nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie25.03.2008r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu
17.03.2008 Pismo nr MZ-DNP-0101-4827-19/JW/08
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 marca 2008 r.

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 4 kwietnia 2008 r.
21 dni od daty
otrzymania projektu

Uwagi prosimy przesyłać na adres
j.wawer@mz.gov.pl


Projekt z dnia 11.03.2008 r.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ................... 2008 r.
zmieniające rozporządzenia w sprawie
Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie (Dz. U. Nr 90, poz. 606) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:
„w sprawie Ośrodka Readapatcyjno-Rehabilitacyjnego”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ośrodkowi Readaptacyjnemu dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy ze Względów Społecznych i Medycznych nadaje się nazwę Ośrodek Readapatacyjno-Rehabilitacyjny, zwany dalej „Ośrodkiem”.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Siedzibą Ośrodka jest Anielin.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.UZASADNIENIE

Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Konstancinie-Jeziornie działa na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie (Dz. U. Nr 90, poz. 606).

Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) tworzenie, przekształcenie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze rozporządzenia właściwego organu administracji rządowej albo w drodze uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, chyba że przepisy ustawy lub przepisy odrębne stanowią inaczej.

Ze względu na potrzebę uregulowania na nowo kwestii organizacyjnych, dotyczących nazwy i siedziby Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie zachodzi konieczność odpowiedniej nowelizacji ww. rozporządzenia, a w związku z tym wydania rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie.

Nowe uregulowanie kwestii siedziby i nazwy Ośrodka spowodowało konieczność zmiany tytułu rozporządzenia.
Ponadto konsekwencją nowego uregulowania kwestii organizacyjnych jest również konieczność zmiany nazwy jednostki, tj.: „Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie” na „Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny”, w związku z czym zostanie nadane nowe brzmienie § 2 ww. rozporządzenia.

Zostanie również dokonana zmiana brzmienia § 4 ww. rozporządzenia, w którym zostanie wskazana siedziba Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego tj. Anielin.
Projekt przedmiotowego rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny.
Projekt rozporządzenia dotyczy wyłącznie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancicie-Jeziornie.

2. Konsultacje społeczne.
Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom społecznym i w tym celu zostanie przekazany w szczególności do:
1) Naczelnej Rady Lekarskiej;
2) Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
3) Naczelnej Rady Aptekarskiej;
4) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
5) Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”;
6) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia;
7) Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy;
8) Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych;
9) Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”;
10) Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
11) Stowarzyszenia „MONAR”;
12) Fundacji im. Stefana Batorego;
13) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Projekt rozporządzenia zostanie ponadto umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.
Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w niniejszej ocenie, po ich zakończeniu.

3. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Wejście w życie rozporządzenia spowoduje konieczność poniesienia jednorazowych wydatków przez jednostkę w wysokości około 4,5 tys. zł.
Powyższe środki zostaną pokryte w ramach zatwierdzonego planu wydatków jednostki budżetowej na 2008 r.
Jednocześnie wejście w życie rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego na rynek pracy.
Brak oddziaływania na rynek pracy.

5. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Brak oddziaływania na konkurencyjność wewnętrzną i na konkurencyjność zewnętrzna.

6. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny.
Brak oddziaływania na rozwój regionalny.

7. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego na środowisko.
Brak oddziaływania na środowisko.

8. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego na zdrowie.
Brak oddziaływania na zdrowie.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-03-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4148 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.