nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 11 sierpnia 2009 r.1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Konsultacyjnej działającej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków w sprawie usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego lub warunków jego realizacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej i oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego oraz wysokości opłaty za sporządzenie oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego

- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 12-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazów gwarantowanych świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazów świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie ratownictwa medycznego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów zdrowotnych

- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstów projektów,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 20-08-2009 r,
skierowanie do konsultantów krajowych z terminem zgłaszania uwag do dnia 18-08-2009 r.
zamieszczenie na stronie internetowej wersji elektronicznej dokumentów.
termin realizacji: 12-08-2009 r.,

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

2. Wniosek dotyczący wyboru realizatorów oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie pn. „Program rozwoju opieki paliatywnej – szkolenie dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek
i narządów.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstów projektów,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 12-08-2009 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Wniosek dotyczący wyboru realizatorów programu zdrowotnego pn. „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej
w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu – jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009 – 2013 Część A i Część B”

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania pn.: „Kompleksowa ocena postępowania w elektrokardiologii” w ramach „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na rok 2009 – POLKARD”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania pn.: „Ogólnopolski Rejestr Nadciśnienia Tętniczego obejmujący chorych z nadciśnieniem wtórnym, opornym oraz wysokim ryzykiem sercowo – naczyniowym” w ramach „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na rok 2009 – POLKARD”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.
Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Wniosek dotyczący wyboru realizatora oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na rok 2009 – POLKARD, zadanie pn. „Rejestr tętniczego i zakrzepowo – zatorowego nadciśnienia płucnego”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania pn.: „Program poprawy diagnostyki i terapii hipercholesterolemii rodzinnej (kontynuacja działań Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej)” w ramach „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego
na rok 2009” oraz łącznego kosztu realizacji zadania w 2009 r.

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2009 r. Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 „Polgraft” w zakresie zadań:
a)„Prace modernizacyjno – remontowe ośrodków przeszczepiających narządy lub szpik”,
b) „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla ośrodków transplantacyjnych”.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.


Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Pismo Dyrektora Medycznego Sanofi – Aventis Sp. z o.o.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

11. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przesłanie do podpisu Prezesowi Rady Ministrów,
termin realizacji: 12-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

12. Propozycja zmian w planie finansowym wydatków na 2009 r. w rozdziale 85195 – Pozostała działalność (w odniesieniu do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia)
- referowała Pani Elżbieta Jazgarska Dyrektor Departamentu Budżetu,
Finansów i Inwestycji .

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji we współpracy z Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 12-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

15.Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 12-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

16.Opinia dotycząca uchwały 27/2009 Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych z dnia 15 lipca 2009r.
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przeredagowanie pisma zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
przedłożenie do podpisu Pana Jakuba Szulca Sekretarza Stanu,
termin realizacji: 12-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

17.Projekt zmiany harmonogramu realizacji zadań całego Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce” – projekt zmieniający uchwałę
nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007r.

- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 12-08-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

18. Projekt harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowany na lata 2007 – 2011
w zakresie zadań na rok 2010

- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie dodatkowych informacji zgodnie uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Krajowe Centrum ds. AIDS, Departament Zdrowia Publicznego, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

19. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 12-08-2009 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

20.Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 12-08-2009 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

21.Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady do Spraw Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 12-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w porozumieniu z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2070 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.