nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 08 kwietnia 2010 r.


1. Propozycja wyznaczenia obszarów wsparcia w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w perspektywie finansowej 2009 – 2014
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie propozycji przedstawionej w pkt. 1,2 i 3 po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji w odniesieniu do pkt. 5.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Wniosek Narodowego Centrum Krwi w sprawie zwiększenia planu finansowego na rok 2010
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi w uzgodnieniu z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Projekt założeń do projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich,
termin realizacji: 09-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.
Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 09-04-2010 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt programu zdrowotnego pt.: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2010 – 2014 POLGRAFT

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-04-2010 r. ,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do Agencji Oceny Technologii Medycznych w celu zaopiniowania.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 09-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów,
termin realizacji: 09-04-2010 r

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki
i Dziecka.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-04-2010 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

9. Projekt „Informacji na temat funkcjonowania opieki perinatalnej wraz z postulowanymi kierunkami działań”
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki
i Dziecka.

Ustalono:
przyjęcie do realizacji wniosku 1 i 2.
w odniesieniu do wniosku 3 uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

10. Sprawozdanie z działalności Rady do spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia za rok 2009
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawionym sprawozdaniem.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 09-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 09-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

13. Projekt wykazu ekspertów biorących udział w posiedzeniach grup roboczych i komitetów Komisji Europejskiej oraz Agencji Europejskich
- referowała Pani Ineza Królik Dyrektor Departamentu Współpracy
Międzynarodowej.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu wykazu,
przesłanie do Komitetu do Spraw Europejskich,
zmiany w wykazie ekspertów należy na bieżąco przekazywać do Departamentu Współpracy Międzynarodowej

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej, Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
- referował Pan Piotr Dąbrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 09-04-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

15. Program pn. Ocena ryzyka wystąpienia drugiej fali zachorowań na grypę A(H1N1) w Polsce
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przygotowanie informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji i przekazanie do opinii Pana Cezarego Rzemka Podsekretarza Stanu,
termin realizacji: 09-04-2010 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny w uzgodnieniu z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny


Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
MAREK TWARDOWSKI

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-04-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2107 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.