nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 14 listopada 2008 r.


1. Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 17-11-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

2. Propozycje zmiany w planie wydatków majątkowych w części 46-Zdrowie w 2008 r.
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

3. Projekt działań dotyczący należności budżetu państwa od PBS DGA Sp. z o.o. „PBS – Medical” Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sopocie (wariant I, wariant II)
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie propozycji zgodnie z wariantem I.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

4. Projekt działań dotyczący należności budżetu państwa od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 17-11-2008 r.,

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

6. Propozycje rozwiązania kwestii dotyczącej wydatkowania niezaangażowanej kwoty, przeznaczonej na usługowe frakcjonowanie osocza - wariant I, wariant II
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie propozycji zgodnie z wariantem II,

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi we współpracy z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

7. Projekt zmiany planu wydatków na 2008r. w ramach realizacji programów zdrowotnych polegający na:
• zmniejszeniu planu finansowego „Narodowego programu profilaktyki i leczenie chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD),
• zwiększeniu planu „Programu badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2006 – 2008”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt zmian planu wydatków związanych z realizacją Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2006 – 2008 „POLKARD” i Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 „Polgraft”, w ramach budżetu Ministra Zdrowia w 2008 r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Projekt zmian planu wydatków związanych z realizacją programów zdrowotnych: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2006 – 2008 „POLKARD”, „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007 – 2011” i „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” finansowanych z budżetu będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia z rozdziału 85149 – Programy Polityki Zdrowotnej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Propozycja dokonania zmian w umowach na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w roku 2008 oraz wniosek o wyrażenie zgody na ich aneksowanie
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17-11-2008r.,

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

12. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania norm kompleksowego wdrożenia elektronicznego systemu ISBT 128
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
powiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu,
termin realizacji: 17-11-2008 r.,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 19-11-2008 r.,

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

13. Propozycja przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii, Program poprawy wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych, Program rozwoju opieki paliatywnej oraz Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

14. Propozycja rozdysponowania środków finansowych w związku z realizacją zadania pn. Tomografia Pozytanowa PET _ Budowa sieci ośrodków PET
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyznanie środków dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz zgłoszenie do wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008,
przyjęcie projektu pisma do Dyrektora Akademickiego Szpitala Klinicznego w Gdańsku.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej w porozumieniu z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw Zdrowia
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 17-11-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17-11-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

17. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy
- referowała Pani Alina Budziszewska-Makulska Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 17-11-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

18. Projekt opinii Ministerstwa Zdrowia dotyczącej Zarządzenia Nr 89/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przygotowanie wystąpienia do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 89/2008/DSOZ.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister ZdrowiaWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-11-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2730 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.