nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 marca 2010 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 30 marca 2010 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
j.malik@mz.gov.pl

k.sekowski@mz.gov.plProjekt z dnia 10 marca 2010 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia ……………….. 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających


Na podstawie art. 201 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1854, z 2007 r. Nr 18, poz. 113 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 127) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wykaz i pojemność zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających związanych z umieszczeniem sprawcy w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, w odniesieniu do zakładów dysponujących warunkami:
a) podstawowego zabezpieczenia - stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
b) wzmocnionego zabezpieczenia - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
c) maksymalnego zabezpieczenia - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2) wykaz i pojemność zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających związanych z umieszczeniem w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego - stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
3) skład, tryb powoływania i zadania komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających;
4) regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania środków zabezpieczających;
5) warunki zabezpieczenia zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, w tym minimalne poziomy zatrudnienia w poszczególnych grupach personelu w zakładach psychiatrycznych i zakładach leczenia odwykowego, przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia.”;
2) w § 4:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zatrudniają personel w liczbie co najmniej równej liczbie określonej w załączniku nr 6 do rozporządzenia.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakłady leczenia odwykowego spełniają wymagania przewidziane dla zakładów psychiatrycznych dysponujących warunkami wzmocnionego zabezpieczenia, z wyłączeniem wymagań przewidzianych w § 4 ust. 1 pkt 4, a ponadto zatrudniają personel w liczbie co najmniej równiej liczbie określonej w załączniku nr 6 do rozporządzenia.”;
3) w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zatrudniają personel w liczbie co najmniej równej liczbie określonej w załączniku nr 6 do rozporządzenia.”;
4) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. Wymagania, o których mowa w § 4 ust 1 pkt 4, § 4 ust. 2 i § 5 pkt 3, uważa się za spełnione również w przypadku, gdy wskazany w nich minimalny poziom zatrudnienia jest zapewniony przez zawarcie umów innych niż umowa o pracę.”;
5) w § 7 w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) analiza informacji o liczbie dostępnych miejsc w zakładach psychiatrycznych i zakładach leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających.”;
6) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Komisja w opinii, o której mowa w § 7 pkt 2, wskazując miejsce wykonywania środka zabezpieczającego, uwzględnia:
1) rodzaj czynów zabronionych, których dopuścił się sprawca w przeszłości;
2) rodzaj, częstość i skutki zachowań agresywnych lub ucieczkowych w przeszłości;
3) aktualny stan zdrowia psychicznego i fizycznego oraz choroby współistniejące;
4) uzależnienie od alkoholu lub innego środka odurzającego;
5) związek pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a zachowaniami niebezpiecznymi;
6) ogólną sprawność fizyczną;
7) szczególne wskazania do postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego;
8) przebieg i wyniki dotychczasowego leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji.
2. Opinię, o której mowa w ust. 1, Komisja wydaje w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.”;
7) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Kierownik zakładu psychiatrycznego lub zakładu leczenia odwykowego zawiadamia właściwy sąd oraz Komisję o przyjęciu sprawcy w celu wykonania środka zabezpieczającego. O wypisaniu sprawcy kierownik zakładu zawiadamia Komisję.”;
8) w § 10:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Regulamin organizacyjno-porządkowy dla zakładów dysponujących warunkami wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.”;
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W zakładach dysponujących warunkami podstawowego zabezpieczenia stosuje się przepisy regulaminu organizacyjno-porządkowego tego zakładu, z wyłączeniem postanowień dopuszczających okresowe zwalnianie sprawcy z zakładu.”;
9) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
10) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
11) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
12) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
13) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Zakłady psychiatryczne i zakłady leczenia odwykowego dysponujące warunkami wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia dostosują się do minimalnych poziomów zatrudnienia poszczególnych grup personelu do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA


w porozumieniu:

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963 i Nr 190, poz. 1475 i Nr 206, poz. 1589.


UZASADNIENIENowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r.
w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. Nr 179, poz. 1854, z 2007 r. Nr 18, poz. 113 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 127) ma na celu:
1) 1)dostosowanie zawartych w rozporządzeniu wykazów zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego oraz określonej w tych wykazach pojemności poszczególnych zakładów do zwiększających się potrzeb w zakresie wykonywania orzeczeń o zastosowaniu środka zabezpieczającego oraz do zmian organizacyjnych jakim podlegają przedmiotowe zakłady,
2) usprawnienie prac komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających,
3) określenie wymogów zabezpieczenia, jakim w zakresie zatrudniania personelu muszą odpowiadać zakłady o wzmocnionym i maksymalnym poziomie zabezpieczenia,
4) 4)zapewnienie sprawnej współpracy zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego, sądów oraz komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających, w celu zapewnienia możliwości efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów i ograniczenia przypadków oczekiwania przez skazanych na miejsce w odpowiednim zakładzie.
Zaproponowany w nowelizowanym § 1 rozporządzenia nowy podział zakładów na zakłady psychiatryczne dysponujące podstawowymi (zał. 1), wzmocnionymi (zał. 2) i maksymalnymi (zał. 3) warunkami zabezpieczenia oraz zakłady leczenia odwykowego dysponujące warunkami wzmocnionego zabezpieczenia (zał. 4), wraz z jednoczesnym wskazaniem liczby łóżek przypadających na kobiety i mężczyzn, stanowi rozwiązanie problemów wynikających z dotychczasowego łącznego wyliczenia zakładów psychiatrycznych i leczenia odwykowego dla kobiet (dotychczasowy zał. 5). Wspólne wymienienie tych zakładów, bez rozróżnienia liczby miejsc przeznaczonych na leczenie psychiatryczne i leczenie odwykowe, stanowiło problem przy kontraktowaniu świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W załączonych do niniejszego rozporządzenia projektach załączników wprowadzone zostały zmiany, w zakresie liczby i pojemności poszczególnych zakładów, postulowane przez zakłady i ich organy założycielskie. Zgodnie z wnioskiem samorządu województwa dolnośląskiego, wszystkie miejsca przeznaczone do wykonywania środka zabezpieczającego z terenu tego województwa zostały skoncentrowane w szpitalu w Lubiążu, wykreślono natomiast zakłady w Stroniu Śląskim, Sieniawce i Krośnicach. Zgodnie z wnioskiem szpitala
w Warcie, zwiększono o 10 liczbę łóżek przeznaczonych w tym szpitalu do wykonywania środka zabezpieczającego w warunkach podstawowego zabezpieczenia (do 30). Analogicznie, o 67 łóżek zwiększono liczbę miejsc w szpitalu w Rybniku (do 92). Dostosowano także liczbę miejsc w Szpitalu w Radomiu do jego faktycznych możliwości, ustalając ją na poziomie 30 łóżek. Zgodnie z wnioskiem Szpitala w Gorzowie Wielkopolskim zwiększono liczbę miejsc na oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu dla mężczyzn o 5 (do 55) przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby miejsc na oddziale kobiecym o 5 (do 30). W związku
z rozstrzygnięciem konkursu na wybór realizatorów programu zdrowotnego „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013”, zgodnie z podpisanymi umowami, zwiększono również liczbę miejsc w szpitalach
w Gorzowie Wielkopolskim (25 łóżek na oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu) i Branicach (20 łóżek na oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu).
Wynikiem wejścia w życie zaproponowanych regulacji będzie zwiększenie liczby faktycznie dostępnych miejsc w zakładach o podstawowym zabezpieczeniu o 77,
a w zakładach o wzmocnionym zabezpieczeniu o 45.

Nominalna liczba miejsc w zakładach dysponujących warunkami podstawowego zabezpieczenia zwiększy się jedynie o 7 łóżek, wobec zmniejszenia o 70 liczby miejsc przypisanych szpitalowi w Radomiu. W chwili obecnej, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, szpital ten powinien przyjmować 100 internowanych, tymczasem dysponuje on możliwością przyjęcia jedynie 30 skazanych. Zmiana ta nie będzie zatem miała wpływu na faktyczną liczbę dostępnych miejsc w warunkach podstawowego zabezpieczenia.

Z uwagi na trwającą procedurę wyboru realizatorów programu zdrowotnego „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013” w zakresie zadań przewidzianych na rok 2010, możliwe jest rozszerzenie liczby zakładów realizujących środki zabezpieczające lub zwiększenie liczby miejsc w funkcjonujących już zakładach.

Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem przepisów określających sposób zabezpieczenia oddziałów o wzmocnionym i maksymalnym zabezpieczeniu,
w zakresie wymagań określających minimalny poziom zatrudnienia, doprecyzowany został oczekiwany, minimalny wymiar zatrudnienia pracowników z poszczególnych grup zawodowych. W miejsce ogólnego wymogu zatrudniania, odpowiednio 2 i 2,5 -krotnie większej liczby personelu od liczby łóżek w zakładzie, w nowym załączniku nr 6 do rozporządzenia zaproponowano minimalne poziomy zatrudnienia poszczególnych grup pracowników, z uwzględnieniem pojemności zakładów. Zmiana ta podyktowana jest przede wszystkim umożliwieniem rzetelnego oszacowania kosztów funkcjonowania oddziałów o wzmocnionym zabezpieczeniu. Zaproponowane rozwiązanie umożliwi uwzględnienie w dokonywanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia wycenie i późniejszych umowach, konieczności zatrudnienia na oddziałach sądowych odpowiedniej liczby pielęgniarek, salowych oraz pracowników ochrony i pracowników socjalnych. Zaproponowane minimalne poziomy zatrudnienia odpowiadają dotychczas obowiązującym wymogom. Ostateczna wysokość zaproponowanych w projekcie minimalnych poziomów zatrudnienia zostanie określona przy uwzględnieniu uwag zgłaszanych przez zainteresowane zakłady.

Usprawnieniu prac komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających służą, z jednej strony wprowadzony w nowym § 8 ust. 2 wymóg wydawania przez Komisję opinii w terminie 30 dni od otrzymania stosownego wniosku, z drugiej strony określony w znowelizowanym § 9 obowiązek zawiadamiania Komisji
o przyjęciu i zwolnieniu sprawcy z zakładu. W chwili obecnej Komisja nie dysponując rzetelnymi i aktualnymi danymi o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych zakładach, wydając swoje opinie musiała bazować na dobrowolnych, nieregularnych
i niespójnych informacjach uzyskiwanych ze szpitali. Wobec faktu, iż pomiędzy wydaniem opinii przez Komisję a skierowaniem do wykonania orzeczenia sądu
o umieszczeniu w zakładzie zamkniętym mija często kilka miesięcy, Komisja nie miała możliwości przewidzenia czy w dacie doprowadzenia sprawcy do zakładu
w zakładzie tym będą wolne miejsca. Wprowadzenie obowiązku powiadamiania, przez kierownika zakładu o przyjęciu i zwolnieniu sprawcy z zakładu, w połączeniu
z określonym w projektowanym § 7 pkt 4 nowym zadaniem Komisji, polegającym na dokonywaniu stałej analizy informacji o dostępnych miejscach w poszczególnych zakładach, pozwoli na zapewnienie sprawnego wykonywania orzeczeń
o zastosowaniu środka zabezpieczającego.

Poprawie warunków wykonywania środka zabezpieczającego służą również zmiany zaproponowane w § 1 pkt 8 projektu. Nowe brzmienie § 10 ust. 4 przewiduje, iż do osób przebywających w zakładach psychiatrycznych o podstawowym zabezpieczeniu nie będą mogły być stosowane postanowienia regulaminów tych zakładów, które przewidywały możliwość okresowego zwalniania sprawców z tych zakładów. Natomiast zmiany w regulaminie organizacyjno-porządkowym wykonywania środków zabezpieczających w zakładach o wzmocnionym i maksymalnym zabezpieczeniu mają na celu, podobnie jak wprowadzenie minimalnych poziomów zatrudnienia personelu, podniesienie poziomu bezpieczeństwa sprawców i personelu zakładów. Służy temu przede wszystkim zmiana regulacji dotyczących odwiedzin w tego typu placówkach. Mając na względzie doświadczenia wynikające z ujawnianych prób wniesienia na teren zakładu lub przekazania pacjentom alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, jak również niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi, zasadnym jest wprowadzenie możliwości poddania osób odwiedzających kontroli na obecność takich przedmiotów, a przede wszystkim możliwość dokonania kontroli samego pacjenta po zakończonych odwiedzinach, a przed jego powrotem na oddział.

Wskazana w projekcie data wejścia rozporządzenia w życie, jak również okres dostosowawczy określony w § 2, zostaną ostatecznie wskazane na dalszym etapie prac legislacyjnych, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z zawartych przez zakłady umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz możliwości finansowych Funduszu.

Przedmiot projektu regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega notyfikacji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Z chwilą przekazania projektu rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych, projekt ten zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337).Ocena Skutków Regulacji:


1. 1.Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Projektowana regulacja obejmuje swoim zakresem:
1) osoby, wobec których sąd orzekł umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym lub zakładzie leczenia odwykowego,
2) organy administracji publicznej, w tym Ministra Zdrowia i utworzone przez niego jednostki budżetowe – Regionalne Ośrodki Psychiatrii Sądowej;
3) jednostki samorządu terytorialnego – samorządy województw, będące organami założycielskimi stacjonarnych zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej;
4) sądy i organy ścigania;
5) wymienione w projekcie zakłady psychiatryczne i zakłady leczenia odwykowego.

2. 2.Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych
Przedmiotowa regulacja została przekazana do konsultacji:
1) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia;
2) Forum Związków Zawodowych;
3) Fundacji im. Stefana Batorego;
4) Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka;
5) Instytutowi Psychiatrii i Neurologii;
6) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
7) Konfederacji Pracodawców Polskich;
8) Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie psychiatrii;
9) Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie psychologii klinicznej;
10) Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie seksuologii;
11) Konwentowi Marszałków Województw RP;
12) Krajowej Izbie Gospodarczej;
13) Marszałkom województw;
14) Naczelnej Radzie Lekarskiej;
15) Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych;
16) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
17) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy;
18) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych;
19) Polskiemu Towarzystwu Psychiatrycznemu;
20) Polskiemu Towarzystwu Psychologicznemu;
21) Polskiemu Towarzystwu Seksuologicznemu;
22) Sekretariatowi Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność”;
23) Związkowi Powiatów Polskich;
24) Związkowi Województw RP,
a także zamieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337).
Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w niniejszej ocenie po ich zakończeniu.

3. 3.Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana regulacja będzie miała wpływ na sektor finansów publicznych w zakresie wysokości wydatków przeznaczonych na wykonywanie środków zabezpieczających w warunkach podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia. Zwiększeniu liczby miejsc w zakładach, w których wykonywane są środki zabezpieczające, spowoduje konieczność wzrostu wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień o łączną kwotę 6 mln zł rocznie, przy czym wysokość wydatków w 2010 r. zależna będzie od daty wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia.
Wysokość nowopowstałych wydatków została oszacowana na podstawie stawek za poszczególne rodzaje świadczeń wynikających z kontraktów na 2009 r. W kontraktach tych wartość osobodnia na oddziale psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu została wyceniona na ok. 150 zł (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu - 149 zł/dobę, Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie -149 zł/dobę, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie - 149 zł/dobę, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - 146 zł/dobę). Natomiast wartość osobodnia na oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu kształtowała się na poziomie około 195 zł (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu - 189 zł/dobę, Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - 180 zł/dobę, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - 207 zł/dobę, Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach - 171 zł/dobę, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu - 202 zł/dobę). W wyniku wejścia w życie projektowanych przepisów zostanie utworzonych 77 nowych miejsc na oddziałach o podstawowym poziomie zabezpieczenia (28105 osobodni rocznie) i 45 miejsc na oddziałach o wzmocnionym zabezpieczeniu (16425 osobodni rocznie). Przy wskazanych powyżej stawkach za osobodzień i przy założeniu 80% wykorzystania miejsc roczny koszt świadczeń zdrowotnych udzielanych w nowopowstałych oddziałach wyniesie odpowiednio: 3,4 mln zł w oddziałach o podstawowym zabezpieczeniu i 2,6 mln zł w oddziałach o wzmocnionym zabezpieczeniu.
Z uwagi na trwającą procedurę wyboru realizatorów programu zdrowotnego „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013” w zakresie zadań przewidzianych na rok 2010, możliwe jest rozszerzenie liczby zakładów realizujących środki zabezpieczające lub zwiększenie liczby miejsc w funkcjonujących już zakładach.
Nałożony na komisję psychiatryczną do spraw środków zabezpieczających nowy obowiązek, polegający na gromadzeniu i analizie danych o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych zakładach wykonujących środki zabezpieczające, wymagać będzie m.in. stworzenia odpowiedniego narzędzia informatycznego (programu) i jego późniejszej obsługi oraz działań mających na celu pozyskanie danych z poszczególnych zakładów. Wysokość wydatków wynikających z powyższych zadań nie przekroczy kwoty 10 tys. zł rocznie (15 tys. zł w pierwszym roku) – wydatki te będą miały charakter wydatków bieżących (zakup usług) i ponoszone będą z budżetu jednostki obsługującej komisję (obecnie Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sadowej w Gostyninie-Zalesiu). Oznacza to konieczność zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie przedmiotowej jednostki o wskazane powyżej kwoty.
Ostateczna wysokość wskazanych powyżej obciążeń dla budżetu państwa i budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia uzależniona będzie od daty wejścia rozporządzenia w życie.
Nie przewiduje się wydatków na realizacje postanowień rozporządzenia z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy Regulacje zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy nie będą miały wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Regulacja ta nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Regulacja ta nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ regulacji na ochronę zdrowia
Projektowana regulacja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego, ochrony życia i zdrowia obywateli, poprzez zapewnienie właściwych warunków leczenia i izolacji osób będących sprawcami czynów zabronionych o znacznej społecznej szkodliwości. Zaproponowane rozwiązania usprawnią również proces umieszczania sprawców w odpowiednich zakładach, skróceniu ulegnie zatem czas oczekiwania przez sprawców na otrzymanie odpowiedniej pomocy i rozpoczęcie terapii.
Załączniki do dokumentu : projekt_wykaz_zakladow_16032010.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-03-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6440 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.