nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 1 kwietnia 2009 r.


1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyznania Ministrowi Zdrowia, z ogólnej rezerwy budżetowej środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Narodowego programu rozwoju medycyny transplantacyjnej na lata 2006 – 2009”, „Programu badań przesiewowych noworodków w Polsce” oraz „Programu Szczepień Ochronnych”
- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 02-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt działań dotyczący należności budżetu państwa od Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu
- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt działań dotyczący należności budżetu państwa od Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie
- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu,
Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

4. Projekt programu inwestycji pn. „Budowa Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu”
- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

5. Projekt działań dotyczący realizacji inwestycji finansowanych do 2008 roku w ramach kontraktów wojewódzkich
- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przekazanie do Ministra Rozwoju Regionalnego.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

6. Propozycja działań dotycząca należności budżetu państwa od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu,
Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
wystąpienie o zwrot należności.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

7. Propozycja odstąpienia od dochodzenia odsetek związanych z rozliczeniem umów na finansowanie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów odbywanych w trybie rezydentury
- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu,
Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

8. Informacja na temat nowego projektu systemowego planowanego do wdrożenia w ramach Poddziałania 2.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia”
- referowała Pani Małgorzata Zadorożna Naczelnik Wydziału w Departamencie
Funduszy Europejskich.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej programu.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

9. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego
- referował Pan Marcin Antoniak Naczelnik Wydziału Kierujący Pracami
Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 02-04-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie
- referował Pan Marcin Antoniak Naczelnik Wydziału Kierujący Pracami Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 02-04-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Sprawozdanie z pracy Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
- referował Pan Marcin Antoniak Naczelnik Wydziału Kierujący Pracami
Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 02-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

13. Założenia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie projektu założeń po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 02-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

14. Propozycja przesunięcia środków w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, w rozdziale 83309 z pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na stypendia dla cudzoziemców
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

15. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów
- referował Pan Tadeusz Parchimowicz Główny Specjalista w Departamencie
Zdrowia Publicznego

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 02-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

16. Projekt zmiany harmonogramu realizacji zadań wdrożeniowych Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce” w roku 2009
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie projektu zmian harmonogramu.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

17. Polski kontrprojekt Porozumienia między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Państwa Katar o współpracy w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych wraz z projektem instrukcji negocjacyjnej i projektem uzasadnienia
- referowała Pani Ineza Królik Dyrektor Departamentu Współpracy
Międzynarodowej.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 02-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

18. Pismo Przewodniczącego Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w sprawie osób cierpiących na stwardnienie rozsiane
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie projektu odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
przedstawienie projektu na Kierownictwie,
termin realizacji: 02-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

19. Propozycja podjęcia prac legislacyjnych dotyczących chorych na autyzm
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej I Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

20. Informacja w przedmiocie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przysługujących chorym na autyzm, w tym produktów leczniczych stosowanych w autyzmie i innych całościowych zaburzeniach rozwojowych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

21. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum legislacji,
termin realizacji: 02-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektor Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

22. Stanowisko Zespołu ds. Zakażeń Meningokokowych w odniesieniu
do gminy Goleniów

- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego stanowiska.

Odpowiedzialny: Główny Inspektor Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

23. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 30-03-2009 r. do 03-04-2009 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2635 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.