04.06.61

09-06-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów-zleceń
Dz.Urz.MZ.04.06.62

09-06-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania jednolitych założeń systemowych kształcenia w zakresie ratownictwa medycznego
Dz.Urz.Mz.04.07.71

09-06-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
Dz.Urz.Mz.04.07.70


09-06-2004 Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej
Dz.U.04.144.1529

08-06-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
Dz.U.04.157.1643

08-06-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
Dz.Urz.Mz.04.07.69

02-06-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu powoływania i organizacji oraz orzekania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności diagnosty laboratoryjnego do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej lub ograniczenia w wykonywaniu tych czynności
Dz.U.04.142.1513

02-06-2004 Obwieszczenie Ministra Zdrowia o sprostowaniu błędu
Dz.Urz.Mz.04.07.74

02-06-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym
Dz.Urz.Mz.04.07.68


01-06-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne
Dz.U.04.145.1544

27-05-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubuskiego
Dz.Urz.Mz.04.07.67


26-05-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu felczera"
Dz.U.04.136.1459

26-05-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”
Dz.Urz.MZ.04.05.60

26-05-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego
Dz.Urz.Mz.04.07.66

26-05-2004 Zarzadzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego
Dz.Urz.Mz.04.07.65


25-05-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”
Dz.U.04.136.1458

25-05-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów formularzy przekazania danych o kosmetyku i przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyku oraz sposobu gromadzenia ich w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu
Dz.U.04.138.1471

20-05-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.04.05.59

17-05-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego
Dz.Urz.MZ.04.05.58

13-05-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia substytucyjnego
Dz.U.04.128.1349

13-05-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
Dz.Urz.MZ.04.05.56

13-05-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu
Dz.Urz.MZ.04.05.57

11-05-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości, i będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej
Dz.U.04.110.1170

06-05-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących pobierania próbek żywności oraz metod analitycznych stosowanych w badaniach dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn w ramach urzędowej kontroli żywności
Dz.U.04.122.1287

06-05-2004 Zarzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
Dz.Urz.MZ.04.05.55

06-05-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
Dz.Urz.MZ.04.05.54

01-05-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
Dz.U.04.108.1154

01-05-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu składania i rozpatrywania oraz wzoru wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju
Dz.U.04.120.1261

01-05-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia
Dz.U.04.120.1260

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru znaku zgodności oraz wzoru deklaracji o spełnieniu wymagań dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej
Dz.U.04.124.1307

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych
Dz.U.04.119.1250

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu
Dz.U.04.125.1316

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na rozpoczęcie badania klinicznego wyrobu medycznego, sprawozdania końcowego z wykonania tego badania oraz wzoru oświadczenia o zgodności wyrobu medycznego przeznaczonego do badania klinicznego z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa
Dz.U.04.120.1258

30-04-2004 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat rejestrowych za zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania oraz za zmianę danych zawartych w Rejestrze
Dz.U.04.100.1029

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia
Dz.U.04.100.1027

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
Dz.U.04.104.1103

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedstawiania przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji oraz wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji
Dz.U.04.104.1109

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia
Dz.U.04.104.1110

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji
Dz.U.04.120.1259

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności
Dz.U.04.120.1257

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE
Dz.U.04.104.1111

30-04-2004 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
M.P.04.21.377

30-04-2004 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw
M.P.04.21.378

30-04-2004 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
M.P.04.21.376

30-04-2004 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej
M.P.04.21.375

30-04-2004 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
M.P.04.21.379

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru formularza zgłoszeniowego do Rejestru wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania
Dz.U.04.131.1415

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań technicznych i wymagań związanych z bezpieczeństwem stosowania dla instrumentów i sprzętu weterynaryjnego
Dz.U.04.118.1243

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia sprawie grup według rodzaju przeznaczenia dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej
Dz.U.04.122.1285

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat rejestrowych
Dz.U.04.122.1286

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności
Dz.U.04.118.1242

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przewozu żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Dz.U.04.104.1105

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowi w sprawie szczegółowego trybu postępowania dotyczącego procedury wzajemnego uznania
Dz.U.04.104.1106

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowi w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego
Dz.U.04.104.1107

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich
Dz.U.04.104.1108

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej
Dz.U.04.122.1284

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu

30-04-2004 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia Narodowego Planu Zdrowotnego na lata 2004-2013

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
Dz.U.04.104.1102

30-04-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.04.05.53

30-04-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Dz.Urz.MZ.04.05.52

30-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów formularzy zgłoszeniowych do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania oraz sposobu przekazywania danych objętych formularzami zgłoszeniowymi
Tekst ujednolicony

30-04-2004 USTAWA o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U.04.92.885 →30 kwietnia 2004 r.

29-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Dz.U.04.117.1227

29-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu dokumentacji niezbędnej do oceny nowej substancji oraz wykazu jednostek naukowych właściwych do dokonania oceny ze względu na przedmiot wniosku
Dz.U.04.104.1101

29-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych
Dz.U.04.120.1256

28-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących programy monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka
Dz.U.04.104.1099

28-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania urzędowej kontroli żywności
Dz.U.04.104.1098

28-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu działania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich
Dz.U.04.104.1100

27-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Dz.U.04.104.1097

26-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych
Dz.U.04.97.977

26-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych
Dz.U.04.97.976

26-04-2004 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze
Dz.U.04.104.1096

26-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dz.U.04.104.1094

26-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania wyjaśniającego dotyczącego żywności wprowadzanej po raz pierwszy do obrotu
Dz.U.04.104.1095

23-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń
Dz.U.04.94.934

23-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu
Dz.U.04.94.933

23-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji
Dz.U.04.71.654

23-04-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Dz.Urz.MZ.04.05.51

20-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania pozostałości chemicznych środków ochrony roślin
Dz.U.04.86.810

20-04-2004 Ustawa o wyrobach medycznych
Dz.U.04.93.896

19-04-2004 Zarzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Dz.Urz.MZ.04.05.50

19-04-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
Dz.Urz.MZ.04.05.49

16-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego
Dz.U.04.84.795

16-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
Dz.U.04.85.801

16-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych
Dz.U.04.126.1319

16-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w niektórych jednostkach publicznej służby krwi
Dz.U.04.84.794

16-04-2004 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Dz.Urz.MZ.04.03.25

16-04-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Dz.Urz.MZ.04.05.47

16-04-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa opolskiego
Dz.Urz.MZ.04.05.48

15-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej
Dz.U.04.86.809

15-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy
Dz.U.04.84.793

15-04-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
Dz.U.04.84.792

15-04-2004 Zarządzenie Nr 8/04 Głównego Inspektora Sanitarnego zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami specjalnymi
Dz.Urz.MZ.04.05.46

08-04-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Dz.Urz.M.Z.04.04.42

06-04-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki honorowej „ Za zasługi dla ochrony zdrowia”
Dz.Urz.MZ.04.04.39

06-04-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego
Dz.Urz.MZ.04.04.37

06-04-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa śląskiego
Dz.Urz.MZ.04.04.38

06-04-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru zadań dofinansowywanych w ramach programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2004 roku oraz realizujących je podmiotów
Dz.Urz.MZ.04.4.41

05-04-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.04.04.36

31-03-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Dz.Urz.MZ.04.4.33

31-03-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
Dz.Urz.MZ.04.04.35

31-03-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
Dz.Urz.Mz.04.07.64

30-03-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych oraz danych objętych wpisem do rejestru
Dz.U.04.65.602

26-03-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wojewódzkie plany zdrowotne, oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania takiego planu
Dz.U.04.58.564

26-03-2004 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa wraz z kwotami dotacji przyznanych w 2004 roku
Dz.Urz.MZ.04.04.43

24-03-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa
Dz.U.04.57.553

23-03-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego
Dz.U.04.49.476

23-03-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień
Dz.U.04.51.513

17-03-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
Dz.Urz.MZ.04.04.31

15-03-2004 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2004 roku
Dz.Urz.MZ.04.02.24


15-03-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
Dz.Urz.MZ.04.4.30

15-03-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Lecznicy Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie
Dz.Urz.MZ.04.04.32

11-03-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie
Dz.U.04.52.524

11-03-2004 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia
MP.04.14.230

11-03-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu
Dz.Urz.MZ.04.04.29

03-03-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego
Dz.U.04.43.409

03-03-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
Dz.U.04.43.408

03-03-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego
Dz.Urz.MZ.04.4.27

27-02-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych
Dz.U.04.43.407

27-02-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
Dz.Urz.MZ.03.3.33

26-02-2004 Porozumienie zmieniające Porozumienie zawarte między Ministrem Zdrowia a Dyrektorem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w sprawie Regulaminu zatwierdzania i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków
D.Urz.MZ.04.2.23

24-02-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych
Dz.U.04.31.275

19-02-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat pobieranych za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu
Dz.U.04.37.340

17-02-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
Dz.U.04.31.274

17-02-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej
Dz.U.04.31.273

17-02-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrzenia propozycji będącej częścią projektu okołooffsetowego "Wdrażanie systemu pobierania krwi i stworzenie banku produktów krwiopochodnych".
Dz.Urz.MZ.04.2.21

17-02-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.04.2.22

13-02-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu
Dz.Urz.MZ.04.02.16

13-02-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie
Dz.Urz.MZ.04.2.17

13-02-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
Dz.Urz.MZ.04.2.18

13-02-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
Dz.Urz.MZ.04.2.18

13-02-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
Dz.Urz.MZ.04.2.19

13-02-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego
Dz.Urz.MZ.04.2.20

10-02-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U.04.23.209

06-02-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym
D.Urz.MZ.04.02.15

06-02-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw implementowania Dyrektywy 97/43/EURATOM w zakresie ochrony osób przed zagrożeniem związanym z promieniowaniem jonizującym stosowanym w celach medycznych
Dz.Urz.MZ.04.2.14

04-02-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu niektórych chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U.04.23.208

04-02-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U.04.23.206

04-02-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U.04.23.207

04-02-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
Dz.U.04.20.192

04-02-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Dz.U.04.21.199

04-02-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Dz.U.04.20.193

04-02-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji
Dz.U.04.24.217

03-02-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Dz.Urz.MZ.04.2.13

30-01-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie
Dz.Urz.MZ.04.2.12

27-01-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
Dz.Urz.MZ.04.2.11

22-01-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej.
Dz.U.04.13.115

16-01-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii.
Dz.Urz.MZ.04.01.09

15-01-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu
Dz.U.04.12.111

15-01-2004 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia
Dz.Urz.MZ.04.01.08

07-01-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
Dz.U.04.02.15

06-01-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2004 r w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego
Dz.U.04.09.74

31-12-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 rok.
Dz.Urz.MZ.04.01.07


30-12-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2004-2007.
Dz.Urz.MZ.04.01.04

30-12-2003 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.
Dz.Urz.MZ.04.01.05

30-12-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubuskiego
Dz.Urz.MZ.04.01.06

22-12-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe
Dz.U.04.01.07

22-12-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych
Dz.Urz.MZ.04.01.02

22-12-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji POLTRANSPLANT
Dz.Urz.MZ.04.01.03

16-12-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego
Dz.Urz.MZ.04.2.10

03-12-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2004-2007
Dz.Urz.MZ.04.01.01

28-11-2003 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

27-11-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów
Dz.U.03.205.1992

23-11-2003 Zarządzenie MInistra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
Dz.Urz.MZ.03.12.121

19-11-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa
Dz.U.03.206.2009

13-11-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i używania oraz wzorów oznakowania znakiem zgodności CE
Dz.U.03.206.2008

13-11-2003 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia marż hurtowych i detalicznych, przyjętych do ustalenia urzędowych cen hurtowych i detalicznych leków i wyrobów medycznych

12-11-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U.03.195.1911

12-11-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym

12-11-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
Dz.U.03.204.1988

06-11-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim
Dz.U.03.199.1950

05-11-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej
Dz.U.03.199.1949

03-11-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychicznego, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni
Dz.U.03.194.1905

03-11-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu zapewnienia wyższego poziomu leczenia na jednostkach pływających
Dz.U.03.194.1904

29-10-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających, oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Dz.U.03.195.1909

29-10-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Dz.U.03.195.1910

29-10-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu niektórych chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
Dz.U.03.195.1908

29-10-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
Dz.U.03.197.1923

29-10-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych
Dz.U.03.197.1922

27-10-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Programu badań prenatalnych w Polsce
Dz.Urz.MZ.03.12.111

22-10-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu mającego za zadanie opiniowanie wniosków jednostek szkolących ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutów
Dz.Urz.MZ.03.12.110

21-10-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2003 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez pielęgniarkę, położną za egzamin państwowy
Dz.U.03.189.1863

21-10-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie o energii promieniowania do 300 keV w celach medycznych
Dz.U.03.188.1847

20-10-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw restrukturyzacji systemu rezerw państwowych w zakresie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.Urz.MZ.03.11.102

15-10-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2003 r. w sprawie ograniczenia wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych substancji i niektórych preparatów chemicznych
Dz.U.03.187.1833

13-10-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok
Dz.Urz.MZ.03.11.101

30-09-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2003 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok
Dz.Urz.MZ.03.10.90

23-09-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Dz.Urz.MZ.03.11.98

15-09-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Reumatologicznego w Warszawie
Dz.U.03.166.1620

11-09-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2003 r. w sprawie określenia organu właściwego do nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie o energii promieniowania do 300 keV w celach medycznych
Dz.U.03.173.1680

11-09-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z aparatami rentgenowskimi o energii promieniowania do 300 keV stosowanymi w celach medycznych
Dz.U.03.173.1681

08-09-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek, położnych
Dz.U.03.165.1606

08-09-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej oraz grupowej praktyki pielęgniarek i położnych
Dz.U.03.165.1607

02-09-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
Dz.U.03.173.1679

02-09-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych
Dz.U.03.171.1666

02-09-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
Dz.U.03.199.1948

02-09-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie trybu dokonywania wpisów do rejestru organizatorów kształcenia, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie kształcenia podyplomowego lub uzyskali zatwierdzenie programu kształcenia oraz szczegółowego sposobu prowadzenia tego rejestru
Dz.U.03.168.1644

05-08-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 rok
Dz.Urz.MZ.03.8.77

04-08-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie nadzoru nad warunkami wytwarzania w wytwórniach wytwarzających produkty lecznicze weterynaryjne
Dz.U.03.147.1439

01-08-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego
Dz.U.03.147.1438

01-08-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
Dz.U.03.156.1532

30-07-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
Dz.U.03.156.1531

28-07-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych
Dz.U.03.232.2343

24-07-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie włączenia Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej do Akademii Medycznej w Gdańsku
Dz.U.03.142.1386

18-07-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu
Dz.U.03.141.1379

18-07-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków wprowadzania do obrotu i do używania wyrobów medycznych, w tym wyrobów do diagnostyki in vitro, przeznaczonych do stosowania w weterynarii
Dz.U.03.143.1400

18-07-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 rok
Dz.Urz.MZ.03.7.64

11-07-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
Dz.U.03.158.1535

10-07-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych, w szczególności badań przesiewowych oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane
Dz.U.03.139.1337

09-07-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne
Dz.U.03.135.1275

26-06-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrzenia propozycji będącej częścią projektu okołooffsetowego "Wdrażanie systemu pobierania krwi i stworzenie banku produktów krwiopochodnych"
Dz.Urz.MZ.03.7.62

25-06-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych
Dz.U.03.132.1238

25-06-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii
Dz.Urz.MZ.03.07.61

18-06-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń
Dz.U.03.115.1088

18-06-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń
Dz.U.03.115.1089

16-06-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wojewódzkie plany zdrowotne oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania takiego planu
Dz.U.03.115.1087

16-06-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów
Dz.U.03.125.1169

16-06-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii produktów będących kosmetykami
Dz.U.03.125.1168

16-06-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych
Dz.U.03.132.1237

11-06-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie
Dz.U.03.116.1104

09-06-2003 Rozporządzenie Mnistra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wniosku o dopuszczenie do obrotu nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych używanych w celach leczniczych, surowców roślinnych w postaci rozdrobnionej, kopalin leczniczych, produktów leczniczych wytwarzanych metodami przemysłowymi i surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych oraz wykazu surowców i produktów
Dz.U.03.125.1167

09-06-2003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których może być gromadzony środek specjalny
Dz.U.03.105.987

06-06-2003 Rozporządzenie Minisrta Zdrowia z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych
Dz.U.03.108.1027

04-06-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych oraz kontroli spełniania tych kryteriów
Dz.U.03.116.1103

30-05-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych oraz opłat pobieranych za te badania
Dz.U.03.105.995

30-05-2003 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie rejestrów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
Dz.U.03.100.932

30-05-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji oraz wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego
Dz.U.03.195.996

30-05-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
Dz.U.03.154.1506

28-05-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie trybu kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz trybu finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii
Dz.U.03.107.1009

28-05-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju
Dz.U.03.99.918

23-05-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia
Dz.U.03.98.903

15-05-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów
Dz.U.03.101.941

15-05-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów
Dz.U.03.97.893

15-05-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r.w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich
Dz.U.03.93.865

14-05-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie sposobu przyporządkowania do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przed dniem wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
Dz.U.03.93.864

13-05-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie wzoru certyfikatu akredytacyjnego
Dz.U.03.97.892

12-05-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie kierowania ubezpieczonych na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju
Dz.U.03.88.817

12-05-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie określenia wysokości częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym
Dz.U.03.88.816

10-05-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie określenia wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego
Dz.U.03.88.815

10-05-2003 Rozporządzenie Ministra Zdowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach - w zakresie którego Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje to świadczenie, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych
Dz.U.03.85.786

10-05-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie
Dz.U.03.85.787

10-05-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie recept lekarskich
Dz.U.03.85.785

10-05-2003 Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji oraz wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji
Dz.U.03.85.788

10-05-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia Regulaminu Zespołu do Spraw Gospodarki Lekami, zasad obsługi organizacyjno-technicznej i zasad finansowania Zespołu oraz trybu wyłaniania przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia
Dz.Urz.MZ.03.06.49

09-05-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt
Dz.U.03.97.891

07-05-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i zespole ratownictwa medycznego
Dz.U.03.103.961

30-04-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Dz.U.03.83.767

30-04-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu udostępniania Narodowemu Funduszowi Zdrowia do kontroli recept zrealizowanych przez ubezpieczonych i związanych z tym informacji
Dz.U.03.83.770

30-04-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny
Dz.U.03.83.768

30-04-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania
Dz.U.03.83.769

30-04-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat z tytułu zgłoszenia substancji nowej i przedstawienia wyników dodatkowych badań
Dz.U.03.116.1102

24-04-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jak surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego
Dz.U.03.90.855

24-04-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
Dz.U.03.99.917

22-04-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania
Dz.U.03.90.853

22-04-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów zachorowań na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań laboratoryjnych oraz sporządzania raportów o zarejestrowanych przypadkach
Dz.U.03.90.854

18-04-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych warunków sanitarnych oraz wymagań w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie naturalnymi wodami mineralnymi i naturalnymi wodami źródlanymi.
Dz.U.03.89.842

16-04-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów
Dz.U.03.90.852

09-04-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Dz.U.03.63.589

09-04-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz trybu potwierdzania tego skierowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Dz.U.03.83.733

04-04-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych
Dz.U.03.62.575

04-04-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby
Dz.U.03.67.633

04-04-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii
Dz.Urz.MZ.03.05.36

02-04-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2003 roku w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
Dz.U.03.99.917

31-03-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego weterynaryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt
Dz.U.03.67.632

31-03-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów
Dz.U.03.65.612

27-03-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych produktów leczniczych
Dz.U.03.76.682

27-03-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw restrukturyzacji systemu rezerw państwowych w zakresie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Dz.Urz.MZ.03.3.28

25-03-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań
Dz.U.03.55.493

25-03-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków rady społecznej oraz regulaminu działania rady społecznej
Dz.U.03.55.494

18-03-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia
Dz.Urz.MZ.03.2.23

17-03-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
Dz.U.03.61.553

17-03-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu i warunków ich stosowania
Dz.U.03.87.805

14-03-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Dz.U.03.59.531

14-03-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne
Dz.U.03.61.552

06-03-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają kobiety w ciąży i noworodki oraz osoby narażone na zakażenie przez kontakt z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym
Dz.U.03.61.550

06-03-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa, a także trybu nabywania i przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup

06-03-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac
Dz.U.03.61.551

21-02-2003 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej żywności
Dz.U.03.50.439

20-02-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne
Dz.U.03.41.359

18-02-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Narodowego Funduszu Zdrowia
Dz.Urz.MZ.03.2.13

18-02-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych danych wymaganych w dokumentacji przedstawianej przez zgłaszającego substancję nową, niezbędnych do oceny ryzyka stwarzanego przez taką substancję dla zdrowia człowieka i środowiska
Dz.U.03.50.437

18-02-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych danych, które producent lub importer przedstawia Inspektorowi do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w przypadku wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych substancji nowych
Dz.U.03.50.436

18-02-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie określenia progów wielkości obrotu substancjami nowymi oraz zakresu i rodzaju badań wymaganych po przekroczeniu tych progów
Dz.U.03.50.438

18-02-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne
Dz.U.03.52.467

17-02-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych
Dz.U.03.47.405

12-02-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które środki spożywcze, dozwolone substancje dodatkowe lub inne składniki żywności oraz substancje pomagające w przetwarzaniu mogą być wprowadzane na polski obszar celny
Dz.U.03.41.358

10-02-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2003 r.
dot. przeprowadzenia kontroli w ZOZ-ach

07-02-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych
Dz.U.03.35.310

07-02-2003 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii
Dz.Urz.MZ.03.02.09

24-01-2003 Zarządzenie MInistra Zdrowia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
Dz.Urz.MZ.03.1.6

17-01-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki
Dz.U.03.19.170

17-01-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia

16-01-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie środków konserwujących, słodzących, barwników i przeciwutleniaczy, które mogą wchodzić w skład produktów leczniczych
Dz.U.03.19.169

16-01-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie dokumentacji wyników badań produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego oraz raportów eksperta
Dz.U.03.19.168

15-01-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu
Dz.U.03.37.327

13-01-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R oraz obowiązków podmiotów posiadających te zezwolenia
Dz.U.03.36.317

13-01-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności
Dz.U.03.37.326

13-01-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przywóz z zagranicy i wywóz za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz dokumentów uprawniających do ich przywozu z zagranicy i wywozu za granicę na własne potrzeby lecznicze

13-01-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej oraz obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi

13-01-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego

13-01-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz szczegółowych warunków zgłaszania działalności polegającej na ich stosowaniu w celu prowadzenia badań naukowych

13-01-2003 Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie warunków przechowywania przez apteki środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz warunków przechowywania i wydawania z aptek preparatów zawierających te środki lub substancje

10-01-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych
Dz.U.03.23.196

06-01-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności
Dz.U.03.7.91

06-01-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu
Dz.U.03.6.77

03-01-2003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności
Dz.U.03.6.76

19-12-2002 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień
Dz.U.02.237.2018

29-11-2002 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Dz.Urz.MZ.02.11.65

09-09-2002 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności
Dz.Urz.MZ.02.9.49

25-07-2002 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii
Dz.Urz.MZ.02.08.40

17-06-2002 Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Dz.Urz.MZ.02.07.26

15-04-2002 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych
Dz.U.02.55.499

15-02-2002 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Dz.Urz.MZ.02.03.05

11-12-2001 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie opłat ponoszonych przez szkołę pielęgniarską i szkołę położnych za uzyskanie akredytacji oraz wydanie certyfikatu
Dz.U.01.151.1722

21-11-2001 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny

12-09-2001 USTAWA o zawodach pielęgniarki i położnej
tekst jednolity

31-07-2001 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji
Dz.U.01.83.904

02-03-2001 Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia
Dz.Urz.MZ.01.3.22

11-01-2001 USTAWA o substancjach i preparatach chemicznych

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.