nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 05 października 2009 r.


1. Pismo Krajowej Rady Transplantacyjnej w sprawie projektów zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących finansowania świadczeń medycznych przez NFZ w 2010 r.
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

2. Opinia dotycząca zarządzenia poprawiającego sytuację pacjentów pediatrycznych poddanych przeszczepieniem komórek hematopoetycznych
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
podjęcie działań zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

3. Opinia Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku dotycząca obecnej sytuacji w zakresie opieki zdrowotnej nad mieszkańcami województwa podlaskiego
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

4. Pismo dotyczące świadczeń w Hospicjum Domowym realizowanych
w ramach kontraktu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej

- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

5. Pismo w sprawie Adrianny Nowak (lat 26) z Tarnowskich Gór chorej na raka –chrzęstniakomięsaka jasnokomórkowego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

6. Informacja w sprawie propozycji wyłączenia kopalin leczniczych spod rygorów ustaw z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Pismo Ministra Skarbu Państwa w sprawie kopalin leczniczych.

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji zgodnie z wariantem II,
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji w dalszych pracach nad aktami prawnymi.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Departament Polityki Lekowej i Farmacji we współpracy z Departamentem Prawnym Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Pismo Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie rozważenia możliwości wydania upoważnienia dla Prezesa Urzędu Rejestracji z dnia 20 sierpnia 2009r. do podpisywania wezwań do uzupełnienia braków formalnych
w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz wezwań do uiszczenia opłaty w trybie art. 261 § 1 ww. ustawy

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu działania Komisji Lekarskiej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 06-10-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i oznakowania jednostek tego systemu oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 06-10-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

10. Projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 06-10-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych, Departament Dialogu Społecznego we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

11. Informacja dotycząca zawodu psychologa w odniesieniu do zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
udzielenie odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12. Stan transpozycji dyrektyw oraz zestawienie prac legislacyjnych związanych z postępowaniem Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia przez Polskę obowiązków traktatowych – październik 2009
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji,
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

13. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 05-10-2009 r. do 09-10-2009 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-10-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2100 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.