nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 27 lipca 2009 r.


1. Informacja dotycząca projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 98/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 października 2008r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w porozumieniu z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

2. Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej dla województwa dolnośląskiego
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
zorganizowanie spotkania z udziałem Konsultanta Krajowego i Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej i przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia,
termin realizacji: 31-07-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

3. Pismo Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące szczególnych warunków udzielania i rozliczania porad udzielanych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w zakresie hematologii
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie wspólnego stanowiska Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia,
termin realizacji: 28-07-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

4. Pismo Wicemarszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przekazanie stanowiska zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

5. Pismo Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
podjęcie działań zgodnie z kierunkiem omówionym na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

6. Pismo Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorych na Szpiczaka
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

7. Pismo Konsultanta Wojewódzkiego ds. Neonatologii w Małopolsce
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
zobowiązanie Konsultantów Krajowych do spójności działań z Konsultantami Wojewódzkimi,
przedstawienie informacji na Kierownictwie zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

8. Pismo Przewodniczącej Zarządu Regionu Lubelskiego Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych OZZPiP
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
w trybie pilnym przygotowanie odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

9. Raporty wynikające z zapisów porozumienia zawartego w dniu 8 grudnia 2008 roku w sprawie wykonywania zadań związanych z programem wieloletnim „Wymiana śmigłowców SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 – 2010” za okres 8.12.2008 do 7.03.2009 roku i za okres od 8.03. do 7.06.2009 roku oraz omówienie spraw bieżących dotyczących realizacji umowy z dnia 27 czerwca 2008 roku nr 1/EU/85141/1860/3105 pomiędzy Ministrem Zdrowia a firmą Eurocopter.

Projekt odpowiedzi dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji programu wieloletniego dotyczącego zakupu 23 śmigłowców oraz 1 symulatora lotów dla SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionych dokumentów.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

10. Projekt ogłoszenia konkursowego na wybór realizatorów programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009 – 2013” – w zakresie zadań na rok 2009
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania pn.: „Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych poprzez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup zestawu do krioblacji w zaburzeniach rytmu serca u dzieci dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej” w ramach „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009” oraz kosztu realizacji zadania w 2009r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

12. Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania pn.: „Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych poprzez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup angiokardiografów ze stacją do pomiarów i rejestracji parametrów hemodynamicznych dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej” w ramach „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na rok 2009 – POLKARD”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

13. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2009r. Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 „Polgraft” w zakresie zadań:
a) „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni monitorowania zakażeń oraz odczynników do wykonywania monitorowania zakażeń i swoistości przeciwciał u chorych wysokoimmunizowanych”,
b) „Zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni wykonujących badania HLA w systemie typowania tkankowego narządów”.

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

14. Projekt programu zdrowotnego pn. „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce” obejmujący okres realizacji 2009 – 2011
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 28-07-2009 r. ,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 28-07-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli seryjnej wstępnej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 28-07-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 28-07-2009 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

19. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 28-07-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

20. Projekt wstępny rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 28-07-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

21.Wniosek dotyczący wyboru ofert na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

22. Projekt sprawozdania z realizacji w 2008 roku Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007 – 2011
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu sprawozdania,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 28-07-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

23.Projekt informacji o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2008r
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu informacji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 28-07-2009 r. ,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

24. Informacja dotycząca negocjacji nad Deklaracją Ministerialną, przyjętą przez Radę Gospodarczą i Społeczną NZ na zakończenie Segmentu Wysokiego Szczebla w dn. 9 lipca 2009r.
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

25. Propozycja oraz sposób postępowania w odniesieniu do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju na forum międzynarodowym
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

26.Informacja dotycząca konferencji na temat wdrażania prawa Unii Europejskiej w interesie państwa i obywatela nowa inicjatywa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej UKIE
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

27.Wnioski dotyczące nagród Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich w 2009r
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
omówienie wyników prac komisji,
ponowne przedłożenie na Kierownictwie po uzupełnieniu o stanowisko nadzorującego członka Kierownictwa.
termin realizacji: 28-07-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

28. Pismo Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu..

Ustalono:
przygotowanie opinii prawnej.

Odpowiedzialny: Departament Prawny, Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1928 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.