nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 29 kwietnia 2009 r.


1. Informacja dotycząca stanu realizacji projektów realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia / Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
- referował Pan Leszek Sikorski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji,
przygotowanie pisma do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
termin realizacji: 30-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w porozumieniu z Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt działań dotyczący należności budżetu państwa od Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Curie – Skłodowskiej w Poznaniu, wynikającej z rozliczenia środków finansowych, przekazanych na realizację programu polityki zdrowotnej
- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu,
Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

4. Informacja dotycząca umieszczenia na Liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dodatkowych projektów inwestycyjnych finansowanych dotychczas z budżetu państwa
- referował Pan Michał Kępowicz Dyrektor Departamentu Funduszy
Europejskich.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

5. Projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 30-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 30-04-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 30-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Informacja dotycząca prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii

- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie propozycji zapisów zgodnie z wersją I,
skierowanie projektu ustawy do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 30-04-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Opinia Rady Naukowej oraz Rady Ordynatorów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w sprawie sytuacji finansowej szpitala
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zorganizowanie w trybie pilnym spotkania z udziałem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektora Centrum Zdrowia Dziecka, i Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Odpowiedzialny: Gabinet Polityczny Ministerstwa Zdrowia
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 30-04-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

11. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich – do podpisu „w porozumieniu”
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 30-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 30-04-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

13. Projekt instrukcji wyjazdowej, składu delegacji polskiej oraz zadań delegacji w odniesieniu do zakresu tematycznego dotyczącego kwestii zdrowia na obrady 62. Światowego Zgromadzenia Zdrowia w dniach 18 – 27 maja 2009 r. w Genewie
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu instrukcji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

14. Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 30-04-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

15. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń zmian systemowych oraz propozycji przepisów do projektu ustawy Prawo badań klinicznych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
termin realizacji: 30-04-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

16. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej,

Informacja dotycząca leku Detralex (pismo Śląskiej Izby Aptekarskiej)
Opinia Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie informacji dotyczącej pozwoleń o dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji,
przyjęcie stanowiska Ministerstwa Zdrowia zgodnie z wersją II,
zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
termin realizacji: 30-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji we współpracy
z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym
i Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

19.Wniosek o przyznanie etatów i środków na wynagrodzenia z rezerwy
celowej budżetu państwa na zmiany organizacyjne i nowe zadania

- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie wniosku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
termin realizacji: 30-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1622 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.