nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 27 października 2008 r.


1. Informacja o realizacji Programu prac legislacyjnych Rządu na II półrocze br. oraz programu prac legislacyjnych Ministra Zdrowia w zakresie rozporządzeń w związku z zakończeniem z dniem 30 września III kwartału br.
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przedstawienie na Kierownictwie przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji projektów ustaw i projektów rozporządzeń zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas dyskusji,
termin realizacji: 29-10-2008 r.
przedstawienie na Kierownictwie przez Departament Zdrowia Publicznego oraz przez Głównego Inspektora Sanitarnego harmonogramu prac w związku z przedstawioną informacją,
termin realizacji: 30-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych, Głównego Inspektorat Sanitarny w porozumieniu z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Członkowie Kierownictwa według kompetencji

2. Projekt Porozumienia w sprawie wykonywania zadań związanych z programem wieloletnim „Wymiana Śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 – 2010”
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia.
termin realizacji: 28-10-2008

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Projekt działań dotyczący zapewnienia właściwego postępowania terapeutycznego ze sprawcami czynów zabronionych skazanych za przestępstwo skierowane przeciwko wolności seksualnej, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie dodatkowych informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 30-10-2008r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Informacja odnośnie dotychczasowego udziału Departamentu Zdrowia Publicznego w pracach nad projektem ustawy o zdrowiu publicznym
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie projektu pisma do Przewodniczącego Podkomisji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny, Departament Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Projekt działań dotyczący funkcjonowania Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Polski kontrprojekt Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym wraz z projektem instrukcji negocjacyjnej i projektem uzasadnienia
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłoszenia uwag 14 dni,
termin realizacji: 28-10-2008r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Propozycja wzmocnienia systemu koordynacji polityki Ministerstwa Zdrowia na forum Unii Europejskiej
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłoszenia uwag 3 dni,
termin realizacji: 28-10-2008
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Zgłoszenie kandydatur Ministerstwa Zdrowia do nagród, które zostaną przyznane na 62. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju 2009r. w Genewie
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do Departamentów z prośbą o zgłoszenie kandydatur,
termin realizacji: 29-10-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pani Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Projekt Zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 29-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pani Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 29-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pani Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłoszenia uwag 3 dni,
termin realizacji: 28-10-2008
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i trybu postępowania w procedurze wyjaśniającej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 29-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

13. Propozycja rozdysponowania środków finansowych, pozostających niezaangażowanymi w programie Tomografia pozytonowi PET – Budowa ośrodków PET
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uzupełnienie materiału o dokumenty zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 31-10-2008

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej w uzgodnieniu z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji i Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

14. Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 „Polgraft” na wybór realizatora zadania pt.: „Wdrożenie nowej metody leczenia – przeszczepienie komórek wysp trzustkowych” w roku 2008
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uzupełnienie materiału o dokumenty zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 31-10-2008

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

15. Projekt decyzji Ministra Zdrowia o udzielenie pozwolenia na wykonywanie działalności w zakresie gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji komórek chondrocytów i osteoblastów przeznaczonych do autologicznego przeszczepiania dla Impomed Centrum Sp. z o.o.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 29-10-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

16. Omówiono protokół ze spotkania z firmą Octpharma
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

17. Projekt działań dotyczący przepisów regulujących pokrywanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w przypadku następstw zdarzeń zaistniałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego („OC”)
- przedstawiła Pani Sylwia Lis Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń
Zdrowotnych.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczeń Zdrowotnych
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

18. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 27-10-2008 r. do 31-10-2008 r.)
- przedstawiła Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-10-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1666 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.