nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 27 sierpnia 2008 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy skutków prawnych, społecznych, gospodarczych i finansowych projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej
- referowała Pani Sylwia Lis Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 28-08-2008 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, lekarza i lekarza dentystę pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego Minister Obrony Narodowej pełni funkcję organu założycielskiego
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ustalono:
przyjęcie tekstu rozporządzenia,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 28-08-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Sprawozdanie z realizacji w okresie od czerwca 2007 do maja 2008r programu „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010"
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przygotowanie notatki informacyjnej o stanie realizacji programu na dzień 29 sierpnia 2008,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem składania uwag 3 dni,
termin realizacji: 28-08-2008 .r,
w przypadku braku uwag skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
termin realizacji: 28-08-2008 .r,
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu


6. Projekt zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2015".
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 28-08-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji i Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

7. Stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Ustalono:
uwagi do projektu,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji i Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 28-08-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

9. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny i weryfikacji kosztów zadań wykonywanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych ramach dotacji celowej na realizacje zadań przejętych przez samorząd od administracji państwowej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

10. Informacja w sprawie nieprzestrzegania terminów składania faktur oraz sprawozdań końcowych przez dwóch organizatorów kształcenia tj.: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Instytut-„Pomnik" Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęto informację,
zalecenia przestrzegania terminów.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

11. Projekt opinii Rady Ministrów wobec przygotowanego przez Komisję Nadzwyczajną „Przyjazne Państwo" projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- referowała Pani Sylwia Lis Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego

Ustalono:
przyjęto zaproponowany kierunek działań.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

12. Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony Zdrowia (druk nr 294), materiał roboczy do stanowiska Rządu, pismo przekazujące.
przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie projektu stanowiska.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji i Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2008-09-05
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2008-09-05Monika Latoszek 

Statystyka strony: 3160 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.