nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 15 września 2008 r.


1. Projekt zmian planu finansowego wydatków bieżących na 2008 r. w rozdziale 85195 – Pozostała działalność
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Readaptacyjno – Rehabilitacyjnemu
- referowała Pani Izabella Trojanowska Dyrektor Departamentu Nadzoru,
Kontroli i Skarg.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 16-09-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Propozycja finansowania zakupu PET dla Akademickiego Centrum Onkologii, Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku w ramach Programu Tomografia Pozytonowa (PET)- Budowa sieci ośrodków (PET)
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 16-09-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego weterynaryjnego oraz treści ulotki
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem uwag 14 dni,
termin realizacji: 17-09-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt działań dotyczący sposobu zagospodarowania zapasów osocza w poszczególnych Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi we współpracy z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

7. Zagadnienia do rozstrzygnięcia przez Kierownictwo wynikające z uwag zgłoszonych do poselskiego projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia przez Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionych propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

8. Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazów dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 16-09-2008 r.
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem uwag 30 dni,
termin realizacji: 17-09-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu badań lekarskich częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23 rokiem życia.
- referował Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektora Departamentu
Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem uwag 30 dni,
termin realizacji: 17-09-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

11. Notatka w sprawie propozycji strony ukraińskiej odnośnie uregulowania kwestii finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych, na terytorium drugiego z umawiających się państw, osobom przekraczającym granicę polsko-ukraińską na zasadach małego ruchu granicznego
- referował Pan Tomasz Pawlęga Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
podjęcie działań zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

12. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń zmian systemowych w zakresie realizacji zadań instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez instytucje niepubliczne
- referował Pan Tomasz Pawlęga Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 16-09-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie procedur urzędowych kontroli żywności
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do ponownych uzgodnień zewnętrznych z terminem uwag 7 dni,
termin realizacji: 17-09-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem uwag 30 dni,
termin realizacji: 17-09-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

15. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 15-09-2008r do19-09-2008r)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-09-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2053 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.