nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 28 kwietnia 2008 r.


1. Propozycje do planu prac Rządu na II półrocze 2008 r. (w części zadaniowej i w części legislacyjnej).
- referowała Pani Alina Budziszewska Zastępca Dyrektora Departamentu
Prawnego.

Ustalono:
uzupełnienie materiału o brakujące zapisy,
termin realizacji: 28-04-2008 r.
przyjęcie propozycji do planu prac Rządu na II półrocze 2008 r. po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy właściwych Departamentów we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

2. Projekt zaktualizowanej „Informacji z przebiegu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2008 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przekazanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 29-04-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

3. Informacja dotycząca możliwości zaskarżenia bezczynności Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji tytułów licencjata pielęgniarstwa i położnictwa
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Propozycja poparcia kandydata w związku z naborem na stanowisko Dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych ( Dyrekcja F „Zdrowie Publiczne”
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Informacja w sprawie powołania samodzielnej jednostki badawczo-rozwojowej pn. „Krajowe Centrum Kontroli i Profilaktyki Zakażeń”- pismo z Narodowego Instytutu Leków
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

6. Projekt działań wobec Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie materiałów zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu nowelizacji ustawy z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uzupełnienie składu Zespołu zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

9. Propozycja podjęcia prac nad koncepcją budowy systemu powiadamiania ratunkowego z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie do prac w kierunku powołania Zespołu z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

11. Propozycja poparcia przez Ministra Zdrowia Akcji „Nie biorę, chcę normalnie zarabiać” organizowanej przez Fundację „ Nie biorę, chcę normalnie zarabiać”
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie stanowiska Ministra Zdrowia zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

12. Propozycja podziału środków w zakresie zadań budowlanych uczelni medycznych, szpitali ogólnych, szpitali klinicznych, instytutów naukowo-badawczych, regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 29-04-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 29-04-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

14. .Projekt Sprawozdania za rok 2007 z realizacji „Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 29-04-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

15. Projekt uwag Ministra Zdrowia do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu uwag.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-04-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2210 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.