nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych13.02.2009r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 sierpnia 2008 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
27 sierpnia 2008 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
a.szubstarska@gis.gov.plROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia…………………….. 2008 r.
w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych


Na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenia określa tryb i warunki przekazywania zwłok do celów naukowych, w tym:
1) warunki uzasadniające przekazanie zwłok do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zwanej dalej „uczelnią”;
2) tryb przekazywania zwłok;
3) sposób ponoszenia kosztów transportu zwłok.

§ 2.

1. Uczelnia może wystąpić z wnioskiem do właściwego starosty o przekazanie zwłok do celów naukowych.
2. Warunkiem przekazania przez właściwego starostę zwłok do celów naukowych jest uzasadnienie wniosku, o którym mowa w ust.1, wskazujące, że planowane cele naukowe są możliwe do realizacji wyłącznie w oparciu o badanie zwłok.

§ 3.

Przekazanie zwłok uczelni następuje wraz z kartą zgonu zawierającą adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

§ 4.

Transport zwłok powinien być prowadzony zgodnie z wymaganiami sanitarno- higienicznymi, w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku o nieprzepuszczalnych, łatwozmywalnych ścianach, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekcyjnych.

§ 5.

Uczelnia zleca transport zwłok przekazanych jej do celów naukowych i ponosi koszty transportu oraz przechowywania zwłok, jeżeli koszty takie powstaną.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.Uzasadnienie


Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm), zgodnie z którą, minister właściwy do spraw zdrowia określi tryb i warunki przekazywania zwłok do celów naukowym, w szczególności warunki uzasadniające przekazywanie zwłok do celów naukowych, tryb przekazywania zwłok oraz sposób ponoszenia kosztów związanych z ich transportem. Uregulowanie zagadnienia przekazywania zwłok do celów naukowych jest konieczne ze względu na zapotrzebowanie uczelni wyższych na materiał sekcyjny do prowadzenia szkoleń studentów w zakresie prawidłowej anatomii człowieka. Zwłoki są nieocenionym materiałem dydaktyczno-naukowym i są warunkiem odpowiedniego kształcenia studentów medycyny. Brak powyższej regulacji utrudniał w znacznym stopniu pozyskiwanie materiału sekcyjnego na potrzeby uczelni medycznych.

W myśl przepisów ustawy zgodę na przekazanie zwłok wydaje, w drodze decyzji, właściwy starosta. Z wnioskiem o wydanie zgody występuje uczelnia. Warunkiem przekazanie zwłok będzie uzasadnienie wniosku, w którym uczelnia winna wykazać, że planowane cele naukowe są możliwe do realizacji wyłącznie w oparciu o badanie zwłok.

Ponadto rozporządzenie reguluje kwestie ponoszenia kosztów transportu i przechowywania zwłok przekazanych do badań naukowych. Wprowadzono przepis, zgodnie z którym uczelnia, która wystąpiła o zgodę na przekazanie zwłok do badań, ponosi koszty ich transportu i przechowywania. W projekcie zostały określone warunki transportowania zwłok.
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych ( Dz. U. Nr 239, poz. 2039 z późn. zm).

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.Ocena Skutków Regulacji

1. Podmioty, na które oddziałuje powyższa regulacja:
Projektowane rozporządzenie oddziałuje na organy samorządowe, publiczne uczelnie medyczne oraz podmioty prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

2. Konsultacje społeczne.
Równolegle do uzgodnień międzyresortowych projektowana regulacja została skonsultowana z następującymi podmiotami:
1) Państwowym Zakładem Higieny;
2) Naczelną Radą Lekarską;
3) Okręgową Izbą Lekarską;
4) Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych;
5) Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych;
6) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych;
7) Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia;
8) Sekretariatem Ochrony Zdrowia KK – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”;
9) Federacją Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej;
10) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
11) Polskie Stowarzyszenie Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych
12) Polska Izba Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej
13) Uniwersytet medyczny w Łodzi
14) Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
15) Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
16) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
17) Akademia Medyczna we Wrocławiu;
18) Uniwersytet Medyczny w Lublinie
19) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
20) Akademia Medyczna w Gdańsku
21) Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
22) Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
23) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana regulacja będzie miała niewielki skutek finansowy dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym podmiotów przejmujących zwłoki do celów naukowych, związany z kosztami transportu i przechowywania przekazywanych zwłok, a także zachowania godności należnej zmarłemu. Szacunkowo ok. 1200 zł. wynosi koszt transportu i przechowywania jednych zwłok, ok. 3000 zł koszt pochówku.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki
Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów

7. Wstępna ocena zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej
Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7404 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.