nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 12 stycznia 2009 r.


1. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 13-01-2009 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwa Zdrowia
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Prezesa Rady Ministrów
termin realizacji: 13-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie pisma do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Projekt planu zadań do realizacji w ramach Harmonogramu Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV w roku 2009
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego planu zadań.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Informacja dotycząca sprzeciwu wyrażonego w pismach wobec „proponowanego brzmienia ustawy biotycznej, przedstawionej przez Zespół ds. Konwencji Biotycznej – w punktach dotyczących ograniczenia metody in vitro”
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przesłanie pism zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
zorganizowanie spotkania,
termin realizacji: do 16-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego ( pkt. 1) Gabinet Polityczny ( pkt. 2)
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Plan działania dla Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizacji działania 2.3 dla których Minister Zdrowia pełni funkcję instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej 2-go stopnia )
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego planu działania.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

7. Projekt działań w związku z pobraniem przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi dotacji w nadmiernej wysokości (wariant I lub wariant II)
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu działań zgodnie z wariantem II.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

8. Pismo Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie w sprawie dotacji dla uczelni
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
udzielenie odpowiedzi Rektorowi,
zorganizowanie spotkania z udziałem Ministra Finansów.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego weterynaryjnego oraz treści ulotki
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 13-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Projekt stanowiska Rządu RP do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk 1421)
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 13-01-2009 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Projekt podziału środków na działalność zespołów ratownictwa medycznego w 2009 r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu podziału środków,
przekazanie do Ministra Finansów,
termin realizacji: 13-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

12. Program działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2009 r.
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego programu działania,
przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 13-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 13-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 13-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 13-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 13-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

17. Informacja dotycząca sprawy poruszonej w piśmie Pana Ryszarda Kuczyńskiego Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

Ustalono:
podtrzymanie decyzji Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-01-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1581 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.