nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 08 grudnia 2008 r.


1. Projekt Sprawozdania z realizacji za okres czerwiec 2007 r. – maj 2008 r. programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 – 2010”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 09-12-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

2. Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego ze środków Funduszu Pracy w roku 2009
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 09-12-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Projekt Ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy „Gdański Uniwersytet Medyczny”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 09-12-2008r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Propozycja przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. Wdrożenie programu jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci, Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości oraz Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Propozycja zmian w umowach na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w roku 2008 oraz wyrażenia zgody na ich aneksowanie zgodnie z załącznikiem
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Wykaz świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra Zdrowia, przekazywanych w 2009 roku do finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wykazu świadczeń.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 09-12-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-12-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Skarg i Kontroli
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Uchwała Nr 1 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia ortopedycznego w Poznaniu z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu swojej działalności
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej uchwały,
przedłożenie do zatwierdzenia Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 09-12-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Skarg i Kontroli
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Opinia Rządu RP do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej opinii.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Informacja w sprawie zmian w zakresie upoważnień
- referował Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przygotowanie upoważnienia zgodnie z obowiązującą procedurą.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego w porozumieniu z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny

12. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie
w sprawie nadania statutu Ministerstwa Zdrowia

- referował Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 09-12-2008 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości wskaźnika wynikającego z kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w przypadku, kiedy konieczność ich udzielania jest następstwem zdarzeń zaistniałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego na 2009 r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłoszenia uwag 1 dzień,
termin realizacji: 09-12-2008r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłoszenia uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczeń Zdrowotnych
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

13. Projekt zmian w „Narodowym Programie Leczenia Hemofilii na lata 2005 – 2011” (w tym projekt aneksu do programu) oraz propozycja wariantów zaopatrzenia w czynniki krzepnięcia
- referowała Pani Agnieszka Beniuk-Patoła Dyrektor Narodowego Centrum
Krwi.


Ustalono:
podjęcie działań zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 09-12-2008 r.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi we współpracy z Departamentem Polityki Zdrowotnej i Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-12-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1742 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.