nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 6 października 2008 r.


1. Projekt ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 08-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 08-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 08-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
termin realizacji: 08-10-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
termin realizacji: 08-10-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
termin realizacji: 08-10-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt zaktualizowanej ”Informacji z przebiegu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej – wrzesień 2008 r.
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 08-10-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

8. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek skarbu państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji - przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 08-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

9. Wniosek o akceptację wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i projektu umowy na zakup szczepionki przeciwko poliomyelitis
- referowała Pani Anna Kamińska Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie wyników postępowania i projektu umowy.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
- referowała Pani Anna Kamińska Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 08-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz sposobu oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrum powiadamiania ratunkowego, a także sposobu oznakowania i wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
- referowała Pani Anna Kamińska Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

12. Propozycja finansowania zakupu PET dla Akademickiego Centrum Onkologii, Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku w ramach programu Tomografia pozytonowi (PET)- Budowa sieci ośrodków (PET)
- referowała Pani Anna Kamińska Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

13. Wniosek w sprawie zmiany nazwy oraz wniosek o zatwierdzenie skorygowanej wartości kosztorysowej inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa pawilonu „E” Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu,

14. Propozycja zmian w planie wydatków majątkowych
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu,

15. Projekt odpowiedzi do Dyrektora Instytutu Kardiologii dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Kardiologicznej”
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

16. Projekt wystąpienia pokontrolnego do Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 08-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

18. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości pestycydów w materiałach paszowych i mieszankach paszowych
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 08-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

19. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
(w dniach od 06-10-2008 r. do 10-10-2008 r.).
- referowała Pani Bożena Kędzierska radca Ministra w Biurze Ministra.

20. Prośba o potwierdzenie planu finansowego dotyczącego wynagrodzeń dla Konsultantów Krajowych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie wysokości wynagrodzenia dla Konsultantów Krajowych w 2008 r. na poziomie o 10 % wyższym w stosunku do wynagrodzenia w roku 2007.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

21. Projekt zmian w budżecie na 2008r. w rozdziale 85195-pozostała działalność
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie zmian zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu,

22. Sprawy różne:
Informacja dotycząca kontroli jakości badań mammograficznych

- referowała Pani Anna Kamińska Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej.
- referował Pan Jerzy Giermek Kierownik Centralnego Ośrodka
Koordynującego dla Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister ZdrowiaWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-10-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2152 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.