nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat pobieranych za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności26.01.2009r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 lipca 2008 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
25 lipca 2008 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
M.Woszczalska@gis.gov.plProjekt z dnia 23.04.2008 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia …………........ 2008 r.
w sprawie opłat pobieranych za czynności wykonywane
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w ramach urzędowych kontroli żywności


Na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wysokość opłat mających na celu pokrycie kosztów ponoszonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności, na zasadach określonych w art. 27 – 29 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), w tym metody obliczania niektórych opłat oraz stawki opłat i sposób ich wnoszenia.

§ 2.

1. Opłaty za czynności wykonywane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności obejmują koszty wykonania, w szczególności następujących czynności:
1) przeprowadzenia kontroli w zakresie spełniania przez podmiot działający na rynku spożywczym obowiązujących wymagań higienicznych;
2) związanych z dokonaniem oceny spełniania przez środki spożywcze wymagań zdrowotnych, a także spełniania przez materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością wymagań określonych w przepisach rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ustawy;
3) oceny cech organoleptycznych;
4) pobrania próbek środków spożywczych, materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych;
5) wykonania badań laboratoryjnych pobranych próbek żywności, materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz wydania sprawozdania z badań laboratoryjnych;
6) przeprowadzenia czynności kontrolnych w ramach granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych albo materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym wydania świadectwa stwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy albo materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, obejmują również inne uzasadnione wydatki, poniesione przez stacje sanitarno-epidemiologiczne w związku z wykonaniem danej czynności, w tym w szczególności koszty:
1) dojazdu do miejsca wykonania czynności;
2) kontroli dokumentów;
3) wysłania próbek do badań laboratoryjnych;
4) kontroli prawidłowości procesów technologicznych, warunków produkcji, magazynowania i transportu środków spożywczych i materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

§ 3.

Koszty czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, są ustalane na podstawie bezpośrednich i pośrednich kosztów ich wykonania określonych w przepisach dotyczących opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

§ 4.

Stawki opłat za przeprowadzenie kontroli sanitarnej w zakładzie obejmują uśrednione koszty bezpośrednie i pośrednie w wysokości:
1) 45 zł – stawka ryczałtowa z tytułu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz
2) 15 zł – stawka ryczałtowa za każdą rozpoczętą godzinę kontroli.

§ 5.

Stawka opłat za dokonanie kontroli jednego środka spożywczego lub materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością w zakresie:
1) cech organoleptycznych - wynosi 8 zł;
2) prawidłowości oznakowania:
a) środków spożywczych powszechnego spożycia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - wynosi 20 zł,
b) suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i środków spożywczych wzbogacanych witaminami lub składnikami mineralnymi – wynosi 45 zł;
3) wydania sprawozdania z badań laboratoryjnych pobranych próbek środków spożywczych i materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - wynosi 17 zł.

§ 6.

1. Stawki opłat za dokonanie kontroli jednego środka spożywczego lub materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością obejmującego:
1) proste pobranie próbek towaru do badań laboratoryjnych – stawka ryczałtowa 15 zł;
2) złożone pobranie próbek towaru do badań laboratoryjnych – stawka ryczałtowa 45 zł.
2. Proste pobranie próbki, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oznacza pobranie próbki bez konieczności dzielenia lub mieszania poszczególnych składników środka spożywczego.
3. Złożone pobranie próbki, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oznacza konieczność wydzielenia określonej części reprezentatywnej z całej partii lub pobranie kilku części lub składników środka spożywczego i ich wymieszanie, aby uzyskać próbkę reprezentatywną dla danego środka spożywczego. Jako złożone pobranie próbki należy traktować pobranie próbek do badań mikrobiologicznych, wymagające użycia sterylnego sprzętu i opakowania.

§ 7.

1. Stawki opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli sanitarnej obejmują uśrednione koszty bezpośrednie i pośrednie, w tym w szczególności:
1) kontrola dokumentacji partii towaru zgłoszonego do granicznej kontroli sanitarnej – stawka ryczałtowa – 15 zł.;
2) oględziny partii towaru – stawka ryczałtowa w wysokości:
a) 15 zł – za 1 kontener lub pojemnik,
b) po 5 zł – dodatkowo za każdy następny kontener lub pojemnik w przesyłce;
3) 15 zł – stawka ryczałtowa z tytułu kontroli i oględzin jednej partii towaru w samochodzie, na statku oraz w wagonie kolejowym;
4) 35 zł - stawka ryczałtowa z tytułu kontroli i oględzin jednej partii towaru przewożonego w cysternie lub wagonie kolejowym,
5) 30 zł – stawka ryczałtowa z tytułu kontroli i oględzin jednej partii towaru w samochodzie lub na statku, gdy przesyłka składa się z różnych rodzajów tego samego towaru;
6) 30 zł - wydanie świadectwa spełnienia wymagań zdrowotnych towaru;
7) wydanie świadectwa z załącznikami - opłata wynosi dodatkowo 15 zł za każdy załącznik.
8) 15 zł – opłata z tytułu zawiadomienia.

§ 8.

1. Stawki opłat za wykonanie badań laboratoryjnych pobranych próbek środków spożywczych lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej kontroli żywności określa załącznik do rozporządzenia.
2. W przypadku konieczności wykonania badania laboratoryjnego, dla którego w załączniku do rozporządzenia nie określono stawki opłaty organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonujący to badanie ustala wysokość opłaty biorąc pod uwagę poniesione uzasadnione koszty wykonania badania przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w tym w szczególności uśrednione koszty bezpośrednie i pośrednie wykonania badania, koszty zużytych odczynników, sprzętu i innych materiałów niezbędnych do wykonania badania.

§ 9.

1. Opłaty za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności mogą być dokonywane:
1) gotówką do kasy właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
2) na rachunek bankowy stacji sanitarno-epidemiologicznej wykonującej czynności kontrolne wskazany w decyzji określającej wysokość opłaty.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są wnoszone w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji określającej wysokość opłaty.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).Uzasadnienie


Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225).

Zakres regulacji objętej projektem rozporządzenia wynika z przepisów art. 27 – 29 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.
Projekt rozporządzenia określa opłaty, które będą ponoszone przez podmioty działające na rynku spożywczym w celu pokrycia kosztów poniesionych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej za czynności wykonywane w ramach urzędowych kontroli żywności. Opłaty te będą pobierane wyłącznie za czynności wykonywane w ramach urzędowych kontroli żywności. Natomiast za pozostałe czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z kompetencjami tej Inspekcji pobierane są opłaty określone, na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 20, poz. 193).

Rozporządzenie określa metody obliczania niektórych opłat oraz stawki opłat i sposób ich pobierania. Opłaty objęte projektowanym rozporządzeniem obejmują koszty bezpośrednie i pośrednie ponoszone przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy w wyniku czynności kontrolnych stwierdzone zostaną przez kontrolujących niezgodności z przepisami prawa żywnościowego, w zakresie określonym w art. 75 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem UE.
Ocena Skutków Regulacji


1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje
Projektowane rozporządzenie obejmuje zakresem regulacji organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz podmioty produkujące lub wprowadzające do obrotu żywność, które będą ponosiły koszty wynikające z zadań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonywanych w ramach urzędowych kontroli żywności na warunkach określonych w art. 27 - 29 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych.
W ramach konsultacji projekt został przekazany związkom i zrzeszeniom przedsiębiorców branży spożywczej zajmujących się produkcją i obrotem żywnością, w tym Radzie Gospodarki Żywnościowej oraz organizacjom konsumentów – Radzie Krajowej Federacji Konsumentów, Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich i Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Konsumentów, a także Wojewódzkim Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym.
Projekt został opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.
W ramach konsultacji społecznych nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektowanego rozporządzenia.
Uwagi zgłoszone przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie uzgodnień zewnętrznych zostały uwzględnione w projekcie. Uwagi te w większości dotyczyły doprecyzowania wykazu badań laboratoryjnych oraz określenia cen za ich wykonanie.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ regulacje zaproponowane w projekcie nie nakładają nowych zadań na organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a zadania związane z zatwierdzaniem zakładów są obecnie realizowane na podstawie obowiązujących przepisów. Planowane rozporządzenie nie spowoduje również zwiększenia obciążenia finansowego przedsiębiorców branży spożywczej gdyż, w chwili obecnej ponoszą oni stosowne opłaty na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 20, poz. 193).

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. Sposób naliczania opłat oraz wysokość opłat za badania laboratoryjne nie zmienią się, gdyż dotychczas organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej działają w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 951, z późn zm.). Ponadto przedsiębiorcy obciążani będą opłatami za badania laboratoryjne w momencie gdy potwierdzą one wystąpienie niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na zdrowie ludzi.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5664 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.