nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 10 czerwca 2009 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 15-06-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 15-06-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 15-06-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 15-06-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 15-06-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw implementacji przepisów dyrektyw: 2004/23/WE, 2006/17/WE oraz 2006/86/WE – w zakresie spraw dotyczących komórek rozrodczych oraz tkanek i komórek płodu
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
poinformowanie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu,
termin realizacji: 15-06-2009 r.,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt stanowiska Rządu wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 1948)
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 15-06-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Polski projekt Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym wraz z projektem instrukcji negocjacyjnej i projektem uzasadnienia
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do ponownych uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 15-06-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Propozycja wynagrodzeń konsultantów krajowych w roku 2009
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 2007 – 2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 15-06-2009 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

11. Propozycje dofinansowania konferencji organizowanych pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12. Wniosek o ewentualne ustanowienie specjalizacji lekarskich: Kombustiologia oraz Chirurgia Urazowa
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

13. Wniosek o przyznanie środków dla Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na wydatki majątkowe na 2009r
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

14. Projekt działań dotyczący dotacji przyznanej Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Warcie
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

15. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 15-06-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

16. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 15-06-2009 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

17.Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady
Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie

- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 15-06-2009 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

18.Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 15-06-2009 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

19.Projekt Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Cele i Zadania na lata 2009 – 2013
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny .

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 15-06-2009 r.,]
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2341 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.