nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 06 listopada 2009 r.


1. Opinia dotycząca sprawy o sygn. akt: II C 346/08
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej opinii.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych
- referował Pan Anatol Gołąb Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
termin realizacji: 06-11-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

3. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia
- referował Pan Anatol Gołąb Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
termin realizacji: 09-11-2009 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

4. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do przygotowania zmiany zasad opłacania finansowanych przez budżet państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne ewidencjonowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
- referował Pan Anatol Gołąb Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-11-2009 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7dni.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania standardów w neurochirurgii
- referował Pan Anatol Gołąb Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 09-11-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 09-11-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw implementacji przepisów dyrektyw: 2004/23/WE, 2006/17/WE oraz 2006/86/WE – w zakresie spraw dotyczących komórek rozrodczych oraz tkanek i komórek płodu
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
termin realizacji: 09-11-2009 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Informacja w sprawie Głównej Biblioteki Lekarskiej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
podjęcie działań zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji oraz przygotowanie w trybie pilnym dodatkowych informacji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji, Główna Biblioteka Lekarska we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
termin realizacji: 09-11-2009 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

10. Informacja uzupełniająca do materiału dotyczącego zatwierdzenia ostatecznej listy szpitali pretendujących do roli centrów urazowych (CU)
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uzupełnienie listy szpitali pretendujących do roli centrów urazowych o szpital z województwa lubuskiego i podkarpackiego.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego we współpracy z Departamentem Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

11. Projekt działań dotyczący należności od Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

12. Projekt działań dotyczący należności od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

13. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-11-2009 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

14. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń zmian systemowych oraz propozycji przepisów do projektu ustawy – Prawo badań klinicznych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
termin realizacji: 09-11-2009 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków
i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 09-11-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy komórek, tkanek i narządów, sposobu oznaczania komórek, tkanek i narządów za pomocą tego oznakowania oraz wymagań w zakresie monitorowania komórek, tkanek i narządów
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-11-2009 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków wywozu ludzkich komórek, tkanek i narządów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu tych komórek, tkanek i narządów na to terytorium oraz monitorowania wywożonych i przywożonych ludzkich komórek, tkanek i narządów
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-11-2009 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

18. Propozycja aneksowania umów zawartych na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2009r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-11-2009 r.
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

20. Projekt „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i Zadania na lata 2009 – 2013
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 09-11-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

21. Propozycja działań dotyczących podziału środków finansowych oraz organizacji w bieżącym roku akcji medialnych popularyzujących programy profilaktyczne raka piersi i raka szyjki macicy realizowane w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
- referował Pan Krzysztof Suszek Dyrektor Biura Prasy i Promocji.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji oraz podjęcie prac zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Biuro Prasy i Promocji we współpracy z Biurem Administracyjno-Gospodarczym i Zakładem Zamówień Publicznych
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
JAKUB SZULC


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-11-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1718 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.