nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 16 maja 2008 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
termin realizacji: 19-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Ośrodka Readapcyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie Jeziornie
- referowała Pani Izabella Trojanowska Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:
uzupełnienie materiału o dodatkowe informacje zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Projekt Umowy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Zdrowia Republiki Mołdowy o współpracy w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych
- referował Pan Rafał Plachimowicz Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 19-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych
- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 19-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Projekt materiału pt.: „Przyczyny nagłych zgonów u dzieci i młodzieży szkolnej niewywołane czynnikiem chorobotwórczym”
- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Komisji Zdrowia Sejmu RP,
termin realizacji: 19-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 19-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt „Zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2008 r (wraz z informacją o wysokości środków finansowych przeznaczonych na ich realizację)
- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Pismo Lecznicy Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii SPZOZ w Warszawie
- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
omówienie na Kierownictwie w dniu 26-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Informacja dotycząca bieżącej sytuacji Akademickiego Centrum Klinicznego-Szpitala AMG w Gdańsku
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie informacji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych
z ograniczeniami w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczonych na opakowaniach kosmetyków

- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 19-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 19-05-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji i Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
termin realizacji: 19-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji i Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

13. Prośba o wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia komórki odpowiedzialnej za zadania zawiązane z funkcjonowaniem lecznictwa uzdrowiskowego
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

Ustalono:
brak uzasadnienia do wprowadzenia zmian.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji i Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

14. Notatka w sprawie bazy SP ZOZ LPR w Zakopanem
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

Ustalono:
kierunkowe przyjęcie proponowanych działań

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Departamentem Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

15. Projekt działań dotyczący zakupu dodatkowej ilości czynnika IX oraz pozostałych czynników krzepnięcia w ramach przyznanego na rok 2008 budżetu „Narodowego Programu Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011”
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

Ustalono:
podjęcie działań w kierunku przygotowania programu zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi we współpracy z Departamentem Ubezpieczenia Zdrowotnego i Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu w porozumieniu z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia

16. Propozycja bezkosztowej wymiany preparatu Immunate na Recombinate
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

Ustalono:
odrzucenie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

17. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawach: zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia, oraz ustalenia regulaminu działania Kierownictwa Ministra Zdrowia oraz Kolegium Ministra
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 19-05-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 19-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
- referował Pan Jakub Bydłoń Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji
termin realizacji: 20-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

20. Projekt programu „Szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym” oraz „Szkolenie lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej – jednodniowe minimum onkologiczne” realizowane w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie programu do realizacji,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 20-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

21. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych – Zadanie na 2008 r.: „Program rozwoju opieki paliatywnej”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie programu do realizacji,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 20-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

22. Wniosek z wykazem wybranych realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

23. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów medycznych, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one określonych dla nich wymagań
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 20-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

24. Informacja dotycząca propozycji zmniejszenia kosztów egzekucji sądowej i administracyjnej w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji bez dalszego procedowania.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

25. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego
- przedstawiła Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 19-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

26. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa wielkopolskiego
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 20-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

27. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia

- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 19-05-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny

28. Notatka służbowa w sprawie planowanego zakresu prac remontowych w 2008 r.
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny .

Ustalono:
podjęcie działań zgodnie z przedstawioną propozycją.

Odpowiedzialny: Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny

29. Projekt Instrukcji dla przedstawiciela polski na spotkanie z Dyrektorem Generalnym DG Markt, Panem Jörgenem Holmquistem dotyczące aktualnych problemów z uznawaniem kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych w Unii Europejskiej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-05-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2385 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.