nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 7 kwietnia 2008 r.


1. Informacja o projektach systemowych przewidzianych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla których Instytucją wdrażającą (Instytucją pośredniczącą II Stopnia) jest Ministerstwo Zdrowia – Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych.
Wyciąg z dokumentów dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie związanym z realizacją Działania 2.3:Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 08-04-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

3. Opinia do uwag Ministra Finansów zgłoszonych do stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacj Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przygotowanie projektu odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
- referowała Pani Sylwia Lis Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji
termin realizacji: 08-04-2008 r.

Odpowiedzialny: Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

5. Projekt Informacji dla Komisji Zdrowia Senatu RP o programie „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”
- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie projektu informacji,
skierowanie do Komisji Zdrowia Senatu RP,
termin realizacji: 08-04-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 7-04-2008 r. do dnia 11-04-2008 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.
Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-04-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1691 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.