nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 27 maja 2009 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 8 czerwca 2009 r.,
termin realizacji: 28-05-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Wniosek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego o przyznanie nagrody Prezesowi Towarzystwa prof. Dr hab. Andrzejowi Milewiczowi za wkład w organizację Europejskiego Szczytu nt. „Age Related Diseases”, który odbył się we Wrocławiu w dniach 11 – 13.09.2008r
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
poinformowanie wnioskodawcy o braku podstaw prawnych do rozpatrzenia wniosku w zaproponowanym trybie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Informacja dotycząca umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.
Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 28-05-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 28-05-2009 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk sejmowy nr 290)
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 28-05-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 28-05-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Lista wybranych ofert przez Zespół do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2009 roku oraz realizujących je podmiotów
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej listy.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lotniczo – lekarskich
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 28-05-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 28-05-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

11. Propozycja działań dotycząca opracowania nowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie założeń do projektu ustawy,
termin realizacji: 28-05-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12. Zestawienie prac legislacyjnych związanych z postępowaniem Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia przez Polskę obowiązków traktatowych – kwiecień 2009
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego zestawienia prac legislacyjnych.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

13. Materiał informacyjny dotyczący Dr Naty Menabde, kandydatki Gruzji na stanowisko Dyrektora Europejskiego Biura Regionalnego WHO
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny .

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego materiału.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

14. Projekt zadań i środków na realizację w roku 2009 Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 „Polgraft”
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu zadań i środków na 2009 rok.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

15. Wniosek o akceptację wyboru realizatora zadania: druk dwóch monografii: „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia” i „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”, jako jednego z zadań programu zdrowotnego pt.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia
i Aktywności Fizycznej na lata 2007 – 2011”

- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2010r
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień i do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
termin realizacji: 28-05-2009 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

17. Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Krwi oraz wykonania
budżetu części 46- Zdrowie, za rok 2008

- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

18. Projekt Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania
chorób nowotworowych za 2008.

- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu Sprawozdania,
przekazanie do Marszałka Sejmu RP,
termin realizacji: 28-05-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

19. Projekt podziału środków na działalność zespołów ratownictwa
medycznego w 2010 r.

- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie projektu nowelizacji ustawy zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
przyjęcie wariantu II w tabela 2,
termin realizacji: 28-05-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

20. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do
Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej

- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 28-05-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

21. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych
materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

- przedstawił Pan Jan Orgelbrand Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 28-05-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

22. Projekt powołania międzyresortowego zespołu do prac nad nową ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych
- przedstawił Pan Jan Orgelbrand Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny w porozumieniu z Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

23. Propozycja powołania zespołu ekspertów ds. oceny wniosków o nagrody
Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich

- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

24. Projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do 30. czerwca 2009r.,
termin realizacji: 28-05-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1871 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.