nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw14.08.2008r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 lipca 2008 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 30 lipca 2008 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
j.chojnacki@mz.gov.pl


Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
plik w formacie *pdfProjekt z dn. 09.06.2008 r.


USTAWA
z dnia ...................... 2008 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw1)


Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 14a otrzymuje brzmienie:
„Art. 14a. 1. Podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wobec osoby lub ubezpieczyciela, odpowiedzialnych za zdarzenie, którego skutkiem jest konieczność udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje z tytułu poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych sprawcy zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Fundusz przekazuje innym podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych informacje niezbędne do dochodzenia roszczenia, o którym mowa w ust. 1.”;
2) uchyla się art. 14b;
3) w art. 97 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 3.”;
4) w art. 116 w ust. 1:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) środki uzyskane z tytułu odszkodowań;”,
b) uchyla się pkt 7a;
5) w art. 117 w ust. 1 uchyla się pkt 1a;
6) w art. 118 w ust. 2 w pkt 1 uchyla się lit. c;
2) w art. 124:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Prezes Funduszu podejmuje decyzję o uruchomieniu rezerwy, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. b, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”,
b) uchyla się ust. 10 i 11;
8) w art. 129 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przepisu art. 118 ust. 1 nie stosuje się.
6. Przy stosowaniu art. 118 ust. 4 do planu finansowego na rok następny nie uwzględnia się środków przekazanych oddziałom wojewódzkim Funduszu zgodnie z ust. 3 i 4.”;
9) uchyla się art. 131a;
10) uchyla się art. 136a.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 313 dodaje się § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Jeżeli wskutek popełnienia przez podejrzanego czynu objętego zarzutem nastąpiła konieczność udzielenia pokrzywdzonemu świadczeń opieki zdrowotnej, organ prowadzący śledztwo przekazuje Narodowemu Funduszowi Zdrowia informację zawierającą imię i nazwisko podejrzanego, imię i nazwisko ujawnionego pokrzywdzonego, zarzucanego czynu oraz – jeżeli zarzut dotyczy przestępstwa, o którym mowa w art. 177 Kodeksu karnego – informację, zawierającą nazwę zakładu ubezpieczeń, w którym podejrzany posiada wykupioną polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.”;
2) art. 314 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Przepisy art. 313 § 3 – 5 stosuje się odpowiednio.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.4)) w art. 11 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Jeżeli wskutek popełnienia przez skazanego czynu objętego orzeczeniem nastąpiła konieczność udzielenia pokrzywdzonemu świadczeń opieki zdrowotnej, sąd, kierując orzeczenie do wykonania, przesyła jego odpis lub wyciąg, ze wzmianką o wykonalności, a w przypadku orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawomocnienia się, także Narodowemu Funduszowi Zdrowia.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1585, z późn. zm.5)) w art. 19 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) organy Narodowego Funduszu Zdrowia,”.

Art. 5. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, o którym mowa w art. 14a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.7)) w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.”;
2) uchyla się art. 43a;
3) 3) uchyla się art. 119a.

Art. 6. W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 133, poz. 922 i Nr 166, poz. 1172) uchyla się art. 4.

Art. 7. Środki przekazane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 43a oraz 119a ustawy, o której mowa w art. 5, Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2008 r.


1)Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366 i Nr 179 poz. 1485, z 2006 r. Nr 75 poz. 519, Nr 104 poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 169, poz. 1411, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, poz. 1243, Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52 poz. 305.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93 poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106 poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178 poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95 poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141 poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192, Nr 226, poz. 1647 i 1648 oraz z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849.
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200 poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142 poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178 poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 226, poz. 1648 oraz z 2007 r. Nr 123 poz. 849.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170.
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz. 1492, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778, z 2005 r. Nr 167, poz. 1396, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 49, poz. 328, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691, Nr 133, poz. 922.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366 i Nr 179 poz. 1485, z 2006 r. Nr 75 poz. 519, Nr 104 poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 169, poz. 1411, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, poz. 1243, Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305.UZASADNIENIE


Przedmiotowa regulacja wynika z konieczności jednoznacznego uregulowania kwestii pokrywania kosztów leczenia ponoszonych przez podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej (w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia) w przypadku gdy powodem udzielenia świadczenia jest wyrządzenie poszkodowanemu przez sprawcę szkody w rozumieniu art. 415 Kodeksu Cywilnego (popełnienie deliktu – czynu niedozwolonego).

Zasady odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych (zwanej również odpowiedzialnością deliktową) zostały unormowane przepisami Tytułu VI Kodeksu Cywilnego (KC). Podstawową zasadą tej odpowiedzialności jest zobowiązanie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, wyrządzoną czynem niedozwolonym do jej naprawienia.

Szkodą jest uszczerbek w dobrach prawnie chronionych osoby poszkodowanej. W przypadku kosztów świadczeń opieki zdrowotnej szkoda będzie polegała na uszkodzeniu ciała lub wywołaniu rozstroju zdrowia. Istnieje zatem aksjologiczne uzasadnienie aby podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej miał możliwość prawnej kompensacji szkody, za którą odpowiedzialny jest inny podmiot (sprawca zdarzenia lub zakład ubezpieczeń, ponoszący za niego odpowiedzialność).
Przesłankami odpowiedzialności deliktowej są: - powstanie szkody, - zdarzenie, z którym ustawa łączy obowiązek odszkodowawczy oznaczonego podmiotu (czyn niedozwolony) oraz związek przyczynowy między owym zdarzeniem a szkodą.
Odpowiedzialność deliktowa może, w zależności od odpowiednich postanowień KC, być oparta na trzech zasadach: winy, ryzyka i słuszności.
Podstawową funkcją tego rodzaju odpowiedzialności jest funkcja kompensacyjna.
Taką funkcję również pełni roszczenie odszkodowawcze, którego będzie mógł dochodzić podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.
Sam obowiązek finansowania świadczeń opieki zdrowotnej wynika z przepisów prawa publicznego – w szczególności z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pomiędzy ubezpieczonym (lub świadczeniobiorcą) a publicznym płatnikiem świadczeń opieki zdrowotnej zachodzi szczególny stosunek prawny, który z jednej strony ma cechy ubezpieczenia (stosunek ubezpieczonego z NFZ) lub też zabezpieczenia (czy też zaopatrzenia – finansowanie większości czynności z zakresu ratownictwa medycznego).
W stosunku zatem do ubezpieczonego (świadczeniobiorcy) odpowiedzialność płatnika świadczeń jest odpowiedzialnością gwarancyjną, znajdującą swe oparcie w przepisach prawa publicznego.
Z tego też powodu projektodawca wyłącza możliwość dochodzenia przez płatnika świadczeń roszczeń od sprawcy zdarzenia, implikującego powstanie konieczności poniesienia kosztów tych świadczeń.
W przypadku jednakże gdy wskutek zdarzenia inna osoba doznała uszczerbku na zdrowiu lub też rozstroju zdrowia, zaś publiczny płatnik świadczeń pokrył koszty świadczeń udzielonych tej osobie, istnieje prawne uzasadnienie dopuszczalności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody.

Uzasadnienie dla wprowadzenia jednoznacznej regulacji, rozstrzygającej o wyposażeniu publicznego płatnika świadczeń opieki zdrowotnej w uprawnienie do dochodzenia roszczeń znajduje swe oparcie również w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W szczególności należy mieć na uwadze uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r. (sygn. akt III CZP 5/01, publ. OSNC 2001/11/161). Jak podkreślił Sąd Najwyższy w ww. uchwale, szkoda majątkowa (w odróżnieniu od szkody na mieniu) dotyczy osoby poszkodowanego, zdrowia i życia, a także odbija się na prawach majątkowych w postaci wydatków na leczenie. Jeżeli zatem wydatki na leczenie przejmuje podmiot zobowiązany z mocy odrębnych przepisów, należy go uznać za poszkodowanego. Sąd Najwyższy w cytowanej uchwale podkreślił, iż „za przyznaniem roszczenia regresowego osobie, która spełniła świadczenie, a nie była sprawcą szkody, przemawia poczucie sprawiedliwości (art. 441 § 3 k.c.). Sprawca szkody nie powinien być zwolniony od odpowiedzialności tylko dlatego, że poszkodowany uzyskał już odszkodowanie od osoby trzeciej. W przeciwnym razie nastąpiłoby bezpodstawne wzbogacenie sprawcy, polegające na zwolnieniu go od konieczności wydatku, w tym zakresie wyłączona jest bowiem kumulacja świadczeń. Poszkodowany może uzyskać tylko jedno odszkodowanie, chociaż przysługuje mu ono z dwóch tytułów prawnych.”.

W związku z powyższym, przyjąć należy, iż względy aksjologiczne oraz społeczne w żaden sposób nie uzasadniają stanowiska aby wymierna szkoda majątkowa Narodowego Funduszu Zdrowia nie była kompensowana przez osobę za nią odpowiedzialną.

Należy również zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1994 r. (sprawa o sygn. akt III CZP 5/94), w którym Sąd również odmawiając legitymacji czynnej pracodawcy dochodzącemu roszczeń odszkodowawczych od zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca szkody wyrządzonej pracownikowi objętemu pracowniczym ubezpieczeniem wypadkowym, wskazał na aksjologiczne uzasadnienie dla jednoznacznego wyposażenia pracodawcy w tym zakresie w legitymację czynną do dochodzenia powyższych roszczeń, mimo szczególnego rodzaju odpowiedzialności jaka wynika ze stosunku pracowniczego i łączy pracodawcę z ubezpieczonym pracownikiem.

Projektowana ustawa wprowadza pełne roszczenie odszkodowawcze dla tego podmiotu, a zatem również w przypadkach gdy odpowiedzialnym za wyrządzenie szkody jest zakład ubezpieczeń. Projektodawca odstępuje zatem od rozwiązania prawnego wprowadzonego ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Projekt ten wprowadzał roszczenie odszkodowawcze, jednakże w ograniczonym zakresie. Roszczenie to w ogóle zostało wyłączone w odniesieniu do wypadków komunikacyjnych, co do których wprowadzono ryczałtową opłatę na rzecz NFZ, uiszczaną przez zakłady ubezpieczeń. Wysokość tej opłaty, ustalana corocznie miała być odzwierciedleniem kosztów, które faktycznie NFZ w skali całego kraju ponosi. Brak zintegrowania systemów informatycznych Policji (przekazującej informację o zdarzeniach, sprawcach i ofiarach wypadków komunikacyjnych) oraz Narodowego Funduszu Zdrowia uniemożliwił praktyczne wykonanie ustawowych przepisów.
Rozwiązanie sprowadzające się do umożliwienia dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest rozwiązaniem prostszym, mniej skomplikowanym, sprowadzającym się do każdorazowego ustalenia zdarzenia, sprawcy szkody oraz ofiary zdarzenia, której zostały udzielone świadczenia opieki zdrowotnej.

Z uwagi na rozszerzenie tego roszczenia również na przypadki wypadków komunikacyjnych, które – w rozumieniu art. 177 kodeksu karnego – są przestępstwami wyrządzanymi z winy nieumyślnej, projektodawca nie dokonał zawężenia tego roszczenia (obowiązującego w aktualnym stanie prawnym) wyłącznie do winy umyślnej. Nie ma również uzasadnienia zawężanie odpowiedzialności wyłącznie do przypadków popełnienia przestępstwa, albowiem np. czyn wyrządzony przez sprawcę a powodujący konieczność poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych może nie być przestępstwem (z uwagi na brak przypisania winy sprawcy, lub też będzie tylko wykroczeniem), natomiast zakład ubezpieczeń w istocie za to zdarzenie będzie ponosił odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
Nie ma również uzasadnienia ograniczenie roszczenia wyłącznie do przypadków gdy wina sprawcy zostanie stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, albowiem nieprzypisanie winy i np. umorzenie postępowania karnego nie będzie automatycznie wykluczać odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkodę związaną z pokryciem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych ofierze zdarzenia.
Z uwagi na konieczność zapewnienia publicznemu płatnikowi informacji o zdarzeniu, sprawcy i ofierze wypadku, proponuje się zmiany w kodeksie postępowania karnego i kodeksie karnym wykonawczym.

Proponowane przepisy nakładają na organy postępowania sądowego obowiązek informowania Narodowego Funduszu Zdrowia o zdarzeniach, sprawcach i ofiarach zdarzeń powodujących konieczność udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej.
Należy jednakże zwrócić uwagę, iż uprawnionym do wystąpienia z roszczeniem, o którym mowa w art. 14a jest każdy podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej (nie tylko NFZ). Z tego tez powodu, w przypadku uzyskania przez NFZ powyższej informacji, Fundusz będzie zobowiązany przekazać informację innemu płatnikowi świadczeń (art. 14a ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Pozostałe zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych są pochodną rezygnacji z dotychczasowej formuły kompensacji szkody.
Projektodawca wprowadzając konstrukcję kompensacji szkody, oparta na realizacji roszczeń, jednocześnie rezygnuje z obowiązującej w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opłaty ryczałtowej na rzecz NFZ. Pochodną rezygnacji z tego sposobu kompensacji szkody jest uchylenie w powyższej ustawie art. 43a oraz 119a.
W związku z odprowadzaniem opłaty na rzecz NFZ przez zakłady ubezpieczeń w okresie od 1 października 2007 do czasu wejścia w życie projektowanej ustawy, należało w przepisie przejściowym uregulować kwestię wykorzystania zgromadzonych środków. W związku z celem, dla którego regulacje zakładające odprowadzanie tej opłaty zostały wprowadzone, projektodawca przesądził, iż środki te zostaną przeznaczone na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W swym założeniu projektowane przepisy nie niosą za sobą dolegliwości dla osób obecnie opłacających składki do zakładów ubezpieczeń (obowiązkowe składki OC). W związku z wejściem w życie projektowanych przepisów nie powinna zatem wzrosnąć składka na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) wysokość składek ubezpieczeniowych ustala zakład ubezpieczeń po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, a składkę ubezpieczeniową ustala się w wysokości, która powinna co najmniej zapewnić wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń.

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) zakład ubezpieczeń przedstawia organowi nadzoru informacje o taryfach składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiązkowe, a informacja ta powinna zawierać w szczególności analizę szkodowości oraz kosztów obsługi ubezpieczenia uzasadniającą każdorazowo zmiany w taryfie.

W związku z tym należy stwierdzić, że proponowane rozwiązania nie oddziałują na żaden z ww. czynników decydujących o wymiarze składki i w związku z tym nie mogą stanowić dla zakładów ubezpieczeń podstawy do automatycznego podniesienia składek.
W związku z wprowadzeniem konstrukcji kompensacji szkody, opartej na dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych zwiększa się zakres odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń. Jednakże jednocześnie odstępuje się od konstrukcji ryczałtu, a zatem składki co najmniej utrzymać się powinny na dotychczasowym poziomie.

Przedstawione rozwiązania nie powinny skutkować podniesieniem przez zakłady ubezpieczeń składek z tytułu polis obowiązkowego ubezpieczania OC. W żadnym stopniu nie ulega bowiem zmianie zakres odpowiedzialności zakładów oraz nie zmieniają się czynniki powodujące wzrost szkodowości.

Projekt ustawy nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania Krajowego Systemu Notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039).Ocena Skutków Regulacji (OSR)


1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje
Projekt ustawy swoim zakresem wywiera wpływ na podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Umożliwia im dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawców zdarzeń powodujących konieczność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz od zakładów ubezpieczeń (w przypadku ponoszenia za tych sprawców odpowiedzialności). Tym samym projekt oddziałuje również na te dwie kategorie zobowiązanych podmiotów. Projekt również oddziałuje na zakłady ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w tym zakresie, że uchyla dotychczasowe przepisy zakładające obowiązek uiszczania przez te podmioty opłaty ryczałtowej na rzecz NFZ, mającą kompensować koszty świadczeń udzielonych i sfinansowanych dla ofiar wypadków komunikacyjnych. Projekt oddziałuje również na organy prowadzące postępowanie przygotowawcze oraz sądy, które w ramach prowadzonych czynności procesowych będą informowały Narodowy Fundusz Zdrowia o sprawcach zdarzeń, w wyniku których podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej będą realizowały uprawnienie, o którym mowa w projektowanym art. 14a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Konsultacje społeczne
Projekt zostanie przesłany do konsultacji: Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Ubezpieczonych, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiej Izby Ubezpieczeń z prośbą o rozesłanie projektu do zakładów ubezpieczeń, które reprezentuje PIU. Ponadto projekt zostanie przedstawiony do zaopiniowania Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Pracodawców Polskich, Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność", Związkowi Rzemiosła Polskiego, Business Center Club Organizacja Pracodawców, Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położonych, Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia, organizacjom reprezentującym pracowników ochrony Zdrowia, Stowarzyszeniu Pacjentów Primum Non Nocere. Projekt zostanie również przekazany do zaopiniowania przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
W ramach konsultacji społecznych projekt ustawy również – stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) - zostanie opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego.
Projekt nie będzie miał wpływu na wydatki budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Projekt będzie miał wpływ na dochody Narodowego Funduszu Zdrowia. Z chwilą wejścia projektowanych przepisów w życie nie będzie podstaw prawnych do poboru opłaty ryczałtowej od zakładów ubezpieczeń i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wpływy NFZ zatem ulegną zmniejszeniu. Jak wynika z pisma Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2008 r. (znak: NFZ/CF/M/2008/AP-W/W/00398) łączna kwota wpływu z tytułu powyższej opłaty w okresie październik – listopad 2007 r. wyniosła 70 703 153,22 złotych, a zatem szacuje się, iż przeciętny miesięczny wpływ z tego tytułu wyniósł około 35 351 577 złotych.
Projektowana ustawa zakłada przyjęcie rozwiązania, które umożliwi realizację przez NFZ roszczeń odszkodowawczych. Wpływ z realizacji tych roszczeń zależy od ilości zdarzeń stanowiących podstawę do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej, w związku z czym oszacowanie wielkości wpływu środków z tego tytułu do NFZ jest niemożliwe.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana regulacja może mieć wpływ na rynek pracy i może powodować wzrost zatrudnienia (obsługi prawnej) w podmiotach, które dochodzić będą roszczeń od sprawców szkód lub zakładów ubezpieczeń.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki
Projekt nie będzie miał wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Projekt nie będzie miał wpływu na sytuację regionów.

7. Wpływ regulacji na ochronę zdrowia
Pełna realizacja roszczeń odszkodowawczych od sprawców szkód lub zakładów ubezpieczeń spowoduje wzrost środków finansowych podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, a przez to lepszą dostępność do świadczeń.

8. Wpływ regulacji na warunki życia ludności
Poprzez zwiększenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej proponowana regulacja będzie miła pozytywny wpływ na warunki życia ludności.
Proponowane rozwiązanie zwiększa zakres odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń, lecz nie powoduje zwiększenia poziomu szkodowości,a zatem nie powinien nastąpić wzrost składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ponadto w projekcie rezygnuje się z rozwiązania zakładającego obciążenie zakładów ubezpieczeń opłatą na rzecz NFZ, w związku z czym środki te pozostaną w zakładach ubezpieczeń. W konsekwencji zatem może spowodować to obniżenie składki na ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub tez utrzymanie wysokości dotychczasowej składki co najmniej na obecnym poziomie.

9. Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9340 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.