nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 6 marca 2008 r.


1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 07-03-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Propozycje zmian do planu pracy Rządu na I półrocze 2008 r.
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji zmiany do pracy Rządu na I półrocze 2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 06-03-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

4. Projekt programu pn. „Wdrożenie programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”, realizowanego w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 07-03-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

5. Projekt programu pn. „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości”, realizowanego w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 07-03-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia sprawie wykazu leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 06-03-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 06-03-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
- przedstawił Pan Jan Orgelbrand Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 06-03-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

9. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków
- przedstawił Pan Jan Orgelbrand Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 06-03-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 06-03-2008 r.
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Wykaz głównych uwag do projektów ustaw:
- o zakładach opieki zdrowotnej,
- o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz
o Rzeczniku Praw Pacjenta,
- o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.

- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przyjęcie uwag do projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta i do projektu ustawy o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych,
omówienie na Kierownictwie wykazu uwag do projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
termin realizacji: 10-03-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny we współpracy z Departamentem Zdrowia Publicznego, Departamentem Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia, Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-03-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1915 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.