nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 kwietnia 2010 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 21 maja 2010

Uwagi prosimy przesyłać na adres
k.pilarczyk@mz.gov.plProjekt 04.03.2010 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia ……………………………. 2010 r.
w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa
w zakresie chorób zawodowych


Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych, z zastrzeżeniem § 2 i 3, wykonują lekarze posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
w dziedzinie:
1) medycyny pracy;
2) medycyny przemysłowej;
3) medycyny morskiej i tropikalnej;
4) medycyny lotniczej;
5) medycyny kolejowej;
6) medycyny transportu.


§ 2.

Orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych zakaźnych
i pasożytniczych wykonuje lekarz specjalista chorób zakaźnych albo lekarz specjalista medycyny pracy lub medycyny przemysłowej, z uwzględnieniem opinii lekarza specjalisty chorób zakaźnych.

§ 3.

Orzecznictwo lekarskie w zakresie choroby zawodowej, w odniesieniu do pracownika leczonego w warunkach szpitalnych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby, mogącej być chorobą zawodową, wykonuje zatrudniony w tej jednostce lekarz specjalista odpowiedniej dziedziny medycyny.

§ 4.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 124, poz. 795 oraz Nr 161, poz. 1103).

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1416). Dokonana tą ustawą zamiana treści przepisu upoważniającego dotyczyła dodania wytycznych dotyczących jego treści, a tym samym spowodowała konieczność wydania nowego rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 124, poz. 795, oraz Nr 161, poz. 1103), które zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy, zachowuje moc do dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie zmienionego art. 6 ust. 5, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Przedmiotowy projekt określa wykaz specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa lekarskiego w zakresie chorób zawodowych.

W zaproponowanych rozwiązaniach przyjęto zasadę, w myśl której, uprawnienie do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych uwarunkowane jest posiadaniem specjalizacji lekarskiej o określonym profilu.

Dodatkowo w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych orzecznictwo wykonuje lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych albo lekarz specjalista w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej, z uwzględnieniem opinii lekarza specjalisty chorób zakaźnych.

Ponadto w związku z wejściem w życie z dniem 3 lipca 2009 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869), konieczna była korekta wprowadzająca w miejsce terminu „choroby inwazyjne” termin „choroby pasożytnicze”. Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3 w/w rozporządzenia jednostkami orzeczniczymi I stopnia są poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego.

Jednocześnie w związku z potrzebą skorelowania nowego projektu z wyżej wspomnianym rozporządzeniem Rady Ministrów, zachodzi konieczność pominięcia w przedstawionym rozporządzeniu- § 4 rozporządzenia z dnia 15 września 1997 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 124, poz. 795), który mówi że rozporządzenie nie narusza przepisów określających jednostki organizacyjne, w których lekarze posiadający specjalizacje wskazane w § 1 mogą wykonywać orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych. Spowodowane jest to faktem, że jednostki organizacyjne wskazane są w rozporządzeniu Rady Ministrów o chorobach zawodowych.

Zrezygnowano ze specjalizacji „higiena pracy”, uprawniającej do orzekania w zakresie chorób zawodowych, gdyż od wielu lat nie prowadzi się specjalizacji w tej dziedzinie medycyny. W obowiązującym rozporządzeniu „higiena pracy” została umieszczona omyłkowo, a ze względu na to że nie jest specjalizacją kliniczną i żaden lekarz „ higieny pracy” do tej pory nie orzekał w zakresie chorób zawodowych została pominięta w obecnym projekcie rozporządzenia.

Drobnym korektom o charakterze redakcyjnym uległ także § 3, regulujący sprawy orzecznictwa w zakresie choroby zawodowej, w przypadku pracownika leczonego w warunkach szpitalnych, z powodu ostrych objawów choroby ( np.: ostre zatrucia).

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja
Projektowane zmiany będą oddziaływać na lekarzy chcących wykonywać i wykonujących orzecznictwo w zakresie chorób zawodowych, a także na jednostki sektora ochrony zdrowia pracujących.

2. Konsultacje społeczne
W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie skierowany do:
1) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
2) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi;
3) Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie;
4) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;
5) Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej;
6) Forum Związków Zawodowych;
7) NSZZ „Solidarność 80”;
8) Konfederacji Pracodawców Polskich;
9) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”;
10) Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce;
11) Związku Rzemiosła Polskiego;
12) Business Centre Club;
13) Naczelnej Izby Lekarskiej;
14) Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;
15) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy;
16) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny;
17) „Porozumienia Zielonogórskiego” Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia w Zielonej Górze;
18) Krajowego Konsultanta w dziedzinie medycyny pracy;
19) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia;
20) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
21) Związku Pracodawców Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
22) Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK - Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”;
a ponadto zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie tworzenia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337).
Wyniki konsultacji zostaną omówione po jej ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie spowodują skutków finansowych dla budżetu państwa, ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ regulacji na zdrowie społeczeństwa
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na zdrowie społeczeństwa.

8. Wpływ regulacji na środowisko
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na środowisko.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-04-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 10819 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.