nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 30 czerwca 2008 r.


1. Projekt ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 02-07-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 02-07-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 30-06-2008 r.
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania standardu kompleksowej opieki nad chorymi na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne oraz sposobu i zasad finansowania zaopatrzenia w czynniki krzepnięcia
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 30-06-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
termin realizacji: 30-06-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
termin realizacji: 30-06-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Propozycja usług badawczych z zakresu medycyny pracy do realizacji
w 2008 r.

- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zaakceptowano wybór ofert oraz propozycję rozpisania nowego konkursu.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Projekt materiału dla Komisji Zdrowia Sejmu RP „Perspektywy i kierunki rozwoju biotechnologii w Polsce”
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu materiału,
przesłanie do Komisji Zdrowia Sejmu RP,
termin realizacji: 02-07-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Projekt wniosku o wypowiedzenie Protokołu o współpracy między Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej
a Ministerstwem Zdrowia i Przemysłu Medycznego Federacji Rosyjskiej
w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych

- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu wniosku,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 01-07-2008 r,

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Informacja w sprawie kontroli realizacji Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD oraz Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

11. Projekty rozporządzeń refundacyjnych do ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
i ustawy o cenach:
- rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków
i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością,
- rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych
i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające,
- rozporządzenie w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
- rozporządzenie w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych
i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.
termin realizacji: 02-07-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

12. Projekt opinii Ministra Zdrowia do projektu stanowiska Rady Ministrów wobec przygotowanego przez Komisję Nadzwyczajną „Przyjazne Państwo” projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- referował Pan Tomasz Pawlęga Zastępca Dyrektora Departamentu
Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
wskazanie w treści opinii kierunku zmian, który uwzględni ujednolicenie zasad opłacania składek również w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych z zastosowaniem rozwiązania zgłoszonego podczas dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w porozumieniu z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2105 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.