nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 20 października 2008 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa śląskiego
- referowała Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłoszenia uwag 3 dni,
termin realizacji: 21-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Readaptacyjno-Rehabilitacyjnemu
- referowała Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 21-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

3. Projekt odpowiedzi w sprawie Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu
- przedstawiła Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 22-10-2008r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

5. Projekt działań dotyczący należności wobec budżetu państwa od Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

6. Projekt działań dotyczący należności wobec budżetu państwa od członków Zarządu Głównego Dolnośląskiego Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym „KUŹNIA” we Wrocławiu
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

7. Projekt działań dotyczący należności wobec budżetu państwa od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. E. Biernackiego w Pabianicach
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

8. Projekt działań dotyczący należności wobec budżetu państwa od Szpitala Uniwersyteckiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 22-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2007-2011 za rok 2007
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 21-10-2008r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12. Projekt „Informacji o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2007 roku”
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 21-10-2008r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-10-2008r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 21-10-2008r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

16. Projekt sprawozdania z realizacji ustawy w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wraz z załącznikiem przedmiotowego sprawozdania
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłoszenia uwag 5 dni,
termin realizacji: 21-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

17. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw gerontologii
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 21-10-2008r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-10-2008r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

19. Materiał dotyczący zadań zlecanych przez Ministra Zdrowia do realizacji organizacjom pozarządowym w 2008 r. (II edycja konkursu ofert)
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie wariantu zgodnie uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

20. Wniosek dotyczący Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce” o zmianę harmonogramu realizacji zadań w roku 2008 i 2009
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie wniosku po uwzględnieniu opinii Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

21. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-10-2008r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

22. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw dokonania analizy funkcjonowania szpitali klinicznych i ich relacji formalno-prawnych i organizacyjnych z publicznymi uczelniami medycznymi i publicznymi uczelniami prowadzącymi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 21-10-2008r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

23. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uzyskanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 22-10-2008r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

24. Propozycja przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. ”Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, Program poprawy wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych oraz Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

25. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania norm kompleksowego wdrożenia elektronicznego systemu ISBT 128
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłoszenia uwag 3 dni,
termin realizacji: 21-10-2008r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

26. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz sposobu oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrum powiadamiania ratunkowego, a także sposobu oznakowania i wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

27. Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2009 r.
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

28. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 20-10-2008 r. do 24-10-2008 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-10-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1599 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.