nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej25.03.2010. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 stycznia 2010 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 11 lutego 2010 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
t.bondarewicz@mz.gov.plProjekt 18.01.2010ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ……………………
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej


Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 110, poz. 1170) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 1:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) dwa semestry lub 1.150 godzin - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych,”,
b) uchyla się lit. b;
2) w § 3:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Program nauczania dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, uczelnia ustala, uwzględniając standardy nauczania określone w załączniku do rozporządzenia.”,
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Program nauczania:
1) dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, obejmuje część teoretyczną stanowiącą nie mniej niż 400 godzin programu nauczania i część praktyczną stanowiącą nie mniej niż 750 godzin tego programu;
2) dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. c i d oraz położnych, o których mowa w § 2 pkt 2, obejmuje część teoretyczną stanowiącą nie mniej niż 33% całości programu nauczania i praktyczną stanowiącą nie mniej niż 50 % całości tego programu.
„4. Przewidziane w programie nauczania zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone na wniosek studenta przez kierownika jednostki organizacyjnej szkoły wyższej prowadzącej studia zawodowe na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, w szczególności długości stażu pracy oraz zakresu wykonywanych czynności, w przypadku:
1) pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, nie więcej jednak niż 30% wymiaru tych zajęć i praktyk;
2) pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. c i d oraz położnych, o których mowa w § 2 pkt 2, nie więcej jednak niż 50% wymiaru tych zajęć i praktyk.”;
3) dodaje się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się również do pielęgniarek absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, które rozpoczęły kształcenie, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, w roku akademickim 2009/2010, w zakresie w jakim dotychczasowy program nauczania nie został zrealizowany.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


w porozumieniu:
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
UZASADNIENIE


Projektowane rozporządzenie zmienia obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 110, poz. 1170).
Istotą proponowanej zmiany jest zmiana dotychczasowego czasu kształcenia pielęgniarek na studiach zawodowych, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237) - tzw. studiach pomostowych. Projektowane zmiany są korzystne dla pielęgniarek chcących realizować tę formę kształcenia. Dotychczasowy czas kształcenia absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później wynoszący trzy semestry lub 1.633 godziny oraz dla absolwentów, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81 wynoszący pięć semestrów lub 3.000 godzin, ulega obniżeniu i zgodnie z proponowanym brzmieniem § 2 pkt 1 lit. a wynosi dwa semestry lub 1.150 godzin dla wszystkich absolwentów pięcioletnich liceów medycznych.
Proponowane zmiany wynikają z ponownej analizy programów kształcenia realizowanych w pięcioletnich liceach medycznych w Polsce w latach 1970-1996 dokonanej w związku z uzyskanymi doświadczeniami przy realizacji studiów pomostowych.
Treści kształcenia podstawowego uzupełniono o zajęcia z przedmiotów, których brakowało w poprzednim systemie kształcenia tj.: biochemię z biofizyką, radiologię, badanie fizykalne. Tym samym uwzględniono zalecenia programowe zawarte w załączniku V.2. pkt 5.2.1 do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. L 255 z dnia 30.09.2005 str. 22, z późn. zm.).
W grupie treści kształcenia kierunkowego standardy dla ustalania przez uczelnie programu nauczania:
- uzupełniono o brakujące zajęcia teoretyczne z przedmiotów: badania w pielęgniarstwie, medycyna ratunkowa, opieka paliatywna i przedmiot do wyboru,
- rozszerzono, realizowane w bardzo wąskim zakresie, zajęcia teoretyczne z geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, anestezjologii i stanów zagrożenia życia, dietetyki, zdrowia publicznego
- pozostałe przedmioty wprowadzono ze względu na ważność w zakresie ogólnego przygotowania zawodowego i poprawę jakości opieki pielęgniarskiej.
Konsekwencją zasygnalizowanych zmian programu nauczania są odpowiednie zmiany dokonane w treści § 2 i 3 nowelizowanego rozporządzenia, w szczególności:
- uchylenie w § 2 w pkt 1 lit. b oraz nadanie nowego brzmienia lit. a (co oznacza rezygnację z istniejącego podziału absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, w zależności od momentu rozpoczęcia nauki w tych liceach),
- dodanie złącznika do tego rozporządzenia.
Określenie w tzw. ścieżce A (§ 2 pkt 1 lit. a zmienianego rozporządzenia) godzinowego, a w pozostałych ścieżkach B, C, D, procentowego programu nauczania (§ 2 pkt 1 lit. c i d tego rozporządzenia), wynika zarówno z ustaleń dokonanych w trakcie rozmów dwustronnych z poszczególnymi państwami Unii Europejskiej, jak i uzgodnień z Komitetem ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych Komisji Europejskiej. Natomiast określenie programu nauczania dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo, wynika z ustaleń negocjacyjnych z Komisją Europejską, które to ustalenia były warunkiem uzyskania zgody na proponowane przez stronę polską, skrócenie studiów pomostowych.
Proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązanie (dodanie załącznika), wynika z potrzeby uniknięcia sytuacji, w której uczelnie same mogłyby dowolnie modyfikować zakres i wymiar godzin nauczania, na co zwracała uwagę Komisja Europejska w trakcie prowadzonych rozmów. Projektowane regulacje, są szczególnie ważne dla absolwentek liceów medycznych, które w programie nauczania pomostowego, bez określenia standardów nauczania, mogłyby ponownie realizować ten sam materiał.
Zgodnie z § 2 projektu rozporządzenia zmienione przepisy (mając na uwadze ich korzystny wpływ na możliwości rozwoju zawodowego pielęgniarek) stosuje się również do pielęgniarek, absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, które rozpoczęły kształcenie na studiach pomostowych w roku akademickim 2009/2010 (w zakresie jakim dotychczasowy program nauczania nie został zrealizowany). Z uwagi na współfinansowanie studiów pomostowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skrócenie czasu ich trwania pozwoli na objęcie tą formą kształcenia większej liczby pielęgniarek i położnych.
Należy podkreślić, że omawiane studia pomostowe zostały w szczególny sposób unormowane przez ustawodawcę w ww. ustawie i jako takie są szczególną formą kształcenia zawodowego (szkoły wyższe) przewidzianą wyłącznie dla ściśle określonej kategorii osób (są przeznaczone dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną). A zatem jest uzasadnione wprowadzanie przewidzianych w niniejszym projekcie zmian, które stanowią przepisy szczególne wobec przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r., o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny.
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia będzie oddziaływać na szkoły wyższe, prowadzące kształcenie na tzw. studiach pomostowych (konieczna zmiana wartości zawartych umów z uwagi na objęcie rozporządzeniem studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2009/2010) oraz pielęgniarki chcące skorzystać z tej formy kształcenia (możliwość objęcia dofinansowaniem większej liczby studentów, szacunkowo ok. 5.000 osób).

2. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych
Przedmiotowe rozporządzenie nie będzie zwiększało wydatków z budżetu państwa w stosunku do istniejących obecnie w związku z finansowaniem tzw. studiów pomostowych. Należy podkreślić, że sposób finansowania pozostanie bez zmian i będzie tak jak dotychczas odbywał się na podstawie programu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oszczędności z tytułu skrócenia studiów pomostowych wyniosą ok. 29 mln. zł.

3. Wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy z uwagi na zwiększenie możliwości podniesienia kwalifikacji przez te pielęgniarki, które dotychczas były absolwentami pięcioletnich liceów medycznych.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość

6. Wpływ na ochronę zdrowia ludności.
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na ochronę zdrowia ludności z uwagi na możliwość poniesienia kwalifikacji zawodowych przez szerszą grupę pielęgniarek.

7. Wpływ regulacji na warunki życia ludności.
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na warunki życia ludności.

8. Konsultacje społeczne.
W toku uzgodnień projekt ustawy zostanie przekazany do zaopiniowania Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, okręgowym izbom pielęgniarek i położnych oraz organizacjom zrzeszającym pielęgniarki i położne. Ponadto, projekt zostanie skierowany także do innych podmiotów, których uprawnienie do opiniowania aktów normatywnych wynika z przepisów prawa np. Naczelnej Rady Lekarskiej. Ponadto, projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej.

9. Zgodność z prawem Unii Europejskiej.
Regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-02-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7037 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.