nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 21 sierpnia 2009 r.


1. Projekt dokumentu „Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat działań podjętych przez Rząd RP, w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii grypy wywołanej wirusem grypy typu A/H1N1v”
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 21-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Informacja o stanie realizacji Planu prac Rządu na II półrocze 2009r. – III kwartał 2009r.
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy Departamentów wg właściwości we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Wniosek dotyczący rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2009r. Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 „Polgraft” w zakresie zadań:
- „Zakup i przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na cele programu 50 koordynatorom transplantacyjnym zestawów składających się z: laptopa z bezprzewodowym dostępem do Internetu, drukarki i faksu”,

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Wniosek dotyczący wyboru realizatorów oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.
Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia zmian do Harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2009
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 24-08-2009 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt odpowiedzi na zapytania świadczeniodawców dotyczące sfinansowania świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych w 2008 r. ponad limity określone w umowach
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania pn.: „Diagnostyka i terapia zespołu bezdechu obturacyjnego podczas snu u chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym” w ramach „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 – POLKARD”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania pn.: „Wymiana bazy sprzętowej oraz uzupełnienie potrzeb aparaturowych w zakresie sal operacyjnych we wszystkich aktualnie działających ośrodkach kardiochirurgicznych w kraju oraz unowocześnienie bazy sprzętowej w oddziałach intensywnej terapii pooperacyjnej w istniejących jednostkach kardiochirurgicznych w celu zapewnienia dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych - zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej” w ramach „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 – POLKARD”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania pn „Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych przez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup średniej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej” w ramach „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 – POLKARD” oraz łącznego kosztu realizacji zadania w 2009r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania pn „Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i dzieci w roku 2009”w ramach „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009” oraz łącznego kosztu realizacji zadania w 2009r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Wniosek dotyczący wyboru realizatora oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na rok 2009 – POLKARD, zadanie pn.: „Zakup echokardiografów dla ośrodków niższego szczebla powiatowych.”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

12. Wniosek dotyczący wyboru realizatorów oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 -POLKARD zadanie pn. „Prewencja pierwotna i wtórna chorób układu krążenia u osób starszych (POLKARD-Senior). Program edukacji i zwiększenia aktywności fizycznej, jako narzędzie prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 24-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 22-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

15.Projekt wytycznych Ministra Zdrowia w sprawie zasad wyłaniania kandydatów na przedstawicieli Ministra Zdrowia do rad społecznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Zdrowia oraz do rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez podmioty wskazane w art. 8 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 24-08-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

16.Projekt wstępny rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, między częściami lub działami budżetu państwa
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 24-08-2009 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

17.Projekt uwag pisemnych Rządu RP w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości
- referował Pan Rafał Bułanowski Starszy Specjalista w Departamencie
Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz

18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 24-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

19.Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 24-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

20.Projekt stanowiska Rządu RP w odniesieniu do projektu zaleceń Rady w sprawie szczepień przeciwko grypie sezonowej
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów,
termin realizacji: 24-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz StanuOpracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1840 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.