nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 15 maja 2009 r.


1. Propozycja zmiany przeznaczenia przyznanych środków dla Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie na wydatki majątkowe na 2009 r.
- referował Pan Jerzy Bójko Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu,
Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Propozycja zmiany przeznaczenia przyznanych środków dla Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego na wydatki majątkowe na 2009 r.
- referował Pan Jerzy Bójko Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu,
Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu
- przedstawił Pan Zbigniew Niewójt Zastępca Głównego Inspektora
Farmaceutycznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 18-05-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 18-05-2009r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt odpowiedzi na pismo Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącego wystąpienia uczestników II Krajowego Zjazdu Pracowników Ratownictwa Medycznego w Rudzie Śląskiej z dnia 27 marca 2009 r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu odpowiedzi.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt dokumentu „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu – jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków w latach 2009 – 2013 – część A i część B”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Propozycja zmian w kosztorysach Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie proponowanych zmian.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie materiałów i informacji o realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia w latach 2007 – 2008 programach zdrowotnych realizatorom projektu (ekspertom zewnętrznym z PZH)
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przekazanie materiałów i informacji zgodnie z przedstawiona propozycją.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 18-05-2009 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 18-05-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 18-05-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

12. Opinia Federacji Konsumentów dotycząca dostępu pacjentów do leków refundowanych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej opinii.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

13. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa pomorskiego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 18-05-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

14. Propozycje zapisów do projektu ustawy o izbach lekarskich
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie propozycji zapisów.
Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

15. Dokumenty uchwalone przez Zespół ds. Przyznawania Środków Finansowych Przeznaczonych na Zapewnienie Wkładu Własnego Beneficjentom Projektów Realizowanych w Ramach XII Priorytetu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”:
a) Kryteria wyboru projektów do przyznawania środków finansowych na zapewnienie wkładu własnego beneficjentom projektów realizowanych w ramach XII Priorytetu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.
b) Procedura przyznawania przez ministra właściwego do spraw zdrowia środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie wkładu własnego beneficjentom projektów realizowanych w ramach XII Priorytetu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” - przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionych dokumentów.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

16.Nowe projekty systemowe planowane do wdrożenia w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Doskonalenie zawodowe kadr medycznych”
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionych projektów.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

17. Projekt dokumentu „Informacja na temat działań podjętych w związku z zagrożeniem wystąpienia pandemii grypy spowodowanej wirusem grypy typu A/H1N1 – materiał na posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia – tekst z dnia15.05.2009 r.
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie projektu dokumentu,
przesłanie do Komisji Zdrowia Sejmu RP
termin realizacji: 15-05-2009 r.,

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Inspektor Sanitarny

18.Wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie konsultacji zewnętrznych dotyczących projektu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przedłużenie terminu zgłaszania uwag do 30 czerwca 2009r.,

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2174 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.