nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 14 grudnia 2009 r.


1. Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 15-12-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Kodeks pracy
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 15-12-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków korzystania ze środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 15-12-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 15-12-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 15-12-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 15-12-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 15-12-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Pismo Centrum Psychiatrii w Katowicach dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 30.08.2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie opinii w pracach nad nowelizacją aktów prawnych.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Departamentem Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007 – 2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty przedstawianego przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 15-12-2009 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

11. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych – uwagi po konsultacjach wewnętrznych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgodnie z omówieniem,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 15-12-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania standardów w neurochirurgii
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 15-12-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

13. Opinia dotycząca pacjentów cierpiących na zwyrodnienie plamki żółtej związanej z wiekiem (AMD)
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przygotowanie w trybie pilnym dodatkowych informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departament Polityki Lekowej i Farmacji i Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

14.Opinia dotycząca aneksu do umowy zawartej przez Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia z Fundacją SPEM DONARE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Licheń z Oddziałem Hospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

15. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 15-12-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

16. Projekt dokumentacji dotyczącej przekazania środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz lotniczych zespołów transportu sanitarnego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 15-12-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

17. Propozycja działań dotyczących udzielonych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób nieubezpieczonych w latach 2006 – 2008
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie dodatkowych informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji, Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

18. Propozycja powołania grupy roboczej mającej na celu opracowanie wytycznych dotyczących znieczulenia podczas porodu
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

19. Propozycja programu zmierzającego do uruchomienia w Polsce wytwarzania rekombinowanych szczepionek przeciwko ważnym zakażeniom ludzi i zwierząt – przygotowana przez Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

20. Pismo Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Nowosolskiego w sprawie dostępności do leków
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
udzielenie odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

21. Pisma w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
udzielenie odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

22. Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia planów finansowych Agencji Oceny Technologii Medycznych na lata 2009 oraz 2010
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

23. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia uchylającego zarządzenie w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 15-12-2009 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

24. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych, w przypadku których podejrzenia lub zgonu z ich powodu są dokonywane zgłoszenia, sposobu dokonywania tych zgłoszeń, prowadzenia i udostępniania danych z rejestru zgłoszeń oraz trybu finansowania kosztów zgłoszeń
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 15-12-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

25. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metod zapobiegania zakażeniom wirusem grypy
- przedstawił Pan Jan Orgelbrand Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 15-12-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

26. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 14-12-2009 r. do 18-12-2009 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

27. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 15-12-2009 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

28. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika stacji sanitarno – epidemiologicznej
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 15-12-2009 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

29. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 15-12-2009 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

30. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 15-12-2009 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-12-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2087 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.