nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 03 lutego 2010 r.


1. Pismo z Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do Pana Aleksandra Grada Ministra Skarbu Państwa dotyczące arbitrażu międzynarodowego
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawionym materiałem.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Koncepcja projektu systemowego pn.: „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego)”
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt planu programów polityki zdrowotnej do opracowania układu wykonawczego do ustawy budżetowej na 2010 r.
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego planu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Pismo Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie wejścia w życie rozporządzeń
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zorganizowanie spotkania z Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Informacja Europejskiej Agencji Leków dotycząca produktów leczniczych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie pisma w celu opinii do Konsultantów Krajowych w dziedzinie kardiologii i gastroenterologii.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Wniosek o akceptację wyboru realizatorów programu zdrowotnego pt.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV na lata 2010 – 2011”
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej w porozumieniu z Departamentem Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 04-02-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Opinia dotycząca wniosku Komitetu Rady Ministrów o wprowadzenie zmian przepisów w zakresie przeprowadzania badań wstępnych i okresowych celem ich uproszczenia.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Kodeks pracy

- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zorganizowanie spotkania z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 04-02-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

10. Projekt działań dotyczący należności budżetu państwa od Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

11. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 04-02-2010 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

12. Informacja dotycząca rejestracji pacjentów do lekarzy specjalistów
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie pisma do Rzecznika Praw Pacjenta zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: : Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w porozumieniu z Departamentem Nadzoru, Kontroli i Skarg i Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 04-02-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

14. Projekt odpowiedzi na pismo Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dot. kosztów wdrażania prawa w UE
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
podjęcie działań zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
JAKUB SZULC

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-02-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1881 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.