nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 16 marca 2009 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 17-03-2009 r.

powiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia o zmianie obwieszczenia w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 17-03-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag wewnętrznych 7 dni,
termin realizacji: 17-03-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycznych lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 17-03-2009r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Zestawienie prac legislacyjnych związanych z postępowaniami Komisji Europejskiej (KE) w sprawie naruszenia przez Polskę obowiązków traktatowych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt ustawy o wyrobach medycznych
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów,
termin realizacji: 17-03-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17-03-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o profilaktyce chorób nowotworowych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 17-03-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 16-03-2009 r. do 20-03-2009 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

10. Materiał w sprawie wyniku kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej
w Gdańsku

- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego stanowiska.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

11. Propozycja podziału środków finansowych w wysokości 200 mln zł. przeznaczonych na realizację Programu wieloletniego pn. „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli” w roku 2009
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

12. Pismo Pana Grzegorza Schetyny Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.
- referował Pan Leszek Sikorski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia

Ustalono:
przyjęcie zaproponowanego planu prac.

Odpowiedzialny: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

13. Pismo Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
zorganizowanie spotkania zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

14. Projekt materiału na posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia pt. „Rola lekarza rodzinnego w systemie ochrony zdrowia”
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego materiału,
skierowanie do Komisji Zdrowia Senatu RP,
termin realizacji: 17-03-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

15. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyznania Ministrowi Zdrowia, z ogólnej rezerwy budżetowej środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Narodowego programu rozwoju medycyny transplantacyjnej na lata 2006-2009” oraz „Programu badań przesiewowych noworodków
w Polsce”.

- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
ermin realizacji: 17-03-2009 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-03-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1646 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.