nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 23 lutego 2009 r.


1. Informacja o stanie realizacji planu prac Rządu na I półrocze 2009 r.
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.


Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przekazywanie przez właściwe Departamenty informacji o stanie realizacji prac do Pana Jakuba Szulca Sekretarza Stanu za pośrednictwem Departamentu Prawnego,
termin realizacji: co tydzień w piątek.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu .

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 24-02-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 24-02-2009r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie niezbędnego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 24-02-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 24-02-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Opinia do stanowiska Polski w odniesieniu do wspólnego stanowiska UE w zakresie zdrowia oraz praw reprodukcyjnych i seksualnych prezentowanego przez UE na forum ONZ
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej opinii,

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt wstępnego terminarza prac Zespołu do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011r.
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu wstępnego terminarza prac Zespołu.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Pismo Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pn. „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli” przekazanego do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-02-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1797 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.