nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 24 lutego 2010 r.


1. Propozycje działań Ministerstwa Zdrowia na czas sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 25-02-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 25-02-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie zmian zapisu w Zarządzeniu Prezesa NFZ nr 84/2009/DSOZ dotyczącym zakazu realizacji świadczeń przez pielęgniarkę domu pomocy społecznej w opiece długoterminowej domowej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przekazanie informacji w formie komunikatu do Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego we współpracy z Departamentem Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

5. Propozycja działań dotycząca przeznaczenia części nadwyżki finansowej (pozostającej w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia) wygenerowanej przez Porozumienie Częściowe Farmakopei Europejskiej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przesłanie odpowiedzi do Ministra Spraw Zagranicznych zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk sejmowy nr 2707)
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 25-02-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.


Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 25-02-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 25-02-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Projekt dokumentu programu polityki zdrowotnej pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009 – 2013”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu dokumentu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczone w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia z terminem zgłaszania uwag 7 dni.
termin realizacji: 25-02-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Propozycja udziału Ministerstwa Zdrowia w Joint Action on Orphanet
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

12. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 25-02-2010 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

13. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Ministra Zdrowia
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 25-02-2010 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

14.Opinia Porozumienia Zielonogórskiego Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia dotyczące sposobu stwierdzania zgonu
i wystawiania kart zgonu na terenie kraju

- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
udzielenie odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

15. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 25-02-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

16.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 25-02-2010 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalania opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 25-02-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-02-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1856 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.