nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych15.04.2010r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 stycznia 2010 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 2 lutego 2010 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
dep-pl@mz.gov.plPROJEKT z dnia 25.01.2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia ……………… 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych


Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148 i Nr 211, poz. 1643 oraz z 2010 r. Nr 5, poz. 29) w załączniku do rozporządzenia w części I „Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji” dodaje się tabelę nr 37 „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD ) (ICD-10 H 35.3)” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2010 r.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz.1278 i Nr 178, poz. 1374.UZASADNIENIE


Niniejszy projekt rozporządzenia wprowadza zmianę załącznika „Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji”, określonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148 i Nr 211, poz. 1643 oraz z 2010 r. Nr 5, poz. 29). Stanowi on wykonanie upoważnienia zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Istotą regulacji jest dodanie do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych programu „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem”.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), świadczeniobiorcy mają prawo, na zasadach określonych wymienioną ustawą, do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. Tym samym, świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, leczenia stomatologicznego, lecznictwa uzdrowiskowego, zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, ratownictwa medycznego, opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczeń wysokospecjalistycznych oraz programów zdrowotnych.

Tworząc rozporządzenie i dodając do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych program „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem” brano pod uwagę kryteria określone w art. 31a ust. 1 ustawy, w szczególności takie kryteria jak skutki następstw choroby, w szczególności prowadzących do:

a) niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b) niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
c) przewlekłego cierpienia lub przewlekłej choroby,
d) obniżenia jakości życia.

Dodatkowo kwalifikując przedmiotowe świadczenie jako świadczenie gwarantowane uwzględniono skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo, a także stosunek uzyskiwanych korzyści zdrowotnych do ryzyka zdrowotnego.

Podkreślić należy, iż osoby chore na neowaskularną (wysiękową) postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem tracą z czasem i postępem choroby możliwość samodzielnej egzystencji, stają się niezdolne do pracy, a pogłębiający się stan chorobowy powoduje przewlekłe cierpienie i znacząco obniża jakość życia chorych. Wdrażając leczenie opisane w programie osiągnąć można poprawę ich stanu.

Zauważyć należy, iż przedmiotowy program znajdował się w przekazanym do uzgodnień zewnętrznych poprzednim projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (które weszło w życie w dniu 15.01.2010 r.). Został jednak z poprzedniego projektu usunięty zgodnie z uwagą Narodowego Funduszu Zdrowia, w myśl której świadczenie to miało być finansowane w ramach katalogu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Jednakże po przeanalizowaniu sytuacji dotyczącej leczenia osób chorych na neowaskularną (wysiękową) postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Minister Zdrowia zdecydował o włączeniu przedmiotowego programu do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Niniejszą nowelizacją dodaje się do dotychczasowego brzmienia załącznika kolejny program terapeutyczny: „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem”.

W dniu 3 listopada 2009 roku, pismem o sygnaturze MZ-PLE-460-9759-1/EM/09 Minister Zdrowia wystąpił do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej ze zleceniem przygotowania m.in. rekomendacji w sprawie kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie art. 31 a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dotyczącego programu „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem”. Pismem z dnia 16 grudnia 2009 roku o sygnaturze AOTM/SK/JTM/223/1209/2009 przekazana została do Ministra Zdrowia Rekomendacja nr 9/2009 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem” w zakresie programu zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego, realizowanego zgodnie z warunkami realizacji zaproponowanymi w zleceniu Ministra Zdrowia z dnia listopada 2009 roku (znak pisma: MZ-PLE-460-9759-1/EM/09). W ramach programu zostały następnie uwzględnione poprawki i uwagi konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki prof. dr hab. Jerzego Szaflika.

Zgodnie z szacunkami dokonanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia koszt realizacji przedmiotowego programu w pierwszym roku realizacji wyniesie ok. 22 mln. zł, w drugim roku – ok. 39 mln. zł, a w trzecim roku – ok. 54 mln. zł. Natomiast zgodnie z szacunkami konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki prof. dr hab. Jerzego Szaflika roczne wydatki na realizację programu wyniosą ok. 30 mln zł.
Jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia wydatki Funduszu na leczenie w ramach jednorodnych grup pacjentów w grupie: „B02 Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych” oszacowane były w roku 2009 na kwotę ok. 9 mln. zł.

Mając na uwadze powyższe utworzenie nowego programu zdrowotnego przyniesie dodatkowe wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia szacowne w pierwszym roku realizacji na kwotę od. ok. 13 mln. zł do ok. 21 mln. zł , w drugim roku na kwotę od ok. 21 mln. zł do ok. 30 mln. zł, a od trzeciego roku na kwotę od ok. 21 mln. zł do ok. 45 mln. zł.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega przedmiotowej notyfikacji.
Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz.337). Podmioty, o których mowa w art. 7 tej ustawy, będą mogły zgłosić zainteresowanie przedmiotowym projektem.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, gdyż nie narusza zasady niedyskryminacji pomiędzy producentami krajowymi a producentami pochodzącymi z państw UE/EOG.
Ocena Skutków Regulacji


1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja
Projekt rozporządzenia oddziałuje na ministra właściwego do spraw zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencję Oceny Technologii Medycznych, świadczeniodawców realizujących świadczenia lub ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń z
zakresu leczenia szpitalnego oraz świadczeniobiorców.

2. Konsultacje społeczne
W ramach szerokich konsultacji społecznych projekt rozporządzenia został skierowany w szczególności do następujących podmiotów: Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Pracodawców Polskich, Związku Pracodawców Służby Zdrowia, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowej Rady Transplantacyjnej, związków zawodowych i innych organizacji działających w ochronie zdrowia.
Wyniki konsultacji społecznych zostaną omówione po ich zakończeniu.
Projekt rozporządzenia został umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337).

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Zgodnie z szacunkami dokonanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia koszt realizacji przedmiotowego programu w pierwszym roku realizacji wyniesie ok. 22 mln. zł, w drugim roku – ok. 39 mln. zł, a w trzecim roku – ok. 54 mln. zł. Natomiast zgodnie z szacunkami konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki prof. dr hab. Jerzego Szaflika roczne wydatki na realizację programu wyniosą ok. 30 mln zł.
Jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia wydatki Funduszu na leczenie w ramach jednorodnych grup pacjentów w grupie: „B02 Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych” oszacowane były w roku 2009 na kwotę ok. 9 mln. zł.
Mając na uwadze powyższe utworzenie nowego programu zdrowotnego przyniesie dodatkowe wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia szacowne w pierwszym roku realizacji na kwotę od. ok. 13 mln. zł do ok. 21 mln. zł , w drugim roku na kwotę od ok. 21 mln. zł do ok. 30 mln. zł, a od trzeciego roku na kwotę od ok. 21 mln. zł do ok. 45 mln. zł.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w życie powyższego projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wprowadzone uregulowania nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób
Wejście w życie powyższego projektu rozporządzenia zapewni prawidłowe zabezpieczenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-01-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7965 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.