nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 18 listopada 2008 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 19-11-2008 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu
2. Propozycja zwiększenia środków finansowych na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych w 2008r., finansowanych z budżetu państwa,
z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85151 – świadczenia wysokospecjalistyczne

- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu
3. Propozycja zmiany przeznaczenia środków przyznanych w 2008 roku na zakupy inwestycyjne dla Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu
4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie procedur urzędowych kontroli żywności dla organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 19-11-2008r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny
5. Projekt zaktualizowanej „Informacji z przebiegu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej – wrzesień 2008 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.)
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 19-11-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu
6. Projekt stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie właściwego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu
7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2008 roku oraz realizujących je podmiotów
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 19-11-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu
8. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 19-11-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu
9. Propozycja wzmocnienia systemu koordynacji polityki Ministerstwa Zdrowia na forum Unii Europejskiej – zaktualizowane wykazy ekspertów
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu
10. Propozycja zmian dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
- referowała Pani Katarzyna Chmielewska Zastępca Dyrektora Departamentu
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu
11. Projekt podziału dotacji budżetowej na kształcenie w zakresie obronności kraju dla uczelni medycznych na rok 2008
- referowała Pani Katarzyna Chmielewska Zastępca Dyrektora Departamentu
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu
12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe

- referowała Pani Katarzyna Chmielewska Zastępca Dyrektora Departamentu
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 19-11-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu
13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej
- referowała Pani Katarzyna Chmielewska Zastępca Dyrektora Departamentu
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 19-11-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu
14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych
- referowała Pani Katarzyna Chmielewska Zastępca Dyrektora Departamentu
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 19-11-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu
15. Propozycja zróżnicowania w 2009 r. wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w trybie rezydentury
- referowała Pani Katarzyna Chmielewska Zastępca Dyrektora Departamentu
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
uzupełnienie Oceny Skutków Regulacji do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z uwzględnieniem uwag Ministerstwa Finansów,
omówienie dokumentu na Kierownictwie,
termin realizacji: 19-11-2008 r.
zorganizowanie w trybie pilnym roboczego spotkania z przedstawicielami Rządowego Centrum Legislacji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu
16. Propozycja przyznania stypendiów dla cudzoziemców podejmujących studia w Polsce oraz cudzoziemców podejmujących staż podyplomowy, specjalizację lub studia doktoranckie (wniosek z dnia 3-11-2008 r. dla 13 osób)
- referowała Pani Katarzyna Chmielewska Zastępca Dyrektora Departamentu
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu
17. Opinia do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 19-11-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu
18. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 17-11-2008 r. do 21-11-2008 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-11-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3111 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.