nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 26 maja 2008 r.

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 26-05-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
termin realizacji: 26-05-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Propozycja zadania do planu prac Rządu na II połowę 2008 r.
pn. „Opracowanie strategii zmian w kształceniu przed- i podyplomowym lekarzy”

- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Projekt informacji Ministra Zdrowia na temat sytuacji opieki psychiatrycznej – materiał na posiedzenie Komisji Zdrowia Senatu RP
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu informacji,
skierowanie do Komisji Zdrowia Senatu RP,
termin realizacji: 27-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Propozycja działań dotyczących polskiej transplantologii
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie opinii zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 30-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej, Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw Chorób Rzadkich
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
powiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu i skierowanie do konsultacji do Ministra Finansów.
termin realizacji: 27-05-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.
termin realizacji: 27-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Propozycja działań dotycząca programów zdrowotnych, które nie zostały przyjęte do realizacji i finansowania ze środków finansowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w 2008 roku

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie założeń i kosztorysu projektu Programu Zwalczania Zakażeń HCV i projektu Narodowego Programu Leczenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane,
omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Projekt Sprawozdania z realizacji ”Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2007
Projekt Harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego ”Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2009.
Propozycje kierunków realizacji zadań programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” na lata 2010-2011

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektów,
skierowanie do Prezesa Rady Ministrów i do Marszałka Sejmu RP,
termin realizacji: 27-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu
„ Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”

- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu,
Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 27-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji.
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 27-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

12. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
(w dniach od 26-05-2008 r. do dnia 30-05-2008 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

13. Projekty rozporządzeń refundacyjnych do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o cenach:
rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością,
rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające,
rozporządzenie w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością,
rozporządzenie w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych - przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 27-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-05-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2014 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.